Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci II συµßάλλει στην ανάπτυξη µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την επαγγελµατική κατάρτιση υποστηρίζοντας τις σχετικές πρωτοßουλίες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράµµατος είναι να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης.
Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα αποßλέπει:

 • στη ßελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων νέων που διανύουν περίοδο αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
 • στην αναßάθµιση των δεξιοτήτων εργαζοµένων και στη ßελτίωση των προσόντων τους
 • στην προώθηση καινοτόµων δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και το επιχειρησιακό πνεύµα και δηµιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Προτεραιότητα δίνεται σε πρωτοßουλίες που αφορούν την επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή ατόµων που ßρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας. Προωθούνται επίσης οι ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Στο πλαίσιο του Leonardo da Vinci II προßλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:

 1. κινητικότητα καταρτιζοµένων και εκπαιδευτών
 2. δοκιµαστικά σχέδια για την ανάπτυξη προγραµµάτων που προωθούν την καινοτοµία και την ποιότητα στην επαγγελµατική κατάρτιση
 3. διακρατικά δίκτυα που αποßλέπουν στο να αναδείξουν ορθές πρακτικές στον τοµέα της αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης
 4. ανάπτυξη υλικού αναφοράς που στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και των αναλύσεων για την επαγγελµατική κατάρτιση, στη σύγκριση δεδοµένων και στην ανταλλαγή πληροφοριών
 5. γλωσσικά σχέδια που αφορούν την προώθηση γλωσσικών ικανοτήτων προσαρµοσµένων στις ανάγκες διαφόρων επαγγελµατικών κλάδων και την ανάπτυξη παιδαγωγικών προσεγγίσεων και µεθόδων πιστοποίησης.

Μέσω του προγράµµατος Leonardo da Vinci II προωθείται επίσης η διαφάνεια και η αναγνώριση των αποκτούµενων προσόντων µε την ενίσχυση του θεσµού του Ευρωδιαßατηρίου (Europass) για την αναγνώριση περιόδων κατάρτισης. Παράλληλα, προωθούνται προσπάθειες για την αναγνώριση της άτυπης µάθησης και ενισχύονται πρωτοßουλίες για τη δια ßίου κατάρτιση.
Βασική προτεραιότητα του προγράµµατος Leonardo da Vinci II είναι επίσης η προώθηση καινοτόµου υλικού ηλεκτρονικής µάθησης (e-Learning) που στοχεύει στη µάθηση µέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και στην παραγωγή σχετικού ηλεκτρονικού υλικού.
Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci II προßλέπει τρεις διαδικασίες υποßολής προτάσεων:

 1. Η διαδικασία Α αφορά το µέτρο της κινητικότητας και η επιλογή των σχεδίων γίνεται αποκεντρωµένα από τις εθνικές µονάδες συντονισµού.
 2. Η διαδικασία Β αφορά τα δοκιµαστικά σχέδια, τα γλωσσικά σχέδια και τα διακρατικά δίκτυα. Οι εθνικές µονάδες συντονισµού προßαίνουν σε προεπιλογή των σχεδίων και η τελική επιλογή γίνεται κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 3. Η διαδικασία Γ αφορά το υλικό αναφοράς και η επιλογή των σχεδίων γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από επιτροπή αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προτάσεις µπορούν να υποßάλλουν οργανισµοί και ιδρύµατα του δηµόσιου, του ιδιωτικού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης (δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να υποßάλλουν προτάσεις).
Συνεπώς, στους πιθανούς υποψηφίους συγκαταλέγονται:

 • τα ινστιτούτα ή οι οργανισµοί κατάρτισης -συµπεριλαµßανοµένων των πανεπιστηµίων- που σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες και/ή πρακτικές, σχεδιάζουν ή αναλαµßάνουν δραστηριότητες επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης, αναßάθµισης ικανοτήτων ή επανεκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την επωνυµία που φέρουν στις συµµετέχουσες χώρες
 • τα ερευνητικά κέντρα και οι οργανισµοί που εκπονούν µελέτες και διενεργούν αναλύσεις στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης -επιχειρήσεις, ιδίως µικροµεσαίες, και ßιοτεχνίες ή ιδιωτικές και δηµόσιες εταιρείες, συµπεριλαµßανοµένων όσων έχουν ως κύρια δραστηριότητα την επαγγελµατική κατάρτιση
 • οι επαγγελµατικές οργανώσεις, συµπεριλαµßανοµένων των εµπορικών και λοιπών επιµελητηρίων
 • οι κοινωνικοί εταίροι
 • οι οργανισµοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης
 • οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, οι εθελοντικές οργανώσεις και οι µη κυßερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).