Απαντήσεις ειδικότητας Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
 • Τεχνολογία των Εκτυπώσεων

  Το βιβλίο Τεχνολογία των Εκτυπώσεων διδάσκεται στην Γ' τάξη των Ε.ΠΑΛ. στην ειδικότητα Γραφικών Τεχνών του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και είναι μάθημα που εξετάζεται πανελλαδικά. Περισσότερα
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα

  Στην ενότητα αυτή υπάρχουν μία σειρά από έργα και δραστηριότητες που συμμετείχα με ομάδες μαθητών της ειδικότητας γραφικών τεχνών στα ΤΕΕ και ΕΠΑΛ από το 1996 έως το 2013 Περισσότερα
 • Απαντήσεις ειδικότητας
  Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

  Στη σύνδεση αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις νέες ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις που αφορούν την ειδικότητα Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Περισσότερα
 • 1
 • 2
 • 3

Login

Απαντήσεις ειδικότητας Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

oeek logo

 1. Τι είναι ο ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις;

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται από άλλους οικονομικούς οργανισμούς από το στοιχείο του ανταγωνισμού, το οποίο επικρατεί μεταξύ τους.  Όταν λέμε ανταγωνισμό εννοούμε την προσπάθεια που καταβάλλουν διάφορες επιχειρήσεις της ίδιας δραστηριότητας ώστε κάθε μία από αυτές να εξασφαλίσει την προτίμηση των αγοραστών με τη μείωση της τιμής πώλησης ή τη βελτίωση της ποιότητας ή της καλύτερης διαφήμισης και εμπορίας των αγαθών που παράγουν ή των υπηρεσιών που παρέχουν.

Με τον ανταγωνισμό περιορίζεται εν μέρει η ελευθερία της επιχείρησης και οι αποφάσεις των επιχειρήσεων συχνά υπαγορεύονται από ενέργειες γνωστές ή υποτιθέμενες άλλων επιχειρήσεων.

 1. Τι αφορά το marketing (Προώθηση προϊόντων);

Το marketing αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιχειρηματικών ενεργειών που εφαρμόζουν  οι επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ανάγκες ή/και τις επιθυμίες της αγοράς (καταναλωτών), ώστε στη συνέχεια να  αναπτύξουν προϊόντα που μπορούν να τις ικανοποιήσουν όσο περισσότερο γίνεται, να τιμολογήσουν σωστά τα προϊόντα αυτά και τέλος να προκαλέσουν την κατάλληλη στιγμή μια έντονη ζήτησή τους, που θα διευκολύνει την  διάθεσή τους στους καταναλωτές αντί κάποιου κέρδους.

Το marketing θα μπορούσε συνοπτικά να οριστεί σαν ένα σύστημα παραγωγής και επικερδούς διάθεσης προϊόντων που ζητούνται στην αγορά.

 1. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας;

Επιχειρηματίας είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο αναλαμβάνει την πρωτοβουλία συνδυασμών των συντελεστών της παραγωγής προκειμένου να παραχθούν αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία διαθέτει στην αγορά και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα λήψεως αποφάσεων πάνω σε κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση και η αμοιβή του για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην  επιχείρηση είναι ακαθόριστη και αβέβαιη, διότι είναι συνάρτηση των αποτελεσμάτων (κέρδους) που πραγματοποιούνται κάθε φορά.

 1. Τι καλείται ανώνυμη εταιρεία;

Η ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία που έχει πάντα την εμπορική ιδιότητα ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση (κερδοσκοπικός). Έχει νομική προσωπικότητα. Για τη σύστασή της απαιτείται ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Το κεφάλαιό της διαιρείται σε ισόποσα και μεταβιβάσιμα μερίδια, τις μετοχές, οι οποίες μπορούν να μεταβιβασθούν (πωληθούν) με ευχέρεια. Ο κάτοχος της μετοχής ονομάζεται μέτοχος και ευθύνεται μέχρι το ποσό της εισφοράς του.

 1. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης;

Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι συνήθως μικρού και μεσαίου μεγέθους που απασχολούν ολιγάριθμο προσωπικό και αποσκοπούν στην εξασφάλιση απασχόλησης για τον ιδιοκτήτη τους και σε αρκετές περιπτώσεις και για τα μέλη της οικογένειάς του.

Ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης είναι το φυσικό πρόσωπο που είναι φορέας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της. Επίσης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της ελεύθερης διάθεσης των κερδών της. Η επωνυμία της ατομικής επιχείρησης αποτελείται από το αστικό όνομα (ονοματεπώνυμο) του ιδιοκτήτη της.

 1. Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών;

Για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών απαιτείται συνδυασμός ανθρωπίνων δυνάμεων και υλικών μέσων, δηλαδή συνεργασία των συντελεστών παραγωγής, οι οποίοι είναι:

α) φύση

β) κεφάλαιο

γ) εργασία

 1. Ποιοι καλούνται διευθυντές(managers);

Διοικητικό στέλεχος (manager) είναι το πρόσωπο που ασχολείται με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη λήψη αποφάσεων, το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που ασκούνται μέσα στην επιχείρηση. Επίσης manager είναι ο προϊστάμενος η κύρια ευθύνη του οποίου είναι να διευθύνει την εργασία των άλλων υπαλλήλων και του τμήματός του ως συνόλου (διευθυντικά καθήκοντα).

 1. Τι καλείται παραγωγικότητα;

Ως παραγωγή μπορούμε να πούμε ότι θεωρούμε. την τοποθέτηση και τον συνδυασμό υλικών και άυλων αγαθών (πόρων), που μέσω μιας παραγωγικής διαδικασίας αποσκοπεί στη δημιουργία και χρήση άλλων αγαθών. Υπό στενή έννοια περιλαμβάνει μόνο τα υλικά αγαθά, δηλ τα προϊόντα, και υπό ευρεία, που αποτελεί και το χαρακτηριστικό της σημε­ρινής παραγωγής, όλα τα υλικά και άυλα αγαθά και υπηρεσίες, όπως Μεταφορές, Του­ρισμό, Παιδεία κτλ.

Στη θεωρία της παραγωγής εξετάζονται τρόποι και μέθοδοι προκειμένου να αναλυθούν οι αλληλεξαρτήσεις στη συνάρτηση παραγωγής, προκειμένου η επιχείρηση να πετύχει τους αντικειμενικούς της στόχους. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι το Κέρδος, η κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά, η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής κτλ. Ακρογωνιαίο λίθο και σημαντικό ζητούμενο στη θεωρία παραγωγής αποτελεί η παραγωγικότητα.

Ως παραγωγικότητα εννοούμε τη σχέση της ποσότητας ενός συντελε­στή προς το αποτέλεσμα (παραγωγή).  Έτσι κάνουμε λόγο για παραγωγικότητα της εργα­σίας, του κεφαλαίου, του εδάφους κτλ. 

Ως παραγωγικότητα της εργασίας εννοού­με τη σχέση του τελικού αποτελέσματος προς την ποσότητα της εργασίας , δηλ. το πηλίκο της ποσότητας του προϊόντος που έχει παραχθεί δια του χρόνου που αναλώθηκε σε εργασία (εργατοώρες). Αντίστοιχα μπορούμε να μετρήσουμε και την παραγωγικότητα του κεφαλαίου, του εδάφους κτλ.

Η μακροοικονομική προσέγγιση της παραγωγικότητας αναφέρεται σε συνολικό, εθνικό επίπεδο και προσφέρει ένα δείκτη χρήσιμο για τη συνολική οικονομία.  Είναι ο δείκτης ο οποίος παρουσιάζει το ποσοστό του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) ανά ώρα εργαζομένου ή ανά μονάδα κεφαλαίου.  

 1. Τι καλείται προσωπική εταιρεία;

Προσωπική καλείται η εταιρεία στην οποία προέχει το λεγόμενο προσωπικό στοιχείο. Επίσης στην προσωπικότητα των εταίρων στηρίζεται όλη η συγκρότηση και λειτουργία της εταιρείας και αποτελεί την κύρια εγγύηση των δανειστών της.

Προσωπικές εταιρείες είναι:

α) ομόρρυθμη  εταιρεία (Ο.Ε.)

β) ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)

γ) αφανής ή συμμετοχική εταιρεία

 1. Τι καλείται προσφορά;

Προσφορά είναι η σχέση που δείχνει την ποσότητα ενός προϊόντος που οι παραγωγοί του θέλουν να προσφέρουν σε κάθε τιμή του.

Η προσφορά έχει μια χρονική διάσταση.  Δηλαδή, ακόμα και αν δεν το λέμε ρητά, όταν αναφερόμαστε στην προσφορά ενός προϊόντος εξυπακούεται ότι αυτή ισχύει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. σε μια βδομάδα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο κ.ο.κ.

Η προσφορά ενός προϊόντος επηρεάζεται από παράγοντες όπως είναι η τεχνολογία παραγωγής, οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών, οι τιμές των άλλων προϊόντων, οι προσδοκίες των παραγωγών για τη μελλοντική τιμή του προϊόντος και ο αριθμός των παραγωγών.

 1. Τι καλείται ζήτηση;

Ζήτηση είναι η σχέση που δείχνει την ποσότητα ενός προϊόντος που οι καταναλωτές θέλουν και μπορούν να αγοράσουν σε κάθε τιμή του.  Δεν αρκεί να υπάρχει μόνο επιθυμία ή ανάγκη για ένα αγαθό για να υπάρχει ζήτηση γι’ αυτό.  Χρειάζεται να υπάρχει επιπλέον και το εισόδημα που απαιτείται για την αγορά του.

Η ζήτηση για ένα προϊόν αναφέρεται πάντοτε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο π.χ. τόσα κιλά κρέας το μήνα.

Η ζήτηση επηρεάζεται από τις προτιμήσεις, το εισόδημα και τις προσδοκίες των καταναλωτών, τις τιμές των άλλων αγαθών και τον αριθμό των καταναλωτών.

12. Τι είναι τέχνη και ποιος είναι ο στόχος της κατά τον Αριστοτέλη

Ορισμός Τέχνης;

Η Τέχνη μαζί με την Θρησκεία, τη Φιλοσοφία, την Επιστήμη και την Τεχνολογία είναι μια από τις μείζονες δραστηριότητες με τις οποίες ο άνθρωπος δημιούργησε τον πολιτισμό του. Δύο είναι οι πόλοι της σε όλες τις εποχές, το «Ωραίο» και το «Άσχημο».

Σε γενικές γραμμές «Ωραίο» είναι η ποιότητα την οποία φέρουν ή έχουν ανθρώπινα δημιουργήματα που είτε α) είναι αρεστά και β) είτε αποτυπώνουν ένα επιθυμητό ιδεώδες.

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη το Ωραίο γίνεται προσιτό μέσω των νόμων της λογικής και της μεθοδικής ταξινόμησης π. χ. Ένα έμψυχο ον ή πράγμα που απαρτίζεται από διάφορα μέρη μπορεί να είναι ωραίο μόνον εφ’οσον τα μέρη του είναι διατεταγμένα σύμφωνα με μια ορισμένη τάξη.

13. Το κάθε σχήμα εκφράζει μια ορισμένη διεύθυνση. Ποια είναι η διεύθυνση που εκφράζει το τετράγωνο, το τρίγωνο και ο κύκλος;

Τετράγωνο αποτελείται από οριζόντιες και κάθετες γραμμές που εκφράζουν σταθερότητα και ηρεμία. Το Τετράγωνο που τοποθετείται επάνω στη μια πλευρά του, παράλληλα με τους άξονες της επιφάνειας εργασίας, είναι σταθερό ισορροπημένο και ακίνητο. Το τετράγωνο που τοποθετείται με κλίση 45 μοιρών ως προς τους άξονες βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία. Το τετράγωνο σε τυχαία θέση εκφράζει αστάθεια και κινητικότητα.

Τρίγωνο  Αποτελείται από 3 ευθείες ( 2 Διαγώνιες και 1 Οριζόντια ).

Το Τρίγωνο που τοποθετείται επί της έδρας του παρουσιάζει ευστάθεια και ισορροπία. Η Διεύθυνση που δείχνει είναι αυτή της γωνίας που σχηματίζουν οι δύο διαγώνιες και αν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί. Εάν τοποθετηθεί επί της κορυφής εκφράζει αστάθεια και ένταση.

Κύκλος. Δεν έχει έδραση και αυτό τον κάνει να κυλάει προς κάθε κατεύθυνση.

14. Τι εκφράζουν η Οριζόντια και Κάθετη Διεύθυνση;

Η Οριζόντια και Κάθετη Διεύθυνση εκφράζει Σταθερότητα και Ηρεμία.

15. Τι εκφράζει η διαγώνια διεύθυνση;

Η Διαγώνια Διεύθυνση είναι δυναμική. Εκφράζει Αστάθεια, Σύγκρουση, Ένταση, Ανάταση ή Πτώση.

16. Τι εκφράζει η περιστροφική διεύθυνση;

Η Περιστροφική Κίνηση ενός σχήματος γύρω από ένα σημείο ή Άξονα δημιουργεί Όγκο. Η Περιστροφική εκφράζει τον Χώρο.

17. Με ποια στοιχεία εκφράζουμε «κίνηση» σε μια εικόνα;

Η γραμμή και η διεύθυνση είναι αυτές που κυρίως εκφράζουν την κίνηση σε μια εικόνα, αλλά και η διάταξη των σχημάτων μας υποβάλλει πολλές φορές κίνηση και ρυθμό. Στην αναπαραστατική ζωγραφική η κίνηση αποδίδεται με τη μίμηση της πραγματικής κίνησης. Στην ανεικονική ζωγραφική οι κύριες δυνάμεις που υποβάλλουν την κίνηση, δηλ. οι γραμμές, η διάταξη των σχημάτων και η διεύθυνση τους, προβάλλουν φανερά και λειτουργούν ελεύθερα.

18. Τι γνωρίζετε αναλυτικά για την καμπύλη γραμμή και πού τη συναντάμε στην Τέχνη;

Η Χρήση καμπυλών στην Τέχνη δημιουργεί σύνολα που θυμίζουν έντονα τον φυσικό κόσμο και εκφράζουν Απαλότητα, Ρευστότητα και Ευελιξία.

19. Αναφέρατε τα είδη των τυπογραφικών πιεστηρίων;

Tα τυπογραφικά πιεστήρια τα χωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες α) όρθια β) επίπεδα και γ) περιστροφικά. Ο τρόπος κατηγοριοποίησής τους εξαρτάται από την μορφή και τη θέση που έχει η εκτυπωτική επιφάνεια. Έτσι στα όρθια η εκτυπωτική επιφάνεια είναι σε κάθετη θέση και η πίεση προέρχεται από επίπεδη επιφάνεια. Στα επίπεδα πιεστήρια η εκτυπωτική επιφάνεια είναι σε οριζόντια θέση και η πίεση προέρχεται από μεταλλικό κύλινδρο που κυλά πάνω από αυτόν, ενώ στα περιστροφικά τόσο η εκτυπωτική επιφάνεια μαζί με την πίεση είναι σε κυλινδρική μορφή.

20.Αναφέρατε τις τεχνολογίες της ψηφιακής εκτύπωσης offset υψηλής ανάλυσης από το DTP (Desktop Publishing) στο χαρτί.

Οι ψηφιακές εκτυπώσεις εκτυπώσεις χωρίζονται σε Έκχυσης (inject), Laser, και θερμικού κεριού (thermal wax) και Dye-sublimation.

Στους έκχυσης δημιουργούν την εκτύπωση ψεκάζοντας το χαρτί με σταγόνες μελάνης. Οι κουκίδες μελάνης που τοποθετούνται με αυτό τον τρόπο είναι εξαιρετικά μικρές (50-60 μm) και μπορούν να συνδυαστούν στα χρωματικά μοντέλα CMYK ώστε να δημιουργήσουν εικόνες υψηλής ποιότητας. Οι τεχνολογίες έκχυσης είναι κυρίως δύο ειδών α) με θερμική φυσαλίδα (thermal bubble) και ο πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος

Στους εκτυπωτές λέιζερ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φαινόμενο του στατικού ηλεκτρισμού. Δηλαδή στην ύπαρξη φορτισμένων σωματιδίων σε κάποιο μονωμένο σώμα. Στο εσωτερικό του εκτυπωτή υπάρχει ένα τύμπανο και ηλεκτρόδια φόρτισης-εκφόρτισης. Δέσμη λέιζερ πέφτει στην επιφάνεια του τύμπανου φορτίζοντας επιλεκτικά στα σημεία που υπάρχει πληροφορία. Στη συνέχεια σωματίδια στεγνής μελάνης (toner) φορτισμένα αντίθετα έρχονται σε επαφή με το τόνερ, δημιουργώντας τη μελανωμένη επιφάνεια. Ένα φύλλο χαρτιού προσκολλάται στο μελανωμένο τύμπανο και στη συνέχεια «ψήνεται» ισχυρά για να θερμοκοληθεί.

Ο εκτυπωτής θερμικού κεριού χρησιμοποιεί ταινία με εναλλασσόμενες έγχρωμες περιοχές κηροειδούς μελάνης.

Η ταινία περνά μπροστά από την κεφαλή που διαθέτει μικρές θερμαινόμενες ακίδες.

Οι ακίδες χτυπούν την κατάλληλη λωρίδα, λειώνουν προσωρινά τη μελάνη και προκαλούν την προσκόλλησή της στο χαρτί όπου και σταθεροποιείται.

21.Tι εννοούμε με τον όρο computer to plate(CTP);

Με τον όρο CTP (computer to plate) εννοούμε την απευθείας κατασκευή της εκτυπωτικής πλάκας από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς την χρήση λιθογραφικών φιλμ. Η εργασία που σχεδιάζεται στον Η/Υ δεν διαχωρίζεται σε φιλμ για να μεταφερθεί με φωτογραφικό τρόπο στην εκτυπωτική επιφάνεια αλλά ένα ειδικό σύστημα  συνήθως με δέσμη λέιζερ προετοιμάζει τις εκτυπωτικές επιφάνειες είτε πρόκειται για offset, είτε για βαθυτυπία, φλεξογραφία κλπ

22. Με ποιο όργανο ελέγχουμε το άπλωμα της κουκίδας (“dot gain”);

 Το άπλωμα της κουκίδας το ελέγχουμε με ένα ειδικό οπτικό πυκνόμετρο (densitometer). Παίρνουμε διαδοχικές μετρήσεις από τις σκάλες εκτύπωσης που τυπώνονται και υπολογίζουμε τις αποκλίσεις εξαιτίας του απλώματος της κουκίδας.

