Η Αγωγή Σταδιοδρομίας υποστηρίζει την εφαρμογή του θεσμού της Συμβουλευτικής- Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην εκπαίδευση, διευρύνοντας τους τρόπους της εφαρμογής του σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό.

 Η θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον, στην οικονομική δραστηριότητα τηςτοπικής κοινωνίας, στις εργασιακές σχέσεις και τους τομείς επαγγελμάτων, στην ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης - απασχόλησης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής.

Παράλληλα έρχεται συμπληρωματικά να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για ενεργοποίηση, κριτική προσέγγιση και συμμετοχή του ίδιου του ατόμου σε θέματα που, είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα, άμεσα το αφορούν και σχετίζονται με τη ζωή του.

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δράσεις που αφορούν στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

  • Θέματα που αφορούν το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (π.χ. Επικοινωνία στους χώρους εργασίας, Λήψη αποφάσεων, Διοικητική δομή και οργάνωση Επιχειρήσεων - Οργανισμών, Εργαστηριακός εξοπλισμός, Υγιεινή - Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας, Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, Οργανογράμματα επιχειρήσεων και Περιγραφές θέσεων εργασίας κ.α.).
  • Θέματα που αφορούν στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (π.χ. Βιομηχανικός Τομέας, Βιοτεχνικός Τομέας, Οικογενειακές Επιχειρήσεις, Μ.Μ.Ε., Εμπορική Κίνηση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κοινωνικοοικονομική περιγραφή του πληθυσμού κ.α.).
  • Θέματα που αφορούν στις Εργασιακές Σχέσεις και τους Τομείς Επαγγελμάτων (π.χ. Είδη εργασιακών σχέσεων, Εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης, Επαγγέλματα που χάνονται, Επαγγέλματα που αναπτύσσονται, Κοινωνική Ασφάλιση, Ανεργία, Κινητικότητα εργαζομένων, Συνδικαλισμός, Ισότητα ευκαιριών, Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, εργασία και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, κ.α.).
  • Θέματα που αφορούν στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (π.χ. δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Αναγνώριση Τίτλων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων, Μετακινούμενοι πληθυσμοί, Εκπαιδευτικά Συστήματα και Συστήματα κατάρτισης, Προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.α.).
  • Θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ και απαραίτητων Δεξιοτήτων για διαχείριση της Σταδιοδρομίας, της Αυτογνωσίας, της Κριτικής Πληροφόρησης κ.α. (π.χ. καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικών με: διαπολιτσμική επικοινωνία, συνεργασία με ομάδα, προσωπική ανάπτυξη, επίλυση προβλημάτων, γραπτό και προφορικό λόγο, χρήση νέας τεχνολογίας, εφαρμοσμένη έρευνα, χρήση πηγών και ανθρώπινου δικτύου πληροφόρησης, κ.α.).