Σκοπός της διοργάνωσης του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και εφευρετικότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και η δυνατότητα ανάδειξης όσων μαθητών έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες και κλίσεις στον τεχνολογικό, επιστημονικό ή καλλιτεχνικό τομέα. Με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, θα δοθεί η ευκαιρία επίσης στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις πρακτικές εφαρμογές των γνώσεων που αποκτούν στα ΤΕΕ και ΣΕΚ, για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη χρήση της στην παραγωγική διαδικασία και στην καθημερινή ζωή.
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι οι μαθητές με τη συμμετοχή τους:
  • Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα εργασίας
  • Να ενθαρρυνθούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών για βελτίωση της απόδοσης εργασίας και της αποτελεσματικότητας των μελών της ομάδας.
  • Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις μεθόδους έρευνας και αναζήτησης τρόπων επίλυσης προβλημάτων.
  • Να αναπτύξουν ικανότητες έρευνας συλλογής, αξιολόγησης και ορθής χρήσης της πληροφορίας.
  • Να έλθουν σε επαφή με τις μεθόδους οργάνωσης εργασίας και τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων σε πραγματικές συνθήκες.
  • Να τους δοθούν ευκαιρίες καλλιέργειας των κλίσεων και των ταλέντων τους.
  • Να αποκτήσουν εμπειρίες από την οργάνωση και διαχείριση ενός σχεδίου εργασίας (project).

Επιπλέον στόχος του Προγράμματος είναι η ηθική βράβευση εκπαιδευτικών που έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.