23. Ποια τα χαρακτηριστικά της εκτυπωτικής πλάκας offset;

H εκτυπωτική επιφάνεια της offset είναι επίπεδη. Σ αυτήν τα μέρη που τυπώνονται έχουν την ιδιότητα να είναι λιπόφιλα (μελανόφιλα) και υδρόφοβα ενώ τα μέρη που δεν τυπώνονται υδρόφιλα και υδρόφοβα. Στο σύστημα εκτύπωσης υπάρχουν τρεις κύλινδροι. Στο πρώτο εφαρμόζεται η επιφάνεια της offset που καθώς περιστρέφεται μελανώνεται και υγραίνεται συγχρόνως. Δίπλα σε αυτόν έρχεται σε επαφή ένας άλλος κύλινδρος με επένδυση καουτσούκ και μεταφέρεται το ίχνος της εκτύπωσης από αυτόν της offset. Στη συνέχεια ένας άλλος κύλινδρος μεταλλικός πιέζει τον καουτσουκένιο και συγχρόνως περνάει μέσα από αυτούς τους δύο το χαρτί που πρόκειται να τυπωθεί.

Σχηματική παράσταση της μεθόδου εκτύπωσης όφσετ δίνεται στο παρακάτω σχήμα

24. Ποια τα χαρακτηριστικά της φλεξογραφικής πλάκας εκτύπωσης;

Ονομάζουμε φλεξογραφία κάθε σύστημα εκτύπωσης που χρησιμοποιεί εξώγλυφες εύκαμπτες, εκτυπωτικές επιφάνειες.

Στο χαρακτηριστικό της ελαστικότητας των εκτυπωτικών επιφανειών μας παραπέμπει και η ετυμολογική ανάλυση της λέξης φλεξογραφία. Προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις Flexible ή Flex που σημαίνουν αντίστοιχα εύκαμπτος και κάμπτω, ή από τη λατινική Flexus, που σημαίνει κυρτός ή καμπυλωμένος.

Ο τρόπος κατασκευής της εκτυπωτικής πλάκας έχει αρκετά κοινά στοιχεία με τον τρόπο που παράγονται οι πλάκες της τυπογραφίας, με τη διαφορά ότι, επειδή είναι εύκαμπτη, μπορεί να τοποθετηθεί στη περιφέρεια ενός κυλίνδρου.

Σχηματική παράσταση της φλεξογραφικής μεθόδου εκτύπωσης δίνεται στο παρακάτω σχήμα

25. Ποια τα χαρακτηριστικά της βαθυτυπικής πλάκας εκτύπωσης;

Η Βαθυτυπία (γκραβούρα, ιντάλιο) είναι μία μέθοδος εκτύπωσης, που χρησιμοποιεί ως εκτυπωτική πλάκα ένα χάλκινο κύλινδρο εσώγλυφα χαραγμένο. Κατά τη διαδικασία της εκτύπωσης ο κύλινδρος βαπτίζεται σε δοχείο μελάνης και, καθώς περιστρέφεται, σκουπίζεται από μία σπάτουλα. Η σπάτουλα αφαιρεί τη μελάνη από τις περιοχές που δεν τυπώνονται. Συγχρόνως ο κύλινδρος πιέζεται από έναν κύλινδρο πίεσης. Το εκτυπούμενο υλικό περνά ανάμεσά τους. Το μελάνι της βαθυτυπίας είναι λεπτόρρευστο και στεγνώνει αμέσως μετά την εκτύπωση, μόλις εξατμιστεί το διαλυτικό που έχει χρησιμοποιηθεί μέσα σ’ αυτό, για να ρυθμίσει την πυκνότητά του.

Σχηματική παράσταση της βαθυτυπικής μεθόδου εκτύπωσης δίνεται στο παρακάτω σχήμα

26.Σε τι χρησιμεύει το Raster;

Το ράστερ επινοήθηκε για να μετατρέψει ένα τονικό θέμα σε γραμμικές κουκίδες τόσο μικρού μεγέθους, που να μη γίνονται αντιληπτές με γυμνό μάτι και να δίνουν την ψευδαίσθηση των τόνων (ημητονική απόδοση).

Για την απόδοση του λευκού χρώματος σε αυτό δεν εγγράφεται τίποτα, για την απόδοση του μαύρου χρώματος εγγράφεται ολόκληρη η επιφάνειά του, ενώ για την απόδοση των ενδιάμεσων τόνων εγγράφονται κουκίδες διαφόρων μεγεθών, που καλύπτουν από 1% ως 99% της επιφάνειας, ανάλογα με τον τόνο που αυτές αντιπροσωπεύουν.  Έτσι οι σκούροι τόνοι αποδίδονται με μεγάλες κουκίδες με ισαπέχοντα κέντρα, μεν, αλλά με μεγάλη ατομική έκταση, ενώ οι ανοιχτοί τόνοι με κουκίδες ισαπέχουσες, με μικρή ατομική έκταση. Οι κουκίδες αυτές, αν και μικρές, είναι ικανές να δεχθούν την εκτυπωτική μελάνη και να τη μεταφέρουν επάνω στο εκτυπωτικό υπόστρωμα.

27.Τι καλείται γραμμικό πρότυπο, τι τονικό και ποια η διαφορά τους;

Γραμμικά ονομάζονται τα πρότυπα στα οποία δεν υπάρχουν τονικές διαβαθμίσεις, αλλά σαφής διαχωρισμός μεταξύ λευκού και μαύρου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα κείμενα που προέρχονται από τις μηχανές στοιχειοθεσίας, οι οποίες λειτουργούν με φωτογραφικές μεθόδους (μηχανές φωτοστοιχειοθεσίας) ανήκουν οι λιθογραφικές μακέτες (που κατασκευάζονται με το χέρι), τα αρχιτεκτονικά ή μηχανολογικά σχέδια κ.λ.π.

Τονικά ασπρόμαυρα ονομάζονται τα πρότυπα που έχουν τονικές διαβαθμίσεις από το λευκό ως το μαύρο, διαβαθμίσεις, δηλαδή, του γκρι. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τα ζωγραφικά σχέδια με μολύβι, κάρβουνο και, γενικά, με υλικά που μπορούν να προσφέρουν ποικιλία τόνων (πυκνοτήτων) κ.λ.π.

Έγχρωμα τονικά ονομάζονται αυτά που έχουν και διαβαθμίσεις χρωμάτων για την απόδοσή τους

Έτσι έχουμε:

 • Για την απόδοση των γραμμικών έχουμε 21=2 τόνους
 • Για την απόδοση των ασπρόμαυρων έχουμε 28=256 τόνους
 • Για τα έγχρωμα 224= 16.777.216 τόνοι (πραγματικό χρώμα)

28.Ποιες κύριες μέθοδοι εκτύπωσης χρησιμοποιούνται σήμερα;

Οι κύριες μέθοδοι εκτύπωσης είναι:

1.      Η τυπογραφία ή υψυτυπία

2.      Η επιπεδοτυπία ή όφσετ

3.      Η μεταξοτυπία

4.      Η φλεξογραφία

5.      Η βαθυτυπία

6.      Η ψηφιακή εκτύπωση

Ο τρόπος διαχωρισμού των εκτυπωτικών μεθόδων οφείλεται στην μορφή που έχουν οι εκτυπωτικές τους διαφάνειες εκτός της περίπτωσης των ψηφιακών εκτυπώσεων

29.Τι ονομάζουμε δοκίμιο; Ποια η χρησιμότητά τους;

Το τελικό προϊόν του χρωματικού διαχωρισμού στο ατελιέ (προεκτύπωση) είναι λιθογραφικά φιλμ, ένα για κάθε χρώμα εκτύπωσης. Είναι, ωστόσο,  αδύνατο να ελεγχθεί το τελικό χρωματικό αποτέλεσμα, καθώς τα λιθογραφικά φιλμ είναι μαύρες αποτυπώσεις κουκίδων του ράστερ πάνω σε ζελατίνα. Για τον έλεγχο της ποιότητας του αποτελέσματος, ειδικές φωτοευαίσθητες χρωματισμένες επιφάνειες φωτίζονται με  το κάθε ένα χρωματικά διαχωρισμένο φιλμ και το θέμα εμφανίζεται έγχρωμο για πρώτη φορά. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, είναι το σύστημα δοκιμίων χρωμαλίνης.

Στην περίπτωση συστημάτων ctp (computer to plate) που δεν χρησιμοποιούν λιθογραφικά φιλμ το δοκίμιο χρωμαλίνης, τέλος, αντικαταστάθηκε με νέα συστήματα ψηφιακών δοκιμίων.

30.Τι είναι ο εικονοθέτης(Imagesetter);

Η είσοδος της πληροφορικής σε κάθε παραγωγικό τομέα της εκτύπωσης είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Και στις γραφικές τέχνες σχεδόν όλες οι εργασίες φτάνουν σε ηλεκτρονική μορφή. Σήμερα, οι περισσότερες μακέτες κατασκευάζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Όλες αυτές οι σχεδιαστικές πληροφορίες οδηγούνται από έναν υπολογιστή που είναι συνδεμένος με ένα μηχάνημα που λέγεται εικονοθέτης (image setter) Αυτός έχει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να τυπώσει μία εργασία στην ολοκληρωμένη μορφή της (όπως δυνατότητα επιλογής και μεγέθους σχήματος κουκίδας ράστερ, σύστημα μοιρών κ.λ.π.).

Είναι ειδικές μηχανές που δέχονται το φιλμ από μία κασέτα τροφοδότη, το περνούν σε μία επίπεδη ή κυλινδρική επιφάνεια, όπου μία δέσμη λέιζερ έρχεται να το καταγράψει διαχωρισμένο στα χρώματα της τετραχρωμίας και με κουκίδες ράστερ.

31. Τι είναι το R.I.P.(Raster Image Processor), και ποιος ο ρόλος του;

Όλα τα συστήματα διαφόρων εταιριών κατασκευής εικονοθετών, επικοινωνούν μεταξύ τους με μια κοινή «γλώσσα περιγραφής σελίδας» PDL που ονομάζεται Ποστσκρίπτ (Postscript). Μία γλώσσα περιγραφής σελίδων εκτύπωσης για υπολογιστές σχεδιασμένη από την εταιρία Adobe.

Για να ολοκληρωθεί μία εργασία που γίνεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποθηκευτεί σε γλώσσα Postscript, η οποία συμπεριλαμβάνει πληροφορίες, όπως με τι ράστερ θα τυπωθεί η εργασία, τι μοίρες θα έχει το ράστερ, το κείμενο, με ποια γραμματοσειρά, ποιες εικόνες, τι ανάλυση κ.ά. Το R.I.P. μεταφράζει αυτά τα δεδομένα σε ψηφιακά, κατανοητά από τους εικονοθέτες ώστε να τυπωθούν.

32. Τα μελάνια εκτύπωσης της φλεξογραφίας είναι λεπτόρρευστα ή παχύρρευστα;

Τα υλικά που τυπώνονται με τη μέθοδο της φλεξογραφίας είναι συνήθως μη απορροφητικά σε μορφή ζελατίνας και μετά την εκτύπωσή τους τυλίγονται σε ρολό. Από την άλλη, οι μηχανές τυπώνουν με μεγάλη ταχύτητα το ένα χρώμα πάνω στο άλλο και γι αυτό το λόγο  χρησιμοποιούν ιδιαίτερα λεπτόρρευστες μελάνες. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό, απαιτούν ένα εξελιγμένο τμήμα για το στέγνωμα της μελάνης. Στο τμήμα αυτό ζεστός αέρας διοχετεύεται με αγωγούς στον πύργο που τυπώνει. Στη συνέχεια, το υλικό που τυπώνεται, περνά μέσα από ειδικό φούρνο για το τελικό στέγνωμα.

Το στέγνωμα των μελανών επιτυγχάνεται με την εξάτμιση των διαλυτών, που είχαν αναμειχθεί με αυτές για να τις κρατούν σε ρευστή μορφή.

33. Η μέθοδος της φλεξογραφίας είναι άμεση ή έμμεση εκτύπωση;

Πρώτα από όλα να δώσουμε τον ορισμό της άμεσης και έμμεσης εκτύπωσης. Άμεση ονομάζουμε την εκτύπωση κατά την οποία το εκτυπούμενο υλικό έρχεται σε άμεση επαφή με την εκτυπωτική επιφάνεια ενώ έμμεση όταν παρεμβάλλεται ένας ενδιάμεσος κύλινδρος μεταξύ τους. Στη περίπτωση της φλεξογραφίας όπως βλέπεται και από το σχήμα της ερώτησης 24 έρχεται σε άμεση επαφή.

34. Με ποια μέθοδο μπορούμε να τυπώσουμε επάνω σε ένα μουσικό CD ή ένα DVD;

Όταν πρόκειται να γίνει απευθείας η εκτύπωση των cd και dvd η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι κατά αποκλειστικότητα ψηφιακή.

Όταν τυπώνουμε σε αυτοκόλλητο που στη συνέχεια θα κολληθεί πάνω σε αυτό, η μέθοδος μπορεί να είναι εκτός από ψηφιακή και η όφσετ.

35. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της μεταξοτυπικής μεθόδου εκτύπωσης;

Η μέθοδος της μεταξοτυπίας ανταποκρίνεται σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Αυτό οφείλεται στη δυνατότητά της να τυπώνει σε μεγάλη και ιδιόμορφη, από εκτυπωτική άποψη, ποικιλία υλικών, όπως το πλαστικό, το ύφασμα, το ξύλο, το γυαλί, ο μουσαμάς, το δέρμα κ.λ.π. Παράλληλα, εξαιτίας του χαμηλού κόστους της όλης εκτυπωτικής διαδικασίας, η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρύτατα. Ζωγράφοι χαράκτες, και καλλιτέχνες γενικότερα, την προτιμούν ως μέθοδο αναπαραγωγής περιορισμένου αριθμού αντιτύπων των έργων τους.

Στα μειονεκτήματα μπορούμε να αναφέρουμε  ότι δεν μπορεί να αποδώσει καλά το ράστερ. Δημιουργούνται κυρίως προβλήματα μουαρέ, αλλά και γενικά είναι επίπονη ως διαδικασία τονικών εκτυπώσεων. Άλλο πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί και η σύμπτωση των χρωμάτων στην οποία παρουσιάζει. Η αδυναμία της μεθόδου να τυπώνει βιβλία καθώς επίσης και το δύσκολο στέγνωμα των μελανιών της.

36. Τι καλείται ψηφιακή εκτύπωση;

Ψηφιακή εκτύπωση ονομάζουμε την διαδικασία αποτύπωσης ενός θέματος επάνω σε οποιοδήποτε υλικό, χωρίς εκτυπωτική πλάκα σε ένα ή περισσότερα αντίτυπα με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στην πράξη ψηφιακή εκτύπωση μπορούμε να έχουμε με:

1.      Μεταφορά του θέματος απευθείας πάνω στο υλικό

2.      Μεταφορά του θέματος στην εκτυπωτική μηχανή

3.      Προεκτυπωτικό δοκίμιο

37. Τι είναι το ΕPS; Περιγράψετε αυτό το ειδικό Format (τύπο)

Η EPS είναι μια μορφή PostScript, η οποία χρησιμοποιείται για εισαγωγή ή εξαγωγή αρχείων της γλώσσας. Ενώ η καθαρόαιμη PostScript χρησιμοποιεί διανυσματική περιγραφή για κάθε αντικείμενο, η EPS εφαρμόζει τεχνικές αναπαράστασης bitmap.

Τα αρχεία EPS μπορεί να είναι είτε δυαδικά είτε ASCII. Στην πράξη, αυτό που βλέπουμε εμείς όταν ανοίξουμε μια εικόνα ή ένα κείμενο EPS, δεν διαφέρει σε τίποτα από την κλασική μορφή του σε PostScript. Για να φτάσουμε όμως έως εκεί και να μπορέσουμε να δούμε ένα αρχείο PS ή EPS, θα πρέπει αυτό να περάσει πρώτα από κάποιο διερμηνέα (interpreter). Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η PostScript, είτε στην απλή μορφή της είτε στην Encapsulated, είναι πάνω από όλα μια γλώσσα προγραμματισμού. Μπορεί να είναι εξειδικευμένη στην περιγραφή σελίδων και να απευθύνεται κυρίως σε εκτυπωτές, έχει όμως συντακτικό, γραμματική, καθώς και δεσμευμένες λέξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συγγραφή κώδικα και φυσικά ερμηνεύονται μονοσήμαντα. Αυτή την ερμηνεία λοιπόν, την αποκωδικοποίηση, αν θέλετε, των συμβόλων της γλώσσας και τη μετατροπή τους σε εντολές προς μια μονάδα εξόδου (οθόνη, εκτυπωτή) αναλαμβάνει ο διερμηνέας. Όπως μια συμβατική γλώσσα προγραμματισμού (η C, λόγου χάρη) μεταγλωττίζεται από έναν compiler, έτσι και η PostScript διερμηνεύεται από έναν interpreter.

Το πρότυπο EPS είναι κατάλληλο για εκδοτικά συστήµατα και γραφικές τέχνες.

 38. Tι είναι η Postscript;

Για να επικοινωνήσουν ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής απαιτείται να χρησιμοποιηθεί η ίδια «γλώσσα περιγραφής σελίδας» PDL. Όπως αναφέρει και το όνομά της πρόκειται για ένα ειδικό κώδικα που μεταφέρει πληροφορίες για κάθε χαρακτηριστικό που αφορά τον τρόπο ανάγνωσης και εκτύπωσης της σελίδας.

H πιο διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής σελίδας είναι το postscript της Adobe System Inc. που χρησιμοποιείται συνήθως σε εκτυπωτές λέιζερ και εικονοθέτες.

