Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci

Διάρκεια προγράμματος: 2001-2003


Παραδοτέα του προγράμματος

Το τελικό προϊόν θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, η διαχείριση του οποίου θα γίνεται από το διαδίκτυο (web-based) παράλληλα με την επιλογή να παρέχονται όλα ή επιλεγμένα στοιχεία του υλικού σε μορφή CD. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό με χρήση πολυμέσων θα περιλαμβάνει video, animation, audio, εικόνα και κείμενο. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού θα πραγματοποιηθεί με αξιοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) που είχε παραχθεί στο πλαίσιο ενός προηγούμενου Προγράμματος Leonardo.

Το site είναι τρίγλωσσο (Αγγλικά, Ιταλικά και Ελληνικά ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.constructeurope.org