Υπάρχουν πολλές εκδόσεις της γλώσσας και η Postscript 3 χρησιμοποιείται από τις 1-3-2000. Η γλώσσα αυτή είναι περισσότερο απαιτητική σε μνήμη εκτυπωτή αλλά και περισσότερο αξιόπιστη.

39. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών εκτυπώσεων;

Σύμφωνα με τον ορισμό της ψηφιακής εκτύπωσης που δόθηκε στην ερώτηση 36, έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά για την κάθε περίπτωση:

1.      Μεταφορά του θέματος απευθείας πάνω στο υλικό

A.     Εκτυπωτές ψεκασμού μικρού ή  μεσαίου μεγέθους

I.      Θερμικού ψεκασμού μελανιού (thermal inject)

II.      Συστήματα πιέζο (piezo, micro-piezo και piezo electric

III.      Ψεκασμού μελάνης με συνεχή ροή

IV.      Laser

B.     Εκτυπωτές ψεκασμού μεγάλου μεγέθους

C.    Εκτυπωτές μικρού ή μεσαίου μεγέθους με ηλεκτροφωτογραφική διαδικασία

I.      LCD (Light Crystal Diodes)

II.      LED (Light Emitting Diodes)

2.      Μεταφορά του θέματος στην εκτυπωτική μηχανή

A.     Τεχνολογία της ξηρογραφίας

B.     Τεχνολογία υγρού μελανιού

3.      Προεκτυπωτικό δοκίμιο

A.     Τεχνική μεταβλητής πυκνότητας μελανιού (Dye sublimation)

B.     Τεχνική Θερμικού κεριού (Thermal wax)

C.    Τεχνική συμπαγούς μελανιού

D.    Τεχνική με ακτίνες λέιζερ (ηλεκτροφωτογραφική)

E.     Τεχνική ψεκασμού μελανιού και πιεζοηλεκτρικό σύστημα 

40. Aναφέρατε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ψηφιακής εκτύπωσης.

Τα πλεονεκτήματα συνίστανται στη μείωση του χρόνου και του κόστους από τις ενδιάμεσες εργασίες (φιλμ, εκτυπωτικές πλάκες), στην άμεση εισαγωγή, στην εύκολη αποθήκευση των αρχείων, στην εύκολη διόρθωση λαθών, στην άμεση αναπαραγωγή μικρού αριθμού αντιτύπων χωρίς μεγάλο κόστος, στην εκτύπωση υλικών μεγάλων διαστάσεων, στην μεγάλη ποικιλία εφαρμογών κλπ

Τα μειονεκτήματα είναι η μικρή σχετικά ταχύτητα εκτύπωσης το αυξημένο κόστος μελανιών και τόνερ που καταστούν ασύμφορες τις αναπαραγωγές μεγάλου αριθμού αντιτύπων.

41.Ποια είδη οριζόντιας στοίχισης κειμένου γνωρίζετε;

Τα είδη οριζόντιας στοίχισης του κειμένου είναι:

1.      Αριστερή

2.      Κεντρική

3.      Δεξιά

4.      Πλήρης στη παράγραφο με αριστερή στοίχιση η τελευταία αράδα της παραγράφου

5.      Πλήρης σε όλες τις αράδες της παραγράφου

42. Τι εννοούμε λέγοντας ανάλυση εκτυπωτή;

Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των κουκίδων που μπορεί να τυπώσει ένας εκτυπωτής στη μονάδα διάστασης  dpcm (για εκατοστά) ή dpi (για ίντσα).

43. Τι σημαίνει ο όρος LΡI και τι προσδιορίζει;

Για την απόδοση των τόνων στην εκτύπωση (ημιτονική απόδοση) χρησιμοποιούμε το ράστερ, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία σειρά από κουκίδες μικρές ή μεγάλες σε ίση απόσταση μεταξύ τους και με κάλυψη από 1 έως 99% της επιφάνειας. Ο όρος LPI είναι η παράμετρος που το πόσες κουκίδες μικρές ή μεγάλες (ράστερ) μπορούν να τυπωθούν στην ίντσα

44.  Τι σημαίνει ο όρος DΡI και τι προσδιορίζει;

Αναφέρεται στην ανάλυση εξόδου του εκτυπωτή και είναι ο αριθμός των κουκίδων που μπορεί να τυπώσει ο εκτυπωτής στην ίντσα. Οι απλοί εκτυπωτές λέιζερ και ψεκασμού τυπώνουν 600, ή 1200 dpi. Ενώ οι επαγγελματικοί εικονοθέτες τυπώνουν από 2400 dpi και πάνω.

45.Τι σημαίνει ο όρος ΡΡI και τι προσδιορίζει;

O όρος ppi αναφέρεται στην σχέση που πρέπει να έχει η ανάλυση εισόδου σε σχέση με την ανάλυση εξόδου. Και πιο συγκεκριμένα η ανάλυση εισόδου πρέπει να είναι διπλάσια από το ράστερ που χρησιμοποιείται στην έξοδο και επί του ποσοστού μεγένθυσης . Αν ένα θέμα σαρωθεί με περισσότερες πληροφορίες γίνεται άχρηστα μεγάλο, ενώ με μικρότερες δεν θα τυπωθεί σωστά.

Ο τύπος που τη σχέση ράστερ (lpi) με το ppi είναι

PPI = 2 X (LPI) X MΕΓΕΝΘΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

46.Αναφέρατε μερικά είδη εκτυπωτών με απ' ευθείας εκτύπωση πάνω στο υλικό.

Είδη εκτυπωτών με απευθείας εκτύπωση στο υλικό:dot matrix, inject, laser, φωτοαντιγραφικά, θερμικού κεριού, Dye sublimation

47.Περιγράψατε συνοπτικά τη λειτουργία ενός εκτυπωτή inkjet.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός inject είναι:

•         Κεφαλή

•         Δοχεία μελάνης (Ιnk catridges)

•         Bηματικός κινητήρας

•         Ιμάντας & ράβδος σταθεροποίησης

•         Θύρες διασύνδεσης

Δημιουργούν την εκτύπωση ψεκάζοντας το χαρτί με σταγόνες μελάνης. Οι κουκίδες μελάνης που τοποθετούνται με αυτό τον τρόπο είναι εξαιρετικά μικρές (50-60 μm) και μπορούν να συνδυαστούν στα χρωματικά μοντέλα CMYK ώστε να δημιουργήσουν εικόνες υψηλής ποιότητας.

Η τεχνική έκχυσης γίνεται είτε με θερμική φυσαλίδα είτε με πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο.

48.Περιγράψατε συνοπτικά τη λειτουργία ενός ηλεκτροφωτογραφικού εκτυπωτή (laser).

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός laser είναι:

•         Ελεγκτής (controller)

•         Γλώσσα περιγραφής σελίδας (page description language)

•         Πηγή laser

•         Mελάνη (Toner)

•         Κύλινδροι θέρμανσης

Στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φαινόμενο του στατικού ηλεκτρισμού. Δηλαδή στην ύπαρξη φορτισμένων σωματιδίων σε κάποιο μονωμένο σώμα. Στο εσωτερικό του εκτυπωτή υπάρχει ένα τύμπανο και ηλεκτρόδια φόρτισης-εκφόρτισης.
Δέσμη λέιζερ πέφτει στην επιφάνεια του τύμπανου φορτίζοντας επιλεκτικά στα σημεία που υπάρχει πληροφορία. Στη συνέχεια σωματίδια στεγνής μελάνης (toner) φορτισμένα αντίθετα έρχονται σε επαφή με το τόνερ, δημιουργώντας τη μελανωμένη επιφάνεια. Ένα φύλλο χαρτιού προσκολλάται στο μελανωμένο τύμπανο και στη συνέχεια «ψήνεται» ισχυρά για να θερμοκοληθεί.

49.Τι εννοούμε λέγοντας color separation;

Mε τον όρο color separation εννοούμε τον ηλεκτρονικό διαχωρισμό ενός ψηφιακού αρχείου σε τέσσερα χρώματα Γαλάζιο (Cyan), Ματζέντα (Magenta), Κίτρινο (Yellow) και Μαύρο (Black) από ειδικούς εκτυπωτές τους εικονοθέτες.

50.Πόσων ειδών γεμίσματα degrade γνωρίζετε;

Τα είδη των γεμισμάτων degrade είναι συνήθως γραμμικό, σφαιρικό, κωνικό και τετράγωνο.

51.Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας σελίδας είναι σε θέση να δημιουργήσει αρχεία Ροstscript ώστε να γίνουν διαχωρισμοί και να εκτυπωθούν φίλμς;

Ναι μπορεί να τυπώσει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας σελίδας σε postscript. Το Postscript που διαδόθηκε από την εταιρεία ADOBE, είναι ένα διεθνές πρότυπο επικοινωνίας προγραμμάτων και εκτυπωτών κυρίως.

52.Τι σημαίνει συναρμογή η επικάλυψη (overprint) η παγίδευση (trap);

Trap ή overprint σημαίνει το ξεχείλωμα των χρωμάτων μεταξύ τους (το ανοιχτότερο προς το σκουρότερο), έτσι ώστε σε περιπτώσεις που η μέθοδος εκτύπωσης που χρησιμοποιηθεί παρουσιάζει κακή σύμπτωση να μπορούν ισορροπήσουν το πρόβλημα αυτό.

53.Τι είναι το screen angle (γωνία οθόνης);

Η διάταξη των κουκίδων στην επιφάνεια εκτύπωσης δεν είναι τυχαία, αλλά καθορίζεται από συγκεκριμένη γωνία (κλίση) σε κάθε χρώμα. Screen angle είναι η διαφορετική γωνία που παρουσιάζει το ράστερ. Η γωνία μετριέται με σημείο αναφοράς την κατακόρυφο στο επίπεδο του θέματος και με φορά αυτήν των δεικτών του ρολογιού. Στις μονόχρωμες εκτυπώσεις είναι συνήθως 450 ενώ στις έγχρωμες είναι συνήθως Cyan 150 ή 750, Magenta 450, Yellow 900 και Black 1050 ή 750 . Ο γενικός κανόνας είναι η διαφορά των χρωμάτων μεταξύ τους να είναι 300

54.Τι είναι το μουαρέ;

Μουαρέ είναι ένα φαινόμενο συμβολής στην οπτική. Στη περίπτωση αυτή η κουκίδα από ένα παραγόμενο φιλμ πέφτει ακριβώς ή δίπλα ή επικαλύπτει ελαφρά την κουκίδα από ένα άλλο φιλμ διαφορετικού χρώματος. Όταν δεν έχει δηλαδή το σωστό screen angle, έτσι ώστε να δημιουργείται εξαιτίας του φαινομένου αυτού μια πολύ μεγαλύτερη κουκίδα.

55.Τι είναι το πλακάτο χρώμα (spot color);

Πλακάτο χρώμα (spot color) εννοούμε το ατόφιο χρώμα, δηλαδή αυτό που δεν προέρχεται από ανάμιξη της τετραχρωμίας, αλλά προέρχονται από ανάμιξη άλλων εξειδικευμένων χρωμάτων ειδικευμένων όπως για παράδειγμα η σειρά της Pantone, Τrumatch κλπ και τυπώνεται από ένα διαχωρισμό.

56.Τι είναι τα χρώματα ΡΑΝΤΟΝΕ (Pantone Matching System);

Τα χρώματα της PANTONE είναι τα πιο γνωστά διεθνώς ατόφια χρώματα. Κυκλοφορούν πολλοί χρωματοκατάλογοι που έχουν να κάνουν με την προέλευση (απλά, μεταλλικά, παστέλ) καθώς επίσης σε γυαλιστερά ή ματ χαρτιά κλπ.

57.Τι είναι το Dot Shape (σχήμα κουκκίδας) και πόσων ειδών σχήματα κουκκίδας γνωρίζετε;

Το σχήμα της κουκίδας έχει να κάνει με τη μορφή που έχει το ράστερ κατά την απόδοσή του. Υπάρχουν πολλά είδη με πιο γνωστά α) το τετράγωνο, β)ελλειπτικό, γ) στρόγγυλο δ) ρομβοειδές ε) ευκλείδειο (αλλάζει από στρόγγυλο, σε τετράγωνο και ελλειπτικό ανάλογα με τον τόνο)

58. Ποια είναι τα βασικά χρώματα στη ζωγραφική, γιατί τα ονομάζουμε βασικά;
Τα βασικά χρώματα στη ζωγραφική είναι τρία: το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε. Ονομάζονται βασικά διότι είναι αυτοτελή και δεν αποτελούν συνδυασμό άλλων χρωμάτων.

59. Ποια είναι τα συμπληρωματικά χρώματα στη ζωγραφική και πώς παράγονται;
Τα συμπληρωματικά χρώματα στη ζωγραφική, που προκύπτουν από την ανάμιξη των τριών βασικών, είναι τρία:
α. Το μοβ που προκύπτει από την ανάμιξη του μπλε και κόκκινου και είναι συμπληρωματικό του κίτρινου.
β. Το πράσινο που προκύπτει από την ανάμιξη του μπλε και κίτρινου και είναι συμπληρωματικό του κόκκινου.
γ. Το πορτοκαλί που προκύπτει από την ανάμιξη του κόκκινου και κίτρινου και είναι συμπληρωματικό του μπλε.
Τα συμπληρωματικά είναι αντίθετα με τα βασικά και δεν έχουν τίποτα κοινό. Δεν επηρεάζονται καθόλου μεταξύ τους, αλλά βοηθούν να αναδειχθεί η λάμψη τους, να φανούν καθαρότερα και δυνατότερα.

60. Ποια είναι τα θερμά χρώματα στη ζωγραφική; Πώς συμπεριφέρονται στο χώρο και τι μας δημιουργούν;
Θερμά χρώματα ονομάζουμε στη ζωγραφική το κόκκινο και το κίτρινο και τις αποχρώσεις αυτών. Τα θερμά χρώματα, όπως και το λευκό, μοιάζουν να διαστέλλονται, να απλώνουν και να καταλαμβάνουν μεγαλύτερη επιφάνεια.

61. Ποια είναι τα ψυχρά χρώματα στη ζωγραφική; Πώς συμπεριφέρονται στο χώρο και τι μας δημιουργούν;
Ψυχρά ονομάζουμε το μπλε και τα κυριαρχούμενα από το μπλε χρώματα. Τα ψυχρά χρώματα, όπως επίσης και το μαύρο, μοιάζουν να συστέλλονται, δείχνουν δηλ. να καταλαμβάνουν μικρότερη επιφάνεια από αυτήν που πραγματικά έχουν.

62. Τι ονομάζουμε ματιέρα;
Ματιέρα
στην εικαστική γλώσσα ονομάζουμε κάθε παιχνίδι με τα χρώματα, τα διάφορα υλικά, τις διάφορες τεχνικές κλπ., που έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός απρόσμενου αισθητικού αποτελέσματος. Είναι μια αυθόρμητη και χωρίς συγκεκριμένο σκοπό εικαστική απόπειρα, που οδηγείται από μια ενστικτώδη χειρονομία.

63. Ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να ζωγραφίσουμε ένα ελεύθερο σχέδιο;
Το πρώτο και πιο απαραίτητο υλικό για τη σχεδίαση είναι το χαρτί. Επίσης το μολύβι με διάφορες διαβαθμίσεις σκληρότητας και μαλακότητας. Μπορεί να είναι ξύλινο ή μηχανικό. Ένα κοπίδι ή ξύστρα καμπάνα αναλόγως τον τύπο του μολυβιού. Απαραίτητο υλικό είναι επίσης και η λευκή ή διάφανη γομολάστιχα ή και σε μορφή πλαστελίνης η γνωστή «ψίχα» ή «ψωμάκι». Τυπικώς απαραίτητο σύνεργο θεωρείται και η ξύλινη πινακίδα για τη στερέωση του χαρτιού.
Πιο σπάνια χρησιμοποιείται και η σινική μελάνη.

64. Τι χρησιμεύει η «Βελόνα» στο ελεύθερο σχέδιο;
Η βελόνα είναι ένα εργαλείο του ελεύθερου σχεδίου που χρησιμοποιείται για τη σωστή μέτρηση μεγεθών και αναλογιών ώστε να αποφευχθούν τυχόν παραμορφώσεις σε σχέση με το πραγματικό θέμα. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η βελόνα δεν χρησιμοποιείται μονάχα για τα περιγράμματα και την εύρεση των μεγεθών και αναλογιών, αλλά και για κάθε στοιχείο της σύνθεσης, από την αρχή ως την ολοκλήρωση της μελέτης.

65. Τα τρία χαρακτηριστικά στοιχεία του χρώματος είναι η απόχρωση, ο τόνος και η ένταση. Γράψτε, τι γνωρίζετε για κάθε ένα από αυτά.
Απόχρωση
είναι ο χρωματικός χαρακτήρας του χρώματος σε σχέση με τα άλλα χρώματα. Για παράδειγμα το κόκκινο δεν είναι ένα, υπάρχει κόκκινο με απόχρωση πορτοκαλί, μωβ ή και καφετιά.
Τόνος είναι η ιδιότητα του χρώματος που εκφράζει τη σχέση του με το φως. Μας δείχνει δηλαδή πόσο φωτίζεται ή όχι ένα χρώμα, δηλ. πόσο ανοιχτό ή σκούρο είναι.
Ένταση ονομάζουμε την καθαρότητα και διαύγεια που διαθέτει ένα χρώμα. Για παράδειγμα, καθαρά, γεμάτα ένταση είναι τα βασικά χρώματα άλλα και τα δυνατά και καθαρά χρώματα της φύσης.

66. Επιλέξτε δύο χρώματα της αρεσκείας σας και γράψτε τι συμβολίζουν, αναλύστε τα συναισθήματα που δημιουργούν και βρείτε μερικούς από τους συμβολισμούς σε γνωστές διαφημίσεις της τηλεόρασης ή των περιοδικών.
Ο συμβολισμός των χρωμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις εμπειρίες που ο πρωτόγονος ακόμη άνθρωπος απέκτησε όταν ήρθε αντιμέτωπος με τα καθημερινά βιώματα, τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα, με συναισθήματα και ψυχολογικές καταστάσεις. Επίσης η κοινωνική οργάνωση, η παράδοση, τα ήθη και έθιμα και η θρησκεία συνδέθηκαν άμεσα και επηρέασαν το συμβολισμό των χρωμάτων. Έτσι:
Το άσπρο είναι το σύμβολο της καθαρότητας, της λάμψης, της ειλικρίνειας και αθωότητας.
Το κόκκινο είναι το χρώμα της έντασης και της συγκίνησης. Είναι το χρώμα της αγάπης, της ενότητας, της πράξης, της επανάστασης, του θυμού και της βίας. Εκφράζει ακόμη τη ζεστασιά, την ωριμότητα και το πάθος.
Το κίτρινο είναι θερμό. Συμβολίζει ωριμότητα, δημιουργία, πλούτο, χαρά και δόξα. Το χλωμό κίτρινο εντούτοις με απόχρωση πρασινωπή, μοιάζει άγουρο, ξινό και εκφράζει δειλία, εμπάθεια και μίσος. Για τη λευκή φυλή και μόνο το κίτρινο δέρμα εκφράζει την αρρώστια, κακομοιριά, έλλειψη ζωής, δυστυχία.
Το μπλε είναι το χρώμα του άπειρου. Μοιάζει ελαφρύ, ήρεμο και ονειρικό. Είναι κρύο και καθαρό. Εκφράζει την καθαρή σκέψη, τη λογική συμπεριφορά, την καθαρότητα, την ηρεμία και τη γλυκύτητα.

67. Αναφέρατε μερικές από τις κυριότερες τεχνικές ζωγραφικής ( όχι ελεύθερου σχεδίου ) και γράψτε τι γνωρίζετε για το παστέλ.
Μερικές από τις τεχνικές της ζωγραφικής είναι το παστέλ, το λάδι (λαδομπογιά), η ακουαρέλα (νερομπογιές), ακρυλικά, τέμπερες, αυγοτέμπερες, ξυλομπογιά, κάρβουνο, ματιέρα και κολλάζ.
Το παστέλ είναι τεχνική, στην οποία χρησιμοποιούνται χρώματα φτιαγμένα από ανθρακασβέστιο σε διάφορους χρωματισμούς, ανακατεμένα με κάποιο συνδετικό υλικό (κόλλα, κερί, αραβικό κόμμι κ.λπ.).

68. Τι είναι ο χρωματικός κύκλος;
Ο χρωματικός κύκλος, ο γνωστός ως ο «χρωματικός κύκλος του Ιτέν», είναι μια σύντομη κυκλική απεικόνιση του χρωματικού φάσματος που προκύπτει από την ανάμιξη των βασικών και συμπληρωματικών χρωμάτων της ζωγραφικής, με ενδιάμεσες αποχρώσεις και ταυτόχρονη ένδειξη των ψυχρών και θερμών αποχρώσεων, των μεταξύ τους αντιθέσεων και αρμονιών. Είναι ένα καλό «εργαλείο – βοήθημα» για τους αρχάριους της ζωγραφικής.

69. Τι καθορίζει την φωτεινότητα μιας φόρμας στο ελεύθερο σχέδιο;
Τη φωτεινότητα μιας φόρμας την καθορίζει η φωτοσκίαση δηλ. οι τόνοι. Κάθε φόρμα ή αντικείμενο γίνεται ευδιάκριτο όταν φωτίζεται, τεχνητά ή φυσικά.
Οι επιφάνειες που δέχονται φως γίνονται φωτεινές, ενώ οι άλλες σκιερές δηλ. σκούρες, ανάλογα διαβαθμιζόμενες. Έτσι έχουμε φωτεινές επιφάνειες οι οποίες αποδίδονται με πάρα πολύ απαλούς τόνους, λιγότερο φωτεινές που αποδίδονται με σχετικά απαλούς τόνους, σκιερές με σκούρο τόνο και πολύ σκιερές που αποδίδονται με ανάλογο πολύ σκούρο τόνο.
Δηλαδή, η σωστή επιλογή των διαβαθμίσεων των τόνων από λευκό σε μαύρο, ανάλογα με το αντικείμενο και την υφή του, το φωτισμό που δέχεται και το βαθμό παρατήρησης είναι καθοριστικά για τη σωστή απόδοση της φωτεινότητας.

70. Τι είναι τονική σκάλα ενός χρώματος;

Τονική σκάλα ενός χρώματος είναι η διαβάθμιση αυτού του χρώματος σε ίση αναλογία από το 100% της πυκνότητάς του, μέχρι τη μηδενική.

71. Ποιοι είναι οι στόχοι του ελεύθερου σχεδίου ( γράψτε τουλάχιστον τρεις ).
Στόχοι του ελεύθερου σχεδίου είναι:
α. Η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας για αντικείμενα του περιβάλλοντός μας.
β. Η διεύρυνση της φαντασίας μας.
γ. Η εξάσκηση του χεριού, ώστε ο ασχολούμενος με το ελεύθερο σχέδιο να καταστεί ικανός να μεταφέρει μεμονωμένα αντικείμενα στο χαρτί.
δ. Η ικανότητα της σύνθεσης των αντικειμένων
ε. Η καλλιέργεια των προτερημάτων του ατόμου, που θα το οδηγήσουν μέσα από την εξάσκηση του ελεύθερου σχεδίου, στην τεχνοτροπία που του αρμόζει.
στ. Η απόκτηση εμπιστοσύνης του ατόμου, ώστε να μπορούν να εκφράζονται και να δημιουργούν και μέσα από γραμμές, σχήματα κλπ.

72. Ποια είναι τα βασικά γεωμετρικά σχήματα; Και ποιο βασικό χρώμα αντιστοιχεί στο κάθε σχήμα κατά τον Itten και τον Kandinsky;

73. Τι είναι γραμμή στο ελεύθερο σχέδιο και ποια είδη υπάρχουν, τι εκφράζει το κάθε είδος σε μια σύνθεση;
Γραμμή
είναι η κίνηση ενός «σημείου» πάνω σε ένα επίπεδο, ξεκινώντας από ένα σημείο, ακολουθώντας μια διεύθυνση και καταλήγοντας σε ένα άλλο σημείο του επιπέδου. Ανάλογα με τον σύνολο των δυνάμεων που αντιδρούν πάνω στο σημείο που βρίσκεται εν κινήσει, τη διεύθυνση αλλά και την έντασή τους μέχρι να σταματήσει η κίνηση γεννιούνται διαφόρων ειδών γραμμές:
Η ευθεία γραμμή (κάθετη, οριζόντια), η διαγώνια, η τεθλασμένη και η καμπύλη.
α. Η ευθεία γραμμή προϋποθέτει κυριαρχία της χειρονομίας και σταθερότητα. Είναι αποφασιστική και βέβαιη. Είναι γραμμή της κατασκευής και της τάξης. Συμβολίζει ταχύτητα, δράση και απόφαση.
- Η οριζόντια ευθεία υποβάλλει την ηρεμία. Μοιάζει παθητική γραμμή γιατί ακολουθεί τη φυσική κίνηση του ματιού μας. Θυμίζει τη γαλήνια θάλασσα, τον άνθρωπο που κοιμάται και τον καθαρό ορίζοντα. Είναι ψυχρή και παθητική.
- Η κάθετη ευθεία είναι δυναμική και αυστηρή. Θυμίζει την όρθια στάση, την ανάπτυξη. Εκφράζει κίνηση και αστάθεια. Είναι γεμάτη ένταση.
- Η ελεύθερη μέσα στο χώρο πλάγια γραμμή είναι χαλαρή κι ελεύθερη. Έχει κίνηση και ανεξαρτησία.
β. Η διαγώνια μεταδίδει συγκίνηση και διέγερση. Όταν ξεκινά από αριστερά κάτω και καταλήγει δεξιά επάνω μοιάζει να ανεβαίνει, εκφράζει αισιοδοξία, επιτυχία και χαρά. Στην αντίθετη περίπτωση μοιάζει να κατεβαίνει και εκφράζει απαισιοδοξία, αποτυχία και θλίψη.
γ. Η διακεκομμένη ευθεία είναι ρυθμική. Ήρεμη ρυθμική όταν είναι οριζόντια, δυναμική ρυθμική όταν είναι κάθετη και ανήσυχη ρυθμική όταν είναι πλάγια.
δ. Η τεθλασμένη είναι αποτέλεσμα επίδρασης εναλλασσόμενων δυνάμεων και παράγει οξύτητα κι ένταση ανάλογη της οξύτητας των γωνιών της.
ε. Η καμπύλη είναι η γραμμή που εκφράζει ταυτόχρονα κίνηση και ελευθερία, ανεμελιά και δυναμισμό. Είναι η πιο συχνά συναντώμενη γραμμή στη φύση. Είναι η γραμμή της ζωής με τις άπειρες ποικιλίες και δυνάμεις. Είναι η πιο οικεία στον άνθρωπο  και εκφράζει την τρυφερότητα, τη γλυκύτητα, το ανθρώπινο μέτρο και την ελευθερία. Είναι ευχάριστη, φλύαρη, νωχελική και πληθωρική, αγκαλιάζει και χορεύει, έχει ρυθμό, ένταση και χαλάρωση. Είναι η γραμμή της αυθόρμητης κίνησης και του συναισθήματος.

74. Με ποιους συνθετικούς τρόπους εκφράζουμε «Αρμονία»;
Οι συνθετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εκφράσουμε την αρμονία είναι η ισορροπία, συμμετρία, κανονικότητα, ενότητα, απλότητα, στάση, λεπτότητα, συνοχή, επίπεδο, ακρίβεια κ.α.

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩN

1. Τι ονομάζουμε σαλόνι περιοδικού και πώς το αντιμετωπίζουμε στη σύνθεση;
Σαλόνι περιοδικού
ονομάζουμε ένα ολόκληρο συνεχόμενο δισέλιδο στο οποίο απλώνεται ένα θέμα. Για αποφυγή λαθών θα πρέπει το σαλόνι να βρίσκεται στο ίδιο τυπογραφικό. Υπάρχει άνεση χώρου για τη χρήση μεγάλων τυπογραφικών στοιχείων, και τη χρήση κειμένου και φωτογραφικού υλικού. Μπορεί να γίνει μια κάθετη διάταξη του υλικού, όπου η αριστερή σελίδα αποκτά εισαγωγικό χαρακτήρα, με τίτλο υπότιτλο και χαρακτηριστικό φωτογραφικό υλικό και η δεξιά για την ανάπτυξη του κυρίως θέματος. Επίσης μπορεί να γίνει οριζόντια διάταξη όπου το υλικό μοιράζεται πάνω και κάτω, κατά μήκος ολόκληρου του δισέλιδου. Γενικά το σαλόνι επιτρέπει μια σχετική ελευθερία στη σύνθεσή του.

2. Πότε χρησιμοποιούμε την φωτοτράπεζα στη γραφιστική;
Η φωτοτράπεζα χρησιμοποιείται στη γραφιστική κυρίως σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η αποτύπωση διαφόρων σχεδίων και ειδικά τυπογραφικών στοιχείων, κατά το στάδιο της προσχεδίασης. Επίσης χρησιμοποιείται και στο στυλιζάρισμα.

3. Με ποιους συνθετικούς τρόπους εκφράζουμε «αντίθεση»;
Οι συνθετικοί τρόποι με τους οποίους εκφράζουμε την αντίθεση είναι:
Ανισορροπία, ασυμμετρία, ακανόνιστο, διάσπαση, πολυπλοκότητα, κίνηση, ποικιλία, τόλμη, παραμόρφωση και βάθος.

4. Τι ονομάζουμε προσχέδιο; Ποια είναι η χρήση του;
Προσχέδιο
ονομάζουμε τον πρόχειρο σχεδιασμό για την τοποθέτηση, την ταξινόμηση και την αξιολόγηση των στοιχείων (κείμενα και εικόνες) που έχουμε στη διάθεσή μας, προσπαθώντας να τα συνδυάσουμε αρμονικά. Τα προσχέδια έχουν τις ίδιες διαστάσεις με το τελικό προϊόν, με όσο το δυνατόν πιστότερη σχεδιαστική και χρωματική απόδοση. Με απλά λόγια, το προσχέδιο χρησιμεύει για να πάρουμε την πρώτη εντύπωση του τελικού αποτελέσματος πριν την εκτύπωση. Σ’ αυτό το στάδιο μπορούμε και πρέπει να παρουσιάζουμε εναλλακτικές προτάσεις, για να καταλήξουμε στην καταλληλότερη.

5. Τι είναι εταιρική ταυτότητα και τι περιλαμβάνει;
Η εταιρική ταυτότητα είναι το σύνολο των οπτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως διακριτικά μιας εταιρείας, ενός προϊόντος, οργανισμού, περιοδικού, εφημερίδας κλπ.. Περιλαμβάνει το λογότυπο, το σήμα και τα χρώματα και ορισμένες φορές και κάποια σχέδια ή σχήματα που χρησιμοποιούνται ως συνοδευτικά στοιχεία.

6. Τι είναι λογότυπο μιας εταιρείας και ποιος είναι ο ρόλος του;
Λογότυπο
είναι ο σταθερός και ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο γράφεται ένα όνομα ή επωνυμία. Είναι μια «λέξη - εικόνα» με ειδικά σχεδιασμένη τυπογραφική φόρμα. Το λογότυπο διευκολύνει την οπτική επικοινωνία ανάμεσα στην επιχείρηση και το κοινό δημιουργώντας άμεσους συνειρμούς, συσχετισμούς, αναφορές και οπτική επαφή και εν συνεχεία μία μόνιμη κι ευνοϊκή εντύπωση για την εταιρεία ή τα προϊόντα που εκπροσωπεί.

7. Πότε θεωρούμε ότι μια σύνθεση είναι «στατική»;
Στατική
θεωρείται μία σύνθεση, όταν η επιφάνεια, η θέση και ο τρόπος ταξινόμησης των στοιχείων της εκπέμπουν ένα ανάλογο στατικό εσωτερικό περιεχόμενο. Σ’ αυτό συμβάλλει η παρουσία των αόρατων αλλά υπαρκτών ισορροπημένων δυνάμεων του περιβάλλοντα χώρου, που δρουν πάνω στα στοιχεία της, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης.
Μια σύνθεση μοιάζει στατική, συντηρητική και χωρίς ενδιαφέρον όταν συγκεντρώνεται στο κέντρο ακριβώς της επιφάνειας, οπότε μοιάζει ακίνητη, πληκτική στην απόλυτη ισορροπία της.

8. Γράψτε τρία κριτήρια έτσι ώστε ένα λογότυπο να είναι επιτυχημένο.
 Ένα λογότυπο θα πρέπει να είναι λειτουργικό, αισθητικά άρτιο και να αντιπροσωπεύει επάξια την υπηρεσία ή το προϊόν στο οποίο αναφέρεται, δημιουργώντας μια ευνοϊκή εντύπωση. Επίσης πρέπει να διευκολύνει την οπτική επικοινωνία μεταξύ εταιρείας ή προϊόντος και του κοινού, μεταδίδοντας ένα περιεκτικό και πιστικό οπτικό μήνυμα.

9. Τι είναι στυλιζάρισμα αντικειμένου και τι εξυπηρετεί;
Στυλιζάρισμα λέγεται το τελικό στάδιο της απλοποίησης ενός σχεδίου, με την αναγωγή των επιμέρους φορμών σε αρχέτυπα (απλούστερα) σχήματα για καλύτερη κατανόηση.
Με το όρο «απλοποίηση» εννοούμε τη διαδικασία της αφαίρεσης των επιμέρους λεπτομερειών κρατώντας τη χαρακτηριστική φόρμα κατά τη σχεδίαση κάποιων αντικειμένων.
Το στυλιζάρισμα βοηθά στη γραφιστική, στη χρήση ευκολονόητων χαρακτηριστικών σχημάτων, άμεσα κατανοητών και στη διευκόλυνση της τοποθέτησης χρώματος.

10. Τι είναι κολάζ;
Το κολλάζ εμφανίζεται καταρχάς με τον «Συνθετικό Κυβισμό». Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί διάφορα υλικά εκτός της παραδοσιακής μπογιάς. Έτσι κομμάτια από χαρτιά (περιοδικά, εφημερίδες, φωτογραφίες, χαρτιά τοίχου κ.α.), σχοινιά, κλωστές ξύλα κ.α. συνθέτονται πάνω σ’ ένα έργο.

11. Τι είναι κασέ ενός βιβλίου;
Κασέ βιβλίουονομάζουμε τον προκαθορισμένο τρόπο σχεδίασης της σελίδας, όπου καθορίζονται τα περιθώρια και η τυπωμένη επιφάνεια του κειμένου και της εικονογράφησης. Με αυτόν τον τρόπο οργανώνονται όλα τα επιμέρους στοιχεία μια σελίδας βιβλίου, επαναλαμβανόμενα ή μη.
Δηλ. το κασέ οργανώνει όλα τα στοιχεία μια σελίδας και καθορίζει το μέγεθος των περιθωρίων, τον αριθμό των στηλών του κειμένου με το διάστηλο, τη θέση της σελιδαρίθμησης, των κεφαλίδων κλπ.
Το κασέ το ορίζουμε με μπλε βοηθητικές οριζόντιες και κάθετες γραμμές.

12. Στις αρχές του 20ου αιώνα έγινε από τον Γάλλο Thibaudeau μια ταξινόμηση των γραμμάτων σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, ποιες είναι αυτές;
α)Τα ισοπαχή β) Τα ανισοπαχή Αιγυπτιακά, Ελζεβίρ και Ντιντό.

13. Τι ονομάζουμε τυφλό κείμενο, πού το χρησιμοποιούμε και τι εξυπηρετεί;
Τυφλό κείμενο είναι ένα σύνολο γραμμών (συνήθως οριζόντιων) διαφόρων παχών που αντικαθιστούν (ή αντιπροσωπεύουν) το πραγματικό κείμενο στο αρχικό στάδιο της χειρόγραφης (πρόχειρης) προσχεδίασης. Το τυφλό κείμενο μας δίνει μια πρόχειρη αλλά γρήγορη πρώτη εντύπωση του κειμένου, των μεγεθών των τυπογραφικών στοιχείων και της ταξινόμησής του μέσα στο προκαθορισμένο σχήμα χαρτιού.

14. Ποιες διαφορές υπάρχουν στα γράμματα της ίδιας οικογένειας;
Μία οικογένεια γραμμάτων αποτελείται συνήθως από περισσότερες σειρές αλφαβήτου. Δηλ. αποτελείται από αλφάβητο με όρθια γράμματα, πλάγια, μαύρα, ημίμαυρα και λευκά ανάλογα με το βάρος τους και όλα αυτά μπορεί να είναι σε πεζά και κεφαλαία ή και μικρά κεφαλαία.

15. Τι είναι κασέ περιοδικού και τι χρησιμότητα έχει;
Το κασέ περιοδικού (ή κάναβος) είναι ένα απλό σύστημα από κάθετες και οριζόντιες γραμμές, που μας βοηθούν να καθορίσουμε τα περιθώρια και να εντάξουμε τα κείμενα σε στήλες και να τοποθετήσουμε το φωτογραφικό υλικό με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργεί ενδιαφέρουσες και ισορροπημένες σελίδες.
Το κασέ (ή κάναβος) παίζει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του περιοδικού, για τη δημιουργίας μιας αίσθησης δομημένης τάξης, συνέπειας και συνέχειας στην παρουσίαση της ύλης του περιοδικού, γνωρίζοντας (όπως φανερώνει και η λέξη «περιοδικό») πως πρόκειται για μια τακτική έκδοση.

16. Ποιος είναι ο ρόλος του εικαστικού μέρους της συσκευασίας ενός προϊόντος;
Το εικαστικό μέρος της συσκευασίας παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην προβολή του προϊόντος, όσο και στην παρουσία του, μέσα στον άκρως ανταγωνιστικό χώρο της αγοράς και στην εμπορική βιωσιμότητά του.
Πρέπει να τηρεί όλους του κανόνες αισθητικής αρτιότητας, να είναι όμορφη κι ελκυστική, για να αποτελεί ένα πολύ δυνατό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στον κατασκευαστή του προϊόντος και τον αποδέκτη καταναλωτή.
Με άλλα λόγια, το εικαστικό μέρος της συσκευασίας καθορίζει ως ένα βαθμό την εικόνα του προϊόντος στην αγορά.

17. Τι είναι η τελική μακέτα ενός εντύπου και ποιος ο ρόλος της;
Η τελική μακέτα είναι το τελειοποιημένο προσχέδιο, η τελική ολοκληρωμένη εντύπωση και παρουσίαση του αποτελέσματος πριν την εκτύπωση, σύμφωνα με τις τελευταίες διορθώσεις,  παρατηρήσεις και αποφάσεις μεταξύ δημιουργικού γραφείου και πελάτη, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό-βοήθημα για το τυπογράφο, διότι περιέχει και τις ανάλογες τυπογραφικές οδηγίες.

18. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί τρόποι εικαστικής έκφρασης για την μετάδοση και το δείξιμο εικαστικών μηνυμάτων;

 1. Θεματικό Υλικό, εκφραστικό περιεχόμενο.
 2. Καλλιτεχνικές Μορφές και η οργάνωση των επιμέρους στοιχείων του έργου, το Μέσο, το Υλικό.

19. Ποια είναι τα πέντε ζεύγη βασικών εννοιών που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη της τέχνης κατά τον Βέλφλιν (HeinrichWölfflin), τα οποία είναι η σύγκριση της τέχνης της Ιταλικής Αναγέννησης και του Γερμανικού Μπαρόκ.

Τα πέντε ζεύγη των βασικών εννοιών που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη της τέχνης κατά τον Βέλφλιν είναι:

Α)Γραμμικό ύφος…………………. Ζωγραφικό ύφος

Β)Τέχνη επιφάνειας……………….Τέχνη βάθους

Γ)Εξέλιξη κλειστή…………………. Εξέλιξη ανοιχτή

Δ)Πολλαπλό…………………………Ενιαίο

Ε)Απόλυτη σαφήνεια………………Σχετική σαφήνεια

Αναλυτικά:

Α) Στην αναγέννηση έχουμε ύφος γραμμικό ενώ στο μπαρόκ το ύφος είναι ζωγραφικό

Στην αναγέννηση τα αντικείμενα αποδίδονται με τον απτικό χαρακτήρα τους (σαφής επιφάνειες και καθαρό περίγραμμα) έχουν πλαστικότητα ενώ στο μπαρόκ η παράσταση γίνεται ζωγραφική τα όρια των αντικειμένων συγχέονται ο καλλιτέχνης τα αισθάνεται όχι με την αφή που τα απομονώνει αλλά με την όραση που τα διαλύει σε μια απεριόριστη εμφάνιση.

Β) Στην αναγέννηση η τέχνη είναι επιφάνειας ενώ στο μπαρόκ βάθους.

Γ) Από την αναγέννηση προς το μπαρόκ η εξέλιξη είναι από «κλειστή»

 προς «ανοιχτή» μορφή. Το μπαρόκ ανοίγει τη μορφή χαλαρώνει την τεκτονική αυστηρότητα που χαρακτηρίζει την τέχνη της αναγέννησης.

Δ) Στην αναγέννηση η καλλιτεχνική παράσταση είναι κάτι το πολλαπλό ενώ στο μπαρόκ κάτι το ενιαίο. Δηλαδή το μπαρόκ υποτάσει όλα τα μέρη σ ένα μοτίβο τα συγχωνευει μέσα στο όλο.

Ε) Στην αναγέννηση τα αντικείμενα έχουν απόλυτη σαφήνεια ενώ στο μπαρόκ σχετική. Δηλαδή ο καλλιτέχνης της αναγέννησης παρασταίνει τα αντικείμενα όπως είναι ενώ ο καλλιτέχνης του μπαρόκ όπως φαίνονται. 

20. Τι γνωρίζετε για το έργο του Μιχαήλ Αγγέλου; Σε ποιο κίνημα ζωγραφικής ανήκει;
Ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν γλύπτης της «Αναγέννησης».
Στο έργο του το ανθρώπινο σώμα, ιδίως το γυμνό, αποθεώνεται. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο από τα χρόνια της αρχαιότητας. Το αδρό φτιάξιμο των μυώνων και η τέλεια διάρθρωση του κορμού και των μελών γύρω από ένα στιβαρό και πειστικό κεντρικό άξονα με την καλομελετημένη κίνηση, δίνει στα γλυπτά του, όπως στο «Δαυίδ» μια μνημειακή και ηρωική αίσθηση, όπως επίσης και μια απαιτητική επανεμφάνιση του γυμνού στο προσκήνιο της τέχνης.
Σε συνθέσεις του όπως στο ανάγλυφο «Κενταυρομαχία», ο αδρός και τολμηρός χειρισμός των όγκων και ιδίως η μυθολογία εντυπωσιάζουν. Μ’ αυτή τη μαεστρική  μεταχείριση των όγκων γίνεται πλήρης εκμετάλλευση της φωτοσκίασης, ενώ η κίνηση και πλοκή των φιγούρων σε συνδυασμό με το παιχνίδισμα του φωτός, δημιουργούν μια ανήσυχη ενεργητική ατμόσφαιρα, ταιριαστή στο θέμα.
Ο Μιχαήλ Άγγελος είναι επίσης πολύ μεγάλος και στην απόδοση των ψυχικών καταστάσεων, όπως στο μνημείο του Τζουλιάνο και Λορέντζο Β΄ των Μεδίκων στη Φλωρεντία όπου οι μορφές του «Λυκόφωτος» και της «Αυγής», της «Νύχτας» και της «Μέρας», στις καθιστές μορφές των τιμωμένων νεκρών, στο έργο «Αιχμάλωτος που πεθαίνει» και στην περίφημη «Πιετά».

21. Τι γνωρίζετε για το έργο του Matis; Σε ποιο κίνημα ζωγραφικής ανήκει;

Ο Henri Matis ( 1869 – 1954 ) ήταν η ψυχή του φωβιστικού κινήματος. Άρχισε να σπουδάζει νομικά αλλά γρήγορα τα εγκατέλειψε για να στραφεί στην ζωγραφική. Σημαντική για την πορεία του αποδείχτηκε η μαθητεία του στο εργαστήριο του Moreau, όπου γνωρίστηκε με ζωγράφους που αργότερα θα τον πλαισίωναν στον Φοβισμό. Τα αντίγραφα που έκανε στο Λούβρο βρήκαν αμέσως αγοραστές και η φάση των πειραματισμών του συνεχίστηκε με επιδράσεις από τον Chardin, τον Εμπρεσιονισμό και τον Νεοεμπρεσιονισμό. Όταν το 1905, στο Φθινοπωρινό Σαλόνι, στο Παρίσι, εκθέτει τα έργα του μαζί με μια ομάδα ζωγράφων, εντυπωσιάζουν με τις καινοτομίες τους. Τα χρώματα είναι εξαιρετικά έντονα, οι πινελιές αδρές, το σχέδιο παραμορφωμένα αντινατουραλιστικό. Ένας κριτικός της εποχής χαρακτηρίζει όλη την ομάδα, Φωβ (Fauves=αγρίμια) και ο Matis είναι ο εκπρόσωπος τους. Το αριστούργημα ίσως της ζωγραφικής των Φωβ είναι ο πίνακας του Matis «Η χαρά της ζωής» στο οποίο παραπέμπει, έστω και υπαινικτικά, στην Κλασική παράδοση των ποιμενικών σκηνών. Παρόμοιες αναφορές θεωρούνταν, ωστόσο, περιττές λίγα μόλις χρόνια αργότερα. Στον πίνακά του «Το Κόκκινο Δωμάτιο»,  ο Ματίς συνόψισε και ολοκλήρωσε την επανάσταση των Φωβ με μια παλλόμενη σύνθεση γραμμών και πλακάτων χρωματικών επιφανειών, ένα εμπνευσμένο και δημιουργικό παιχνίδι με τα απλούστερα δυνατά ζωγραφικά μέσα ( ψυχρά και ζεστά χρώματα, ή ευθείες και καμπύλες, που αντιπαρατίθενται ). Πάνω απ’ όλα όμως, κυριαρχεί μια παιδική απλότητα και αθωότητα, που αγγίζει τα όρια της αδεξιότητας, συνδυάζεται δε με μια σχεδόν «βάρβαρη» αίσθηση του διακοσμητικού στοιχείου. Παράλληλα, ο Ματίς περιέγραφε πόσο αργά και με πόσο κόπο ζωγράφιζε τους πίνακές του. Ο παράφορος αυθορμητισμός τους είναι επιφανειακός μόνο. Ο καλλιτέχνης ακολουθούσε συνήθως μια μακρά και βασανιστική διαδικασία συνεχών, μικρών αλλαγών και προσαρμογών, ώσπου να νιώσει ότι στις σχέσεις των χρωμάτων και των σχημάτων είχε πετύχει τη «σωστή» ισορροπία. «Όταν ζωγραφίζω», έγραφε ο Ματίς, «κινούμαι από μια ιδέα που κι εγώ ο ίδιος τη συλλαμβάνω μόνο καθώς γεννιέται, μαζί με τον πίνακα».

22. Τι γνωρίζετε για το έργο του Μονέ
Ο Μονέ ανήκε στους «Ιμπρεσιονιστές».
Γεννήθηκε στο Παρίσι. Σε ηλικία πέντε ετών μετακόμισε με την οικογένειά του στη Χάβρη. Οι εντυπώσεις από τη ζωή στο λιμάνι χαράχτηκαν βαθιά στο νεαρό Μονέ, ο οποίος αργότερα ζωγράφισε συχνά σκηνές από το λιμάνι της πόλης. Στα 15 του χρόνια έδειξε μεγάλη ικανότητα στο σχέδιο και τη ζωγραφική, με αποτέλεσμα να συνοδεύει συχνά το διάσημο στην εποχή του ζωγράφο τοπίων Eugene Boudin. Το έτος 1859 πήγε ο Μονέ ενάντια στη θέληση των γονέων του στο Παρίσι για να σπουδάσει ζωγραφική. 
Εντυπωσιάστηκε από έργα του ζωγράφου Μανέ και ετοίμασε όμοιους πίνακες, οι οποίοι όμως δεν προκάλεσαν ενδιαφέρον. Ο Μονέ χαρακτηρίστηκε, όπως και άλλοι χλευαστικά ως «ιμπρεσιονιστής» και είχε εμπορικές αποτυχίες με τα έργα του. Από τα οικονομικά προβλήματα, λόγω και της οικογένειας που είχε εντωμεταξύ, τον γλίτωναν οι φίλοι του. Ο Μονέ ζωγράφιζε συχνά σε ταξίδια που έκανε στη νότια Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία και Ιταλία. Στην Αγγλία εκτιμήθηκαν τα έργα του από εμπόρους πινάκων ζωγραφικής και διατέθηκαν σε καλές τιμές στο εμπόριο, με αποτέλεσμα να γίνει ο Μονέ με τον καιρό ευρύτερα γνωστός.
Το 1879 πέθανε η γυναίκα του Camille, την οποία έχει αποθανατίσει ο ζωγράφος σε αρκετούς πίνακές του και εγκαταστάθηκε με τη δεύτερη γυναίκα του στο προάστιο Giverny, όπου καλλιεργούσε τον κήπο του και ζωγράφιζε. Πολλοί από τους πίνακες αυτής της εποχής έχουν ως θέμα τον κήπο του και το σπίτι του σ' αυτή την περιοχή. 
Περίπου από το 1880 και μετά μειώνονται οι αντιρρήσεις για το έργο του Μονέ και αρχίζει μια σχετική οικονομική άνοδος. Οι εκθέσεις των Ιμπρεσιονιστών δεν χλευάζονται πια, αλλά αποτελούν καλλιτεχνικό γεγονός. Το 1884 εργάζεται ο Μονέ με τον Renoir στη Ριβιέρα. Τα επόμενα χρόνια γνωρίζει ο μεγάλος ζωγράφος σημαντικές επιτυχίες του με εκθέσεις σε διάφορες χώρες. Το 1889 συμμετέχει σε έκθεση έργων του με τον Rodin. Μέχρι το 1926 που πέθανε σε ηλικία 86 ετών περνάει τη ζωή του με ζωγραφική και εκθέσεις, παρά την ασθενική όρασή του. 
Ο Μονέ απομακρύνθηκε με τα έργα του από τον ιμπρεσιονισμό άλλων σύγχρονών του ζωγράφων, π.χ. του Ντεγκά. Επίσης βρίσκεται σε αντίθεση με τις συνειδητά κατασκευασμένες εικόνες του Σεζάν
Η δικαιολογημένη φήμη του Μονέ οφείλεται στην εξαιρετική του ικανότητα να καταγράφει με παλλόμενα αντιθετικά θερμά-ψυχρά χρώματα και με πιστότητα της φευγαλέες εντυπώσεις που δημιουργούνται με τη μεταβολή του φωτός από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή. Γι’ αυτή του την οπτική αντίκριση του θέματος και του αποκλεισμού του συναισθήματος ειπώθηκε πως «ο Μονέ είναι απλώς ένα μάτι· αλλά τι μάτι!»

23. Ποια τα χαρακτηριστικά της Ποπ Αρτ;
Η «Ποπ αρτ» αν και παίρνει το όνομά της από τη λέξη «popular», δεν είναι λαϊκή τέχνη. Ονομάζεται όμως έτσι γιατί χρησιμοποιεί στοιχεία από τα καθημερινό καταναλωτικό και βιομηχανικό περιβάλλον, τα τυποποιημένα αγαθά, και έχει ως ήρωες και θέματά της μεγάλα λαοφιλή αστέρια του τραγουδιού και του κινηματογράφου, όπως η Μέριλιν Μονρόε κ.α.
Τα θέματα είναι δοσμένα με έναν ιδιάζουσα τρόπο που συχνά αντιγράφει ή και μιμείται τον τρόπο σχεδίου ή την τεχνική των comic στις αφίσες, στις ετικέτες και στις φωτογραφίες. Ακόμη χρησιμοποιούνται αυτούσια τα πιο πάνω σε έργα σύμφωνα με την τεχνική του κολλάζ και των μικτών υλικών. Βασικός εκπρόσωπος της είναι ο Αντυ Γουόρχωλ.

24. Αναφέρετε έναν εκπρόσωπο των παρακάτω κινημάτων τέχνης, Αναγέννηση, Ρομαντισμό, Κυβισμό, Ιμπρεσιονισμό, Σουρεαλισμό, Εξπρεσιονισμό.
Εξπρεσιονισμός: Βασίλι Καντίνσκι, Βαν Γκοκ, Γκογκέν
Κυβισμός: Πάμπλο Πικάσο
Σουρεαλισμός: Χουάν Μιρό, Σαλβαδόρ Νταλί, ντε Κίρικο
Αναγέννηση: Μιχαήλ Άγγελος, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μποτιτσέλι, Τιτσιάνο
Ρομαντισμός: Ζέρικο, Ντελακρουά.
Ιμπρεσιονισμός: Κλωντ Μονέ, Ρενουάρ, Μανέ, Μπιζάρο, Ροντέν, Σισλέ

25. Ποιες είναι οι σημαντικότερες τάσεις του Κυβιστικού κινήματος, ποιος καλλιτέχνης θεωρείται πρόδρομος αυτού του κινήματος;
Ο «κυβισμός» κατάργησε την έως τότε κρατούσα μέθοδο αναπαράστασης του αντικειμένου με ψευδαισθητική τεχνική. Η φόρμα αποδίδεται με γεωμετρικούς όγκους και επίπεδα και τα μεταχειρίζεται γωνιώδης. Ο «κυβισμός» αναλύει, σχεδόν διαλύει τη φόρμα του όγκου των αντικειμένων, των προσώπων, όλων των θεμάτων γενικά, φτιάχνοντας μια νέα εικόνα νοητή παρά ορατά πραγματική, σε μικρά-μικρά επίπεδα που αλληλοσυμπλέκονται και που δημιουργούν μια ζωγραφική επιφάνεια που μοιάζει με χαρτί τσαλακωμένο πριν ξεδιπλωθεί.
Τα χρώματα είναι περιορισμένα, κυρίως καφετιά, μπεζ, γκρίζα και γενικά μουντά.
Πρόδρομος του κινήματος θεωρείται ο Πάμπλο Πικάσο.

26. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές του Φοβισμού από τον Κυβισμό;

Οι Φοβιστές περιφρονούν την φόρμα της φύσης, ήθελαν να την καταλύσουν και αγαπούσαν τα βίαια και έντονα χρώματα.

Ο Κυβισμός δεν ήθελε να καταλύσει την παράσταση, ήθελε να την αναμορφώσει.

27. Ποιες καινοτομίες εισήγαγε η σχολή του Μπάου Χάους στην καλλιτεχνική αντίληψη του μοντερνισμού;
Η σχολή «Bauhaus» υπήρξε μια τεχνολογική σχολή που σημάδεψε έντονα την εξέλιξη και την πορεία των εφαρμοσμένων τεχνών και της αρχιτεκτονικής στον 20ο αιώνα σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά κυρίως στην Ευρώπη και Αμερική.
Είχε ως σκοπό της τη σύγκλιση της τέχνης με τις βιομηχανικές απαιτήσεις της εποχής, έτσι ώστε η τέχνη να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες για τη βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη της Γερμανίας.
Η σχολή αυτή προέβλεψε τη μεγάλη ανάγκη της νέας τεχνολογικής εποχής, που ήταν επιτακτική και πιεστική για τη δημιουργία designers (σχεδιαστών), ανθρώπων που να έχουν τις καλλιτεχνικές ευαισθησίες, ανησυχίες και ικανότητες, αλλά παράλληλα να έχουν και τις τεχνολογικές γνώσεις, για να θέτουν αυτές τους τις ικανότητες στην υπηρεσία και στις ανάγκες της βιομηχανικής αγοράς.

28. Ποιες είναι οι βασικές αρχές του Φουτουριστικού κινήματος;
Ο «φουτουρισμός» θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κινήματα των αρχών του 20ού αιώνα και κορυφώνεται στη δεκαετία του 1910, με εκπροσώπους όπως το ζωγράφο και γλύπτη Ουμπέρτο Μποτσιόνι. Η επαναστατικότητα του  «φουτουρισμού» φαίνεται περισσότερο στα μανιφέστα του, παρά στα ίδια τα έργα του, αφού μιλούν για «παγκόσμιο δυναμισμό», για την ακατάπαυστη κίνηση, την ταχύτητα, τον θόρυβο, την ομορφιά των εργοστασίων με τους καπνούς και των μηχανών, και αφού μάλιστα διακηρύσσουν πως «ένα αυτοκίνητο που αγκομαχεί είναι πιο όμορφο από την «Νίκη της Σαμοθράκης» στο Μουσείο του Λούβρου. Ανάλογα με την περίπτωση οι «φουτουριστές», χρησιμοποιούν ένα είδος «πουαντιγισμού» και «κυβισμού», με φανταχτερά παλλόμενα χρώματα, δυναμικές ευθείες και καμπύλες, σπασμένα σχήματα και φόρμες, θετικό και αρνητικό χώρο, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν στο κάθε έργο τους μια σύνθεση του χρόνου, του χώρου, της κίνησης, της μορφής και του χρώματος

29. Ποια είναι η σχέση της αφρικανικής τέχνης και της τέχνης των νησιών του Ειρηνικού με τα σύγχρονα κινήματα;

Στις αρχές του 20ου αιώνα το πνευματικό και ιδεολογικό κλίμα ευνοούσε τον πριμιτιβισμό, την πίστη δηλαδή στη ζωτικότητα, την αυθεντικότητα και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζει την τέχνη των πρωτόγονων λαών, ιδίως της Αφρικής και της Ωκεανίας (γλυπτά σε ξύλο, μάσκες).

Έτσι οι καλλιτέχνες ανακαλύπτοντας πως η θέση ότι πρέπει «να ζωγραφίζει κανείς ό,τι βλέπει» είναι αντιφατική ως προς το νόημα της, στράφηκαν προς τις πρωτόγονες τέχνες όπου ο καλλιτέχνης όταν έφτιαχνε π.χ. ένα πρόσωπο χρησιμοποιούσε απλές φόρμες αντί να αναπαράγει ένα πρόσωπο πραγματικό. Γι’ αυτό προσπάθησαν να δώσουν απάντηση στο ότι η τέχνη είναι έκφραση και όχι μίμηση της φύσης

Για τον Πικάσο και τον Μπρακ (Κυβισμός) η ανακάλυψη της Αφρικανικής τέχνης ήταν πηγή δημιουργικότητας. Ο Πικάσο επηρεάστηκε από τις αφρικανικές μάσκες τις οποίες ενσωμάτωσε στο έργο του («Δεσποινίδες της Avignon»).

Από την πρωτόγονη τέχνη επηρεάστηκε και ο Βαν-Γκογκ ενώ ο Γκωγκεν προέβαλε στην δουλειά του την τέχνη του λαού των νησιών του Ειρηνικού.

Επίσης από τα αφρικανικά γλυπτά επηρεάστηκαν και οι Φοβιστες. Αυτό που τους γοήτευε ήταν η δύναμη και η αμεσότητα της Αφρικανικής τέχνης. Ο Ματίς έχει δεχτεί επιδράσεις στο έργο του από χρωματικές συνθέσεις ανατολίτικων χαλιών και τοπίων της Β. Αφρικής.

Ακόμη επηρεάστηκαν οι Γερμανοί Εξπρεσιονιστές ζωγράφοι της «Γέφυρας» (Κιρχνερ) και κατόπιν του «Γαλάζιου Καβαλάρη» (Καντινσκυ)στο Μόναχο.

30. Τι εννοούμε με τον όρο μετα-ιμπρεσιονισμός;
Με τον όρο «μετα-ιμπρεσιονισμό» εννοούμε την περίοδο των τελευταίων δύο δεκαετιών του 19ου αιώνα, όπου ο «Ιμπρεσιονισμός» εξασθενεί κι εμφανίζονται μεμονωμένοι καλλιτέχνες με δικό τους πρόγραμμα ζωγραφικής, όπως ο Σεζάν, ο Σερά, οι «συμβολιστές» Γκογκέν και Ματίς, καθώς και ο Ροντέν και Ντενίς, οι οποίοι αναζητούν νέους τρόπους έκφρασης, με ελάχιστα μεταξύ τους κοινά γνωρίσματα. Αυτοί και πολλοί άλλοι, έβαλαν τις βάσεις για τις νέες κατακτήσεις στον 20ο αιώνα, αμφισβητώντας παλιές αξίες και προτείνοντας νέες.

31. Τι γνωρίζετε για το έργο του Νικολάου Γύζη;
Το έργο του Νικόλαου Γύζη, υπήρξε πολύπλευρο. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ζωγράφου βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στο περιβάλλον του, καθώς επίσης ανθρώπινες μορφές μέσα σε έναν εξιδανικευμένο κόσμο.
Ενώ η ηθογραφία του Γύζη δεν διαφέρει ούτε προς τη θεματολογία ούτε προς το πλάσιμο των μορφών από τα αντίστοιχα έργα των ζωγράφων της Σχολής του Μονάχου του 19ου αιώνα, εμπλουτίζεται εντούτοις με ελληνικά και ανατολίτικα μοτίβα.
Το κύριο μοτίβο των ηθογραφιών του είναι η οικογένεια στα διάφορα βιώματά της. Αυτό που ενδιέφερε το ζωγράφο ήταν να αποδώσει κυρίως, ιδιαίτερα συμβάντα της οικογενειακής ζωής, όπως χιουμοριστικά, κωμικά, γιορταστικά, καταστάσεις τραγικές και θλιβερές.
Ο ζωγράφος ιδιαίτερα αφοσιώθηκε στην απόδοση του κόσμου του παιδιού. Εδώ κατόρθωσε να αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο όλο το συναισθηματικό του κόσμο. Ζωγραφίζει παιδιά όλων των ηλικιών, από βρέφη μέχρι έφηβους.
Σε λίγους πίνακες ο Γύζης καταπιάστηκε με σκηνές, όπου περιθωριακοί τύποι της κοινωνίας παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ένα άλλο θέμα το οποίο σχετικά σπάνια απασχόλησε το ζωγράφο είναι η Τουρκοκρατία: στο έργο του « Το κρυφό σχολειό» παρουσιάζεται ένα επεισόδιο το οποίο προϋποθέτει την καταπίεση των Τούρκων, χωρίς όμως να τη δείχνει φανερά. Πολεμικά γεγονότα από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 ο Γύζης με το φιλειρηνικό του χαρακτήρα δεν ζωγράφισε ποτέ. Ακόμη και αν οι τίτλοι έργων του μιλούν για αγώνες, οι πολεμικές σκηνές απουσιάζουν.
Στην προσπάθειά του να ανανεώσει την ηθογραφία με αρχαιοελληνικά θέματα σχεδίασε μυθολογικές συνθέσεις, που σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις κατέληξαν σε τελειωμένους πίνακες.
Η σημαντικότερη αλληγορική μορφή για το Γύζη είναι η γυναικεία μορφή με ιδεαλιστικό πρόσωπο που κρατά μια λύρα. Εμφανίζεται στα έργα του με τα ονόματα Τέχνη, Μουσική, Άνοιξη , Αρμονία, Ιστορία, Φήμη κ.α.
Τα θρησκευτικά έργα του, που αντιπροσωπεύουν τα οράματα του καλλιτέχνη στα τελευταία χρόνια της ζωής του δηλώνουν την έντονη υπαρξιακή του αγωνία. Το κυρίαρχο θέμα είναι ο Αγώνας, η πάλη εναντίον του Κακού και η νίκη του Καλού. Σε αυτά τα έργα κυριαρχούν το φως και το σκοτάδι, ενώ ο χώρος καθορίζεται ελάχιστα.
Ένα σημαντικό ρόλο στο έργο του Γύζη παίζει η Μουσική. Σε γράμμα του στο Νικόλαο Νάζο στις 7 Απριλίου 1875 γράφει: « Πόσον πτωχός είναι ο ζωγράφος απέναντι του ποιητού! Αν ξαναγεννηθώ θα γίνω ποιητής και μουσικός.»

32. Γράψτε τι γνωρίζετε για το «Τραγικό» στην Τέχνη.

Το Τραγικό, αναφέρεται αποκλειστικά στον άνθρωπο, στο χαρακτήρα του και στη ζωή του. Τραγικό θέμα είναι πάντα μια ανθρώπινη ύπαρξη και ο πόνος της.

 • Ο Τραγικός ήρωας είναι ένα ορισμένο άτομο.
  ( Ο Οιδίποδας παλεύει ενάντια στο εξωτερικό πεπρωμένο της μοίρας).
 • Η συγκίνηση του τραγικού είναι ένα συναίσθημα μεικτό. Είναι ένα συναίσθημα αρχικά δυσάρεστο που παραχωρεί τη θέση του σε μια ευχάριστη ψυχική διάθεση ( αισθητική αρέσκεια ).
 • Στο τραγικό μεταμορφώνεται η θλίψη σε χαρά αισθητική

33. Γράψτε τι γνωρίζετε για το «Κωμικό» στην Τέχνη.

Το Κωμικό.

Κωμικός ήρωας είναι μια κατηγορία, ένας «Τύπος» ανθρώπων που έχουν ένα κοινό ελάττωμα ή μια αδυναμία, (Φιλάργυρος, ο παίκτης κ.τ.λ.).

 • Το κωμικό προσφέρει εύκολη ευχαρίστηση, επιπόλαιη και αβαθή.
 • Στέκεται στην επιφάνεια της ζωής, αναφέρεται στο συμβατικό και εφήμερο, δεν μας ανατείνει την ψυχή μας.
 • Δηλ. αυτό καθαυτό το κωμικό δεν έχει αισθητική αξία, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί μέσα σ’ ένα  καλλιτέχνημα υποταγμένο στους σκοπούς της Τέχνης, π. χ. ελευθεροστομία Αριστοφάνη

Ποιητικός Λόγος, χορικά, κοινωνική σάτιρα που είναι μέρη της Αληθινής Ποίησης.

34. Γράψτε τι γνωρίζετε για τη «Χάρη» στην Τέχνη.

α) Χάρη = ελαφρότητα, κομψότητα, αβρότητα, ευγένεια, κάτι το αιθέριο, το θελκτικό π.χ. ( Ιαπωνική τέχνη, μικροσκοπικά πλάσματα).

β). Χάρη = Κίνηση δηλ. – χάρη είναι το ωραίο σε κίνηση- το χαριτωμένο αντικείμενο αποπνέει το άρωμα κάποιας αγνότητας που ενεργεί εξαγνιστικά στην ψυχή μας, π.χ. ( Ο Χριστός Βρέφος, τα Κρίνα του αγρού ).

Το Χαριτωμένο δεν  ανατάσσει τη συγκινησιακή μας ζωή. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αντικειμένων που δίνουν την εντύπωση του Χαριτωμένου είναι: Μακρά σε έκταση, όγκο ή δύναμη και βάρος.

35. Γράψτε τι γνωρίζετε για το «Υψηλό» στην Τέχνη.

Η θεωρία του Π. Μιχελή για την εξήγηση της πορείας της τέχνης μέσα στον χρόνο: συμπεραίνει ότι ενώ η αρχαία ελληνική τέχνη κατέχεται από την αισθητική κατηγορία του Ωραίου, σ’ ολόκληρη τη Χριστιανική τέχνη, βυζαντινή και γοτθική δεσπόζει με τα κύρια γνωρίσματά της η αισθητική κατηγορία του Υψηλού. Άλλοτε το «Ωραίο» και άλλοτε το «Υψηλό» καθορίζουν τις διαδοχικές φάσεις της ιστορίας της τέχνης.

Πότε με τη μια και πότε με την άλλη εκφράζεται το καλλιτεχνικό αίσθημα που αντιστοιχεί προς την κοσμοθεωρία της εποχής. Η αντίθεση αυτή, μπορεί να αναχθεί στην αντίθεση μεταξύ Θεοκρατίας και Ανθρωποκρατίας, που διαδοχικά κυριαρχούν στον πολιτισμένο κόσμο.

Στη Θεοκρατία κυριαρχεί το αίσθημα του Υψηλού.

Όταν πάλι ύστερα από κάποια εξέλιξη το πνευματικό καθεστώς μετατρέπεται σε Ανθρωποκεντρικό, κυριαρχεί το αίσθημα του Ωραίου.

Π. χ. Αρχαία ελληνική τέχνη: ( Ανθρωποκρατία – Ωραίο ).

Χριστιανική Τέχνη: ( Θεοκρατία – Υψηλό ).

Τέχνη της Αναγέννησης: ( Ανθρωποκρατία – Ωραίο ).

36. Τι γνωρίζετε για το «Ωραίο» στην Τέχνη.

Το Ωραίο αναφέρεται στη ποιότητα του αντικειμένου, μας δίνει μια ευχάριστη διέγερση και ένα παιχνίδισμα της φαντασίας, έτσι έχουμε το συναίσθημα της προαγωγής της ζωής, κυριαρχούν τα συναισθήματα της αγάπης και της στοργής.

Σε γενικές γραμμές «ωραίο» είναι η ποιότητα την οποία φέρουν ή εχουν ανθρωπινα δημιουργήματα που είτε α) είναι αρεστά & β) είτε αποτυπώνουν είναι επιθυμητό  ιδεώδες.

37. Τι γνωρίζετε για τις υποκειμενικές και αντικειμενικές βοηθητικές έννοιες της ιστορίας της Τέχνης;

 

 

 

 

38. Τι γνωρίζετε για τον Παρθενώνα, από πού πήρε το όνομά του, σε ποια εποχή ανήκει, ποιοι τον φιλοτέχνησαν;

Γύρω στο 490 π.χ. στην Ακρόπολη των Αθηνών είχε αρχίσει η κατασκευή ενός επιβλητικού ναού της Αθηνάς Παρθένου. Πριν όμως ολοκληρωθεί ο ναός οι Πέρσες, το 480 π. χ., κατέλαβαν την Αθήνα, έκαψαν την Ακρόπολη. Τότε οι Έλληνες ορκίστηκαν να μην ξαναχτίσουν τα ιερά που πυρπολήθηκαν και γκρεμίστηκαν από τους βαρβάρους, αλλά να τα διατηρήσουν ως μνημεία της ασέβειας των βαρβάρων. Ύστερα όμως από το 448 π.χ. μετά την ειρήνη με την Περσία, ο Περικλής κάνει έκκληση για πανελλήνια ένωση, προσκαλεί τους Έλληνες να ξαναχτίσουν τους ναούς και αρχίζει την πραγματοποίηση του πιο μεγαλεπήβολου σχεδίου, την ανοικοδόμηση της Ακρόπολης. Όλα τα οικοδομήματα της Ακρόπολης προγραμματίστηκαν από τον Περικλή και το επιτελείο του, με βάση ένα ενιαίο «χωροταξικό» σχέδιο.

Από το καλλιτεχνικό επιτελείο του Περικλή γνωρίζουμε τα ονόματα των αρχιτεκτόνων Ικτίνου, Καλλικράτη και Μνησικλή καθώς και του γλύπτη Φειδία, που είχε πολύ μεγαλύτερη δικαιοδοσία (ήταν πάντων επίσκοπος). Ο Παρθενών αποτελεί το πιο λαμπρό μνημείο της αθηναϊκής πολιτείας του Περικλή, που υψώνεται μοναδικό και ανεπανάληπτο. Είναι ναός αφιερωμένος στην Αθηνά Παρθένο ή Πολιάδα, από όπου πήρε και το όνομα του (παρ-Παρθενώνας), της πολιούχου θεάς της Αθήνας Στον ναό αυτό, που είναι μια σύνθεση μοναδική, συγχωνεύτηκαν όλα τα γνωστά στοιχεία της Ελληνικής αρχιτεκτονικής, Δωρικής και Ιωνικής, κατά τρόπο μεγαλοφυή. Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει μια νέα αρχιτεκτονική μορφή, που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε Αττική. Είναι ο μόνος ολομαρμαρος ελληνικός ναός, όπως είναι και ο μόνος δωρικός του οποίου και οι 92 μετόπες έχουν ανάγλυφες παραστάσεις. Η ζωφόρος αποτελεί μια πολύ πρωτότυπη σύνθεση του Φειδία, στην οποία υπάρχουν 12 θεοί, 10 ήρωες, περισσότεροι από 300 άνθρωποι και περισσότερα απο200 ζώα και στην οποία αναπαριστάται η μεγάλη πομπή των Παναθηναίων

39.Ποια προγράμματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας μακέτας γνωρίζετε; Αναφέρατε τουλάχιστον δύο.

Το Corel Draw, το Adobe Illustrator  και το Freehand.

40.Ποια προγράμματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας σελίδας γνωρίζετε; Αναφέρατε τουλάχιστον δύο.

Το Quark Xpress το Page Maker και το Indesign.

41.Τι είναι διαδρομές (paths) και τι αντικείμενα (objects) σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής σχεδίασης μακέτας;

Οι διαδρομές (paths) είναι το περίγραμμα ενός διανυσματικού θέματος που μπορεί είναι ελεύθερο σε σχεδιασμό (καμπύλη ή ευθεία) ή να έχει και τη μορφή ορθογωνίου σχήματος ή έλλειψης. Αυτά συνήθως σχεδιάζονται με ειδικά εργαλεία (pen), ή σχηματικά εργαλεία. Μπορούν να μεγεθυνθούν ή να υποστούν σμίκρυνση χωρίς απώλειες και αν είναι και κλειστά σχήμα μπορούν να δεχτούν και γεμίσματα χρώματος ,ντεγκραντέ, μοτίβα κλπ. Αντικείμενα ονομάζονται όλα όσα βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια σχεδίασης (σχήματα, εικόνες, γράμματα κλπ)

42.Τι εννοούμε εκτυπώσιμη περιοχή σελίδας σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας μακέτας;

Με τον όρο εκτυπώσιμη περιοχή σελίδας στο πρόγραμμα επεξεργασίας μακέτας εννοούμε την περιοχή σχεδίασης του προγράμματος στην οποία ότι έχουμε σχεδιασμένο, μπορούμε να το τυπώσουμε. Έχει να κάνει με το μέγεθος της εκτυπώσιμης επιφάνειας του χαρτιού που τροφοδοτεί τον εκτυπωτή. Συνήθως καθορίζεται από μία λεπτή μαύρη γραμμή, στην περιοχή σχεδίασης.

43.Τι είναι η κατάσταση Bezier και σε τι χρησιμεύει;

Bezier ονομάζουμε την κατάσταση διανυσματικού σχεδιασμού, στα προγράμματα ηλεκτρονικής σχεδίασης. Αυτή έχει τις εξής ιδιότητες. Τα σχήματά της μπορούν να αυξομειώσουν μέγεθος χωρίς απώλειες, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κόμβους, να αλλάξουν την καμπυλότητα

44.Πώς μπορούμε να εισάγουμε εικόνα από άλλα προγράμματα (π.χ. Photoshop. Photopaint) σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής σχεδίασης μακέτας;

Mπορούμε να εισάγουμε με την εντολή file->import και επιλέγοντας το είδος του χαρτογραφικού αρχείου (tif, jpg, κλπ)

45.Πως ορίζουμε το χώρο σχεδιασμού μιας μακέτας σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής σχεδίασης μακέτας;

Αν αναφέρουμε για παράδειγμα το CorelDraw, από την εντολή layoutàPage setup και στη συνέχεια δώσουμε είτε προκαθορισμένα μεγέθη πχ A4, B0 κλπ, είτε άλλες διαστάσεις.

46.Τι είναι το πρόγραμμα ηλεκτρονικής σχεδίασης μακέτας και ποια η εφαρμογή του;

Το πρόγραμμα επεξεργασίας μακέτας είναι ένα πρόγραμμα που τα πλεονεκτήματά του είναι να σχεδιάζει με διανυσματικό τρόπο. Οι εφαρμογές του είναι συνήθως λογότυπα, κάρτες, επιστολόχαρτα, πολύπτυχα, αφίσες, φλάϊερ , και γενικά έντυπα με περιορισμένο σχετικά κείμενο.

47.Τι είναι το πρόγραμμα ηλεκτρονικής σχεδίασης σελίδας και ποια η εφαρμογή του;

Τα προγράμματα επεξεργασίας σελίδας είναι προγράμματα τα οποία χειρίζονται με μεγάλη ευκολία το κείμενο. Σελιδοποιούνται πολύ εύκολα, εισάγουν σχήματα, σχέδια και εικόνες από άλλα σχεδιαστικά προγράμματα και προγράμματα εικόνας . Με τα προγράμματα αυτά παράγονται έντυπα, περιοδικά, βιβλία κλπ.

48.Αναφέρατε μερικές μεθόδους άμεσης εκτύπωσης.

Τυπογραφία, βαθυτυπία, φλεξογραφία, μεταξοτυπία

49.Τι καλείτε “έμμεση” εκτύπωση;

Έμμεση εκτύπωση ονομάζεται η εκτύπωση στην οποία η εκτυπωτική επιφάνεια δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το εκτυπούμενο υλικό, αλλά μεσολαβεί μία άλλη επιφάνεια μεταξύ τους. Χαρακτηριστική μέθοδος εκτύπωσης αυτής της κατηγορίας η όφσετ.

50.Για ποιο λόγο κλειδώνουμε αντικείμενα η ομάδες αντικειμένων σε μια ορισμένη θέση;

Πολλές φορές κατά τον σχεδιασμό ενός θέματος, για να μην μπορούμε να μετακινήσουμε χωρίς την θέλησή μας αντικείμενα, στα οποία έχουμε καθορίσει εκ των προτέρων τη θέση τους κλειδώνουμε τα αντικείμενα.

51.Τι σημαίνει το σύμβολο text overflow    σ' ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας σελίδας;

Για την εισαγωγή κειμένου στα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας χρησιμοποιούμε ειδικά μπλοκ κειμένου. Στην περίπτωση που το κείμενο δεν χωράει ολόκληρο σε αυτό το μπλοκ, τότε βγαίνει μία ένδειξη με την οποία προειδοποιείται ο χρήστης ότι υπάρχει κείμενο που δεν παρουσιάζεται στο έντυπο. Αυτό ονομάζεται text overflow.

52.Ποιούς τύπους πλευρικής ροής έχουμε;

Συνήθως οι πλευρικές ροές των κειμένων είναι:

1.      Γύρω από το μπλοκ εικόνας

2.      Γύρω από την εικόνα

3.      Γύρω από το clipping path της εικόνας

4.      Διαφανής

5.      Διαμορφώσιμη

53.Πότε χρησιμοποιούμε την πλευρική ροή;

Όταν πρόκειται να περιβάλλουμε ένα μπλοκ εικόνας ή μία σκέτη εικόνα με κείμενο.

 54. Τι καλείται διάστιχο;

Διάστιχο ονομάζεται η απόσταση μεταξύ δύο αράδων.

55.Τι καλείται kerning;

Το kerning είναι η επιλεκτική απόσταση μεταξύ ζευγαριών γραμμάτων, τα οποία εξαιτίας της κατασκευής τους αφήνουν κάποια περίεργα κενά μεταξύ τους και επηρεάζουν την όψη των λέξεων.

56.Τι περιλαμβάνει το στυλ μιας γραμματοσειράς;

Το στυλ μιας γραμματοσειράς περιλαμβάνει μία σειρά από ομαδοποιημένα χαρακτηριστικά που αφορούν το κείμενο. Αυτό μπορεί να είναι στυλ παραγράφου (εσοχές, στοίχιση, αποστάσεις, κεφαλογράμματα, tabs, rulers κλπ. Καθώς και στυλ κειμένου (γραμματοσειρά, απόχρωση, τύπος, μετατόπιση γραμμής βάσης κλπ)

57.Ποια είναι τα δυο βασικά χρωματικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας σελίδας;

Τα βασικά χρωματικά πρότυπα είναι το CMYK και το RGB.

58.Το χρώμα Registration (μαύρο συμπτώσεων) ποια δυνατότητα μας δίνει είτε σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας σελίδας είτε μακέτας;

 Με το μαύρο χρώμα συμπτώσεων μπορούμε να χαρακτηρίσουμε περιοχές στη σελίδα μας με χρωματική πληροφορία σε όλες τις εκτυπωτικές επιφάνειες. Αυτό χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στο μοντάζ των τελικών εργασιών.

59.Τι είναι τα σημεία συμπτώσεων (registration marks);

Τα σημεία συμπτώσεων είναι ειδικά σημάδια τα οποία μπαίνουν στις άκρες των τυπωμένων εργασιών για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι συμπτώσεις στη διαδικασία του μοντάζ και της εκτύπωσης.

60.Τι είναι οι βιβλιοθήκες μέσα σε ένα έγγραφο ηλεκτρονικής επεξεργασίας σελίδας;

Οι βιβλιοθήκες σε ένα έγγραφο λειτουργούν ως αποθήκες έτοιμων σχεδίων, εργασιών γενικότερα τα οποία μπορούμε  να επικαλεστούμε οποιαδήποτε στιγμή κατά την χρήση των προγραμμάτων.

61.Ποια είναι η ιδιότητα μιας ομάδας αντικειμένων (Group), σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας σελίδας ή μακέτας;

Τα αντικείμενα που είναι group μπορούν επιλεχτούν και να μετατοπιστούν ή να αλλάξουν μέγεθος όλα μαζί αφού επιλέξουμε ένα από τα αντικείμενα της ομάδας.

62.Τι είναι οι στηλοθέτες (tabs);

Οι στηλοθέτες χρησιμοποιούνται για τη στοίχιση ενός κειμένου σε στήλες. Υπάρχουν πολλά είδη στηλοθετών, τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να στοιχίσετε ένα τμήμα κειμένου με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πέντε είδη: αριστερής στοίχισης, στοίχισης κέντρου, δεξιάς στοίχισης, δεκαδικής στοίχισης και στοίχισης γραμμής.

63.Ποια είναι η διαφορά στις εντολές save και save as;

Με την εντολή save κάνουμε τελική αποθήκευση μιας εργασίας με ένα όνομα. Με την εντολή save as σώζουμε μία εργασία με διαφορετικό όνομα και αφήνουμε ανέπαφη την αρχική που ξεκινήσαμε.

64.Μπορούμε να χρωματίσουμε εικόνες με την παλέτα των χρωμάτων σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας σελίδας; Αν ναι τι είδους εικόνες είναι αυτές;

Ναι μπορούμε να χρωματίσουμε εικόνες από την παλέτα των χρωμάτων, αρκεί αυτές να είναι σε format tiff και ασπρόμαυρες grayscale ή bitmap.

65.Μπορούμε να χρωματίσουμε εικόνες με την παλέτα των χρωμάτων σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας μακέτας; Αν ναι τι είδους εικόνες είναι αυτές;

Mπορούμε να χρωματίσουμε εικόνες μόνο αν είναι σε bitmap μορφή

66.Τι καλείται γραμμή βάσης;

Γραμμή βάσης ονομάζουμε μία νοητή ευθεία γραμμή πάνω στην οποία «κάθονται» όλα τα γράμματα του στίχου.

67.Τι καλείται μετατόπιση γραμμής βάσης;

Αυτό που αναφέρει και ο όρος. Να μετατοπιστεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες σε σχέση με τη γραμμή βάσης .

68.Σε τι χρησιμεύει η παλέτα χρωμάτων σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας σελίδας;

Είναι μια σειρά από χρώματα τα οποία μπορεί να προετοιμάσει κάποιος και να τα αποθηκεύσει στην παλέτα των χρωμάτων μαζί με κάποια έτοιμα βασικά που υπάρχουν. Αυτά μπορεί στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει για να χρωματίσει θέματα που αφορούν το layout.

69.Τι είναι το scanner (σαρωτής);

Το scanner είναι ένα μηχάνημα που συνδέεται με έναν υπολογιστή και μπορεί να σαρώσει ηλεκτρονικά χάρτινα ή διαφανή (σλάιτς, αρνητικό φιλμ, κλπ) πρότυπα  και να τα αποθηκεύσει σε μορφή χαρτογραφικού αρχείου.

70.Ποια είναι τα process colors;

Τα process colors είναι τα χρώματα που χρησιμοποιούν για τη σύνθεσή τους C,M,Y,B.

71.Τι είναι τα crop marks (σημεία κοπής);

Eίναι σημάδια που μπαίνουν στις άκρες μιας σελίδας, χρωματίζονται με registration black (μαύρο συμπτώσεων) και δηλώνουν τα σημεία που πρόκειται να ξακρίσουν.

72.Τι είναι η αλυσίδα κειμένου (Text chain) σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας σελίδας;

Η αλυσίδα κειμένου είναι ένα εργαλείο στα προγράμματα επεξεργασίας σελίδας που χρησιμοποιείται για να ενώσει δύο διαφορετικά μπλοκ κειμένου, έτσι ώστε να αποκτήσουν διαδοχική ροή κειμένου.

73.Αναλύσατε με συντομία τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένα έγγραφο έχει αντικριστές σελίδες.

Αντικριστές σελίδες ονομάζονται δύο διαδοχικές σελίδες ενός πολυσέλιδου εντύπου, έτσι ώστε αυτές να αποτελούν σαλόνι (αριστερή και δεξιά).

74.Τι καλείται αρχίγραμμα (Initial cap);

Αρχίγραμμα ονομάζεται το πρώτο (ή και περισσότερα) γράμμα μιας παραγράφου το οποίο έχει μέγεθος δύο ή περισσότερων αράδων του κειμένου.

75.Τι καλείται επεξεργαστής κειμένου;

Επεξεργαστής κειμένου ονομάζεται το πρόγραμμα που έχει δυνατότητες να χειριστεί το κείμενο. Δίνει χαρακτηριστικά σε αυτό (γραμματοσειρά, μέγεθος, στυλ, παραγραφοποίηση, tabs, χάρακες κλπ) και μορφοποιεί τις σελίδες.

76.Τι καλείται κεφαλόγραμμα (Drop cap);

Κεφαλόγραμμα ή αρχίγραμμα είναι το ίδιο (ερώτηση 74)

77.Τι είναι η πρότυπη σελίδα (Master page);

Πρότυπη σελίδα στα προγράμματα επεξεργασίας σελίδας, ονομάζουμε τη σελίδα που δίνουμε κάποιες προδιαγραφές (μπλοκ κειμένου με στυλ, μπλοκ εικόνας, σελιδαρίθμηση, οδηγούς κλπ) και μπορούμε να τις επικαλούμαστε για να τις χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε στη σελιδοποίηση ενός εγγράφου.

78. Tι είναι οι προδιαγραφές στυλ σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας σελίδας;

Οι προδιαγραφές στυλ σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας σελίδας είναι μία σειρά από ομαδοποιημένες εντολές που αφορούν την μορφή που θα έχει μία παράγραφος στο κείμενο ενός εντύπου. Τα στοιχεία που αφορούν είναι η γραμματοσειρά, το μέγεθος του κειμένου, οι αποστάσεις αράδων, λέξεων, γραμμάτων η στοίχιση, οι γραμμές μεταξύ παραγράφων, οι στηλοθέτες, η αρίθμηση κλπ.

79. Τι είναι η τμηματική εκτύπωση (tiling)

Tiling είναι μία παράμετρος την οποία όταν χρησιμοποιούμε στην εκτύπωση μέσω υπολογιστή, μας δίνεται η δυνατότητα να τυπώσουμε μία εργασία «μεγάλων» διαστάσεων σε ένα εκτυπωτή με εκτυπούμενη επιφάνεια μικρότερης διάστασης και σε επιμέρους κομμάτια, έτσι ώστε να χωρέσει ολόκληρη.

 80. Τι είναι το clipboard και σε τι χρησιμεύει;

Είναι η προσωρινή μνήμη του υπολογιστή, όπου μας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσουμε κάτι μέσω των εντολών edit à  copy, ή edit à  cut, μέρος ή όλη την  εργασία και να το επανατοποθετήσουμε με edit à  paste στο ίδιο έγγραφο ή πρόγραμμα

81. Σε ποια προγράμματα μπορούν να κατασκευαστούν πίνακες (tables); Δώστε τον ορισμό των πινάκων;

Πίνακες μπορούμε κατά κύριο λόγο να κατασκευάσουμε στα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και σελιδοποίησης (Word, InDesign, Page Maker κλπ).

Πίνακας ονομάζεται ένα πλέγμα από οριζόντιες (αράδες) και κάθετες (στήλες) γραμμές στις τομές των οποίων σχηματίζονται κελιά τα οποία μπορούν να δεχτούν αυτόνομα τιμές, εικόνες, σχήματα, εξισώσεις κλπ.

82. Τι είναι ο φάκελος υποστήριξης του εκτυπωτή (Printer driver);

O φάκελος υποστήριξης του εκτυπωτή είναι ένα αρχείο που συνδέεται άμεσα με την εγκατάσταση του εκτυπωτή στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, γιατί περιέχει την περιγραφή του εκτυπωτή με τη γλώσσα επικοινωνίας, τα χαρακτηριστικά του (έγχρωμος, ασπρόμαυρος) κλπ.

83. Το CMYK είναι ένα χρωματικό μοντέλο βασισμένο στην αφαιρετική ή στην προσθετική θεωρία των χρωμάτων; Που χρησιμοποιείται;

To CMYK βασίζεται στην αφαιρετική μέθοδο των χρωμάτων. Στο σχήμα παρακάτω βλέπουμε την αφαιρετική μέθοδο και τα χρώματα που προκύπτουν από τις αναμείξεις των επιμέρους χρωμάτων.

Χρησιμοποιείται στις γραφικές τέχνες για τον διαχωρισμό των εργασιών καθώς το μοντέλο CMYK βασίζεται στην απορροφητική ικανότητα της τυπωμένης μελάνης.

84. Το χρωματικό μοντέλο RGB που χρησιμοποιείται;

Το χρωματικό μοντέλο RGB χρησιμοποιείται στις απεικονίσεις μέσω  οθόνης.

85. Τι εννοούμε με τον όρο interpolation.

Αν η ανάλυση DPI στην οποία έχει ρυθμιστεί ένας εκτυπωτής ψεκασμού δεν είναι αρκετή ώστε να αναπαράγει με ακρίβεια την επιθυμητή πυκνότητα PPI που έχει προεπιλέξει ο χρήστης, η εκτύπωση που θα προκύψει θα έχει απώλεια ποιότητας καθώς ο εκτυπωτής δεν θα αναπαράγει επακριβώς κάθε pixel και έτσι τα pixels θα επικαλύπτονται (εκτός και αν το λογισμικό του εκτυπωτή μειώνει πρώτα την ανάλυση δηλαδή τον συνολικό αριθμό των pixels της εικόνας και κατόπιν την τυπώνει).

Αντιθέτως αν η DPI ανάλυση ενός εκτυπωτή ψεκασμού είναι πολύ υψηλή και η επιθυμητή PPI πυκνότητα είναι πολύ χαμηλή, ο εκτυπωτής θα χρησιμοποιήσει σε αυτή την περίπτωση πολλά dots για την αναπαραγωγή των pixels, και θα είναι εμφανή στην εκτυπωμένη εικόνα τα pixels

Έτσι η ανάγκη να προσαρμοστούν τα δεδομένα εκτύπωσης αναλαμβάνει ένας αλγόριθμος που ονομάζεται interpolation προς αποφυγή τέτοιων φαινομένων.

Έτσι αυτός ο αλγόριθμος προσθέτει pixels εκεί που δεν υπάρχουν ώστε να αυξήσει την ανάλυση της εικόνας σε προκαθορισμένες τιμές PPI.

86. Γράψτε μερικά από τα είδη αρχείων που μπορεί να ανοίγει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας;

JPG
Join Photo Group

Raster. Σχεδόν αποκλειστικά για φωτογραφίες. Ένα από τα δύο format που χρησιμοποιείται στο internet γιατί επιτυγχάνει πολύ μεγάλο βαθμό συμπίεσης. Ο βαθμός συμπίεσης μπορεί να επιλεγεί από το χρήστη σε ένα μεγάλο εύρος. Βάθος χρώματος 24 bit ή 32 bit για RGB ή CMYK μοντέλο αντίστοιχα, και 8 bit ασπρόμαυρο μοντέλο.

TIFF, TIF
Tag Image File Format

Raster. To format που χρησιμοποιείται κυρίως στην τυπογραφία λόγω των χαρακτηριστικών που διαθέτει. Τα μεγάλου μεγέθους αρχεία συμπιέζονται ικανοποιητικά χωρίς απώλεια ποιότητας (looseless). Βάθος χρώματος 24 bit ή 32 bit για RGB ή CMYK αντίστοιχα

Επίσης είναι κατάλληλο για αρχειοθέτηση γιατί η συμπίεση είναι looseless, και ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης πλήθους πληροφοριών υπό μορφή κειμένου σε ειδικά πεδία..

Επιτρέπει καταχώρηση πολλών εικόνων σε ένα αρχείο (multi page).

Άλλη παραλλαγή του χρησιμοποιείται από τα fax και τα προγράμματα OCR - optical character recognition (1 bit βάθος χρώματος � ασπρόμαυρο χωρίς τόνους του γκρι).

GIF
Graphics Interchange Format

Raster. Αποτελεί το δεύτερο format που χρησιμοποιείται στο internet. Κατάλληλο για γραφικά, όχι για φωτογραφίες. Ειδικά όταν δεν περιέχει πολλά χρώματα παράγει εξαιρετικά μικρού μεγέθους αρχεία. Βάθος χρώματος ως 1-8 bit έγχρωμα ή ασπρόμαυρα. RGB.

BMP

Raster. Ένα από τα format που καθιερώθηκε από τα windows. Βάθος χρώματος 24, 8, 4 και 1 bit. RGB. Δεν ενδείκνυται η χρήση του εκτός αν δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε κάτι άλλο.

PS
Post Script

Vector. Χρησιμοποιείται κυρίως σαν γλώσσα περιγραφής σελίδων για εκτυπωτές. Το απαραίτητο στην τυπογραφία. Στο ίδιο αρχείο καταχωρείται κείμενο, γραφικά, εικόνες. Βάθος χρώματος 24 bit ή 32 bit για RGB ή CMYK αντίστοιχα.

EPS
Encapsulated PostScript

Παραλλαγή του TIF και του PS. Έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί και raster και vector εικόνες ταυτόχρονα. Χρησιμοποιείται κυρίως στην τυπογραφία. Βάθος χρώματος 24 bit ή 32 bit για RGB ή CMYK αντίστοιχα. Δυνατότητα clipping paths. Χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τη χρήση φωτογραφιών σε αρχεία .ps

PDF
Portable Document File

Χρησιμοποιείται για συγγραφή εγχειριδίων χρήσης (manuals) και καταχωρεί στο ίδιο αρχείο κείμενο, γραφικά, φωτογραφίες και πολλές σελίδες ταυτόχρονα. Επιτυγχάνει εξαιρετικά μεγάλη συμπίεση. Βάθος χρώματος 24 bit ή 32 bit, RGB ή CMYK αντίστοιχα.

FPX
Flush Pix

Raster. Ένα αξιόλογο format για καταχώρηση φωτογραφιών. Ικανοποιητική συμπίεση. Βάθος χρώματος 24 bit ή 32 bit για RGB ή CMYK αντίστοιχα.

PCD
Photo CD

Raster. Το format που χρησιμοποιεί η Kodak για το Photo CD. Μόνο για φωτογραφίες, βάθος χρώματος περίπου 24 bit.

PNG

 

PSD
PhotoShop Data

Raster. Photoshop format. Καταχωρεί όλα τα επίπεδα (layers). Βάθος χρώματος 24 bit, RGB.

WMF
Windows Meta File

Vector. Έγινε γνωστό κυρίως λόγω των windows. Επειδή δεν υπάρχουν πολλά vector format γενικής χρήσης, είναι αρκετά χρησιμοποιούμενο. Βάθος χρώματος 24 bit, RGB.

CDR
CorelDRaw

Corel Draw format. Καταχωρεί όλα τα επίπεδα (layers). Βάθος χρώματος 24 bit, RGB.

PICT, PIC

Raster. Χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα σε λειτουργικά Macintosh. Βάθος χρώματος 24 bit, RGB.

PCX

Raster. Βάθος χρώματος 8 bit, RGB.

DXF

Vector. Τα δεδομένα καταχωρούνται σαν κείμενο. Και για τρισδιάστατα σχέδια.

 

DWG

AutoCAD format. Vector. Και για τρισδιάστατες σχέδια.

 

87.Πως μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο για χρήση στο web;

Aν είναι έγγραφο από σελιδοποιητικό ή σχεδιαστικό πρόγραμμα μπορούμε να το σώσουμε σε htm ή html ή και σε pdf.

Aν είναι από χαρτογραφικό πρόγραμμα μπορούμε να το αποθηκεύσουμε ως jpg με υψηλή συμπίεση ή και gif .

88. Τι σημαίνει η συντομογραφία ppi και dpi; Πού αναφέρονται;

PPI: Pixels Per Inch. ή και ανάλυση εισόδου. Είναι η ανάλυση μιας ψηφιακής φωτογραφίας, ο συνολικός αριθμός των pixels στην εικόνα στην οριζόντια και στην κάθετη διάσταση ανά ίντσα. Η ανάλυση της εικόνας είναι η έννοια της συχνότητας δειγματοληψίας μεταφερόμενη στο χώρο.

DPI : Dots Per Inch. ή ανάλυση εξόδου. Είναι ο αριθμός των κουκίδων που μπορεί να τυπώσει ένας εκτυπωτής ή ένας εικονοθέτης τη μία δίπλα στην άλλη ανά ίντσα

89.Πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε την εντολή image size;

Η εντολή image size μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • να γίνει έλεγχος της ανάλυσης της φωτογραφίας
 • να γίνει προσαρμογή της ανάλυσης με interpolation

90. Να αναφέρετε τα εργαλεία επιλογής σε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και να εξηγείστε τη χρήση τους.

Τα εργαλεία επιλογής είναι:

 • Το rectangular, elliptical, single row marquee tool
 • To lasso (single, polygonal, magnetic) (λάσο)
 • To magic wand tool (μαγικό ραβδί)

Tα εργαλεία αυτά όπως αναφέρεται και η λέξη χρησιμοποιούνται για την επιλογή περιοχών pixels των χαρτογραφικών εικόνων με σκοπό να δεχτούν μία ή περισσότερες μεταβολές (color correction, level, filters κλπ)

91.Πως λειτουργεί το μαγικό ραβδί;

To μαγικό ραβδί επιλέγει περιοχές με παραπλήσιες τονικές και χρωματικές διαβαθμίσεις. Το εύρος της επιλογής καθορίζεται από την παράμετρο tolerance που παίρνει τιμές από το 0 έως 255.

92. Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται την εντολή color range;

H εντολή Select->Color Range χρησιμοποιείται για την επιλογή περιοχών ενός χαρτογραφικού αρχείου είτε με βάση την δειγματοληψία του σταγονόμετρου και την παράμετρο fuzziness, είτε με βάση τις χρωματικές αποχρώσεις του θέματος ή και των γκρίζων τόνων του.

93.Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ του κειμένου σε bitmap και σε ανυσματική μορφή;

Αν ένα κείμενο αποθηκευτεί σε διανυσματική μορφή μπορεί να μεγαλώσει ή να μικραίνει χωρίς καμία απώλεια, ενώ μπορεί να τυπωθεί από ένα εκτυπωτή σε μεγάλη ανάλυση χωρίς απώλεια ποιότητας. Αν όμως σωθεί σε bitmap έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει απώλειες  κατά την μεγένθυσή του, ενώ και στο φυσικό μέγεθος τυπώνεται με οδοντωτές άκρες στις πλάγιες γραμμές του ακόμα και σε εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης.

94.Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ λειτουργιών μετασχηματισμού (transform) και ελεύθερου μετασχηματισμού (free transform);

Στη χρήση της εντολής transform είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε μία  από τις υποεντολές (scale, rotate, skew, distort, perspective, flip), σύμφωνα με την οποία μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτό που περιγράφει η κάθε μία από στην κάθε περίπτωση και για να συνεχίσουμε στην επόμενη θα πρέπει να δώσουμε οδηγία εκτέλεσης της προηγούμενης.

Στη χρήση όμως της εντολής free transform μπορούμε να κάνουμε όλες τις παραπάνω διαδοχικά και ανάμικτα και στο τέλος να δώσουμε οδηγία εκτέλεσης όλων των προηγούμενων μετατροπών.

95. Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται το εργαλείο σπόγγος

Το εργαλείο του σπόγγου στο photoshop χρησιμοποιείται για να προσθέσει ή να αφαιρέσει κορεσμό χρώματος στις χαρτογραφικές εικόνες. Έτσι όταν χρησιμοποιηθεί με επιλογή mode > saturate σε τονίζει τα χρώματα στις περιοχές επίδρασης ενώ με mode > desaturate τα αποχρωματίζει, ουδετεροποιώντας τα.

96.Τι είναι το ντεγραντέ;

To ντεγραντέ είναι μία ομαλή διαβάθμιση τόνων, χρωματικών ή ασπρόμαυρων σε καθορισμένη περιοχή.

97. Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται το εργαλείο σταγονόμετρο;

To σταγονόμετρο είναι το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε χρώμα για το foreground και το background της εργαλειοθήκης.

Είναι ένας εύκολος επιλογής χρωματικής περιοχής, η οποία μπορεί να καθοριστεί είτε κατά απόλυτο σημείο pixel είτε με μέσο όρο 3Χ3 ή 5Χ5 pixel.

98. Τι είναι μία διαδρομή (path) σε προγράμματα επεξεργασίας εικόνας;

To εργαλείο pen tool στο Photoshop, χρησιμοποιείται για τον εύκολο καθορισμό μιας διαδρομής (path) στα χαρτογραφικά αρχεία.

Πρόκειται για  μία διανυσματική καμπύλη Bezier η οποία εύκολα μπορεί να σχεδιαστεί και στη συνέχεια να τροποποιηθεί ως προς τη μορφή, κατεύθυνση, καμπυλότητα κλπ και στη συνέχεια να μετατραπεί σε επιλογή και να αποθηκευτεί.

99. Τι είναι μια διαδρομή κοπής (clipping path);

H διαδρομή κοπής είναι μία εντολή που μπορεί να αποδοθεί σε μία αποθηκευμένη διαδρομή (path) του Photoshop.

 Mε αυτή την ιδιότητα το χαρτογραφικό αρχείο εφόσον αποθηκευτεί με διαδρομή κοπής, να είναι σε θέση όταν εισαχθεί σε σελιδοποιητικά προγράμματα κυρίως (πχ QuarkXpress) να αποκτήσει τόσο διαφάνεια όσο και ροή κειμένου γύρω της.

100. Τι είναι η παλέτα ιστορικού (history); Που μας χρησιμεύει;

Η παλέτα ιστορικού είναι μία παλέτα που περιγράφει τις μεταβολές που δέχεται ένα χαρτογραφικό αρχείο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Η χρησιμότητά της είναι σημαντική γιατί είμαστε σε θέση να επανέρθουμε σε προηγούμενες καταστάσεις σχεδίασης, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεν μας ικανοποίησε.

101. Τι είναι το φωτογραφικό στιγμιότυπο (snapshot);

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο, είναι ένα χρονικό σημείο της παλέτας ιστορικού την οποία εμείς έχουμε επιλέξει και έχουμε αποδώσει ένα όνομα. Έτσι μπορούμε με αυτό τον τρόπο εύκολα να βρούμε και να επικαλεστούμε αυτό το χρονικό σημείο της παλέτας

102. Ποιος ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμόσετε όξυνση σε μία εικόνα;

H όξυνση μιας εικόνας εξαρτάται από την περιοχή των εικονοστοιχείων που θέλουμε να επιδράσουμε.

Έτσι στην περίπτωση που θέλουμε όξυνση τοπικά είναι καλύτερα να το χρησιμοποιήσουμε το sharpen tool και στη συνέχεια με το χέρι, ενώ όταν πρόκειται για όλη την εικόνα τότε προτιμούμε την εντολή filter>sharpen>unsharp mask και ελέγχουμε τις τιμές amount, radius και threshold.

103. Πως μπορείτε να μειώσετε το βαθμό επίδρασης ενός φίλτρου στην εικόνα σας;

 Σε πρώτη φάση δημιουργούμε ένα αντίγραφο του layer που θέλουμε να επιδράσουμε και το τοποθετούμε πάνω από. Στη συνέχεια επιδρούμε με το φίλτρο και στο τέλος παίζουμε με την παράμετρο opacity του αντίγραφο layer ώστε να φανεί το ανεπηρέαστο αρχικό layer.

104. Ποιες είναι οι τρεις μορφές αρχείων που χρησιμοποιούνται για τα γραφικά στο web;

Jpeg, gif, png-8, png-24

105. Ποια μορφή αρχείου παράγει τα μικρότερα μεγέθη αρχείων που χρησιμοποιoύνται για τα γραφικά στο web;

Jpeg και gif.

106. Tι είναι το jpeg format και πότε το χρησιμοποιούμε;

Το JPEG (προφέρεται «τζέϊ-πεγκ») είναι ένας τυποποιημένος μηχανισμός συμπίεσης εικόνας, ο οποίος έχει πάρει το όνομα του από τα αρχικά της επιτροπής (Joint Photographic Experts Group) που έγραψε το πρότυπο.

Πρότυπο αποθήκευσης ψηφιογραφικών εικόνων που χρησιμοποιεί μεθόδους απωλεστικής συμπίεσης.

Κατά την αποθήκευση μιας εικόνας σε μορφή JPEG, μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε υψηλή ποιότητα και άρα μεγάλο μέγεθος αρχείου ή χαμηλή ποιότητα και άρα μικρό μέγεθος αρχείου.

Μπορεί να επιτύχει πολύ μεγάλη συμπίεση και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πρότυπα αποθήκευσης ψηφιογραφικών εικόνων, κυρίως στο Internet.

107. Tι είναι το tiff format και πότε το χρησιμοποιούμε;

TIFF είναι το ακρωνύμιο του Tag Image File Format.

O προσδιορισμός TIFF αρχικά κυκλοφόρησε το 1986 από την Albus Corporation.

Σήμερα το TIFF είναι ένα στάνταρ format αρχείων που βρίσκεται στα περισσότερα paint, imaging και desktop publishing προγράμματα και είναι ένα format που προέρχεται από το Microsoft Windows GUI (graphics User Interface).

Η επεκτάσιμη φύση του TIFF επιτρέποντας αποθήκευση πολλαπλών raster εικόνων, οποιουδήποτε βάθους pixel, το κάνει ιδανικό για τις περισσότερες ανάγκες αποθήκευση εικόνων.

108. Τι είναι το eps format και πότε το χρησιμοποιούμε;

To πρώτο μέρος της απάντησης βρίσκεται στην ερώτηση 36 των ερωτήσεων γενικών γνώσεων.

Χρησιμοποιείται κυρίως στην τυπογραφία. Δίνει βάθος χρώματος 24 bit ή 32 bit για RGB ή CMYK αντίστοιχα. Δυνατότητα clipping paths. Χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τη χρήση φωτογραφιών σε αρχεία .ps και να τυπώνεται πιο εύκολα σε postscript εκτυπωτές.

109. Τι εννοούμε λέγοντας αρχείο (φωτογραφία) grayscale;

Ένα χαρτογραφικό αρχείο λέμε ότι είναι grayscale όταν έχει ένα channel και 28=256 τόνους του γκρί.

110. Τι εννοούμε λέγοντας αρχείο (φωτογραφία) CMYK και πότε χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο αρχείο;

Ένα χαρτογραφικό αρχείο λέμε ότι είναι CMYK όταν έχει τέσσερα channel, ένα για κάθε του χρώμα και μπορεί να έχει  224=16.777.216 χρώματα.

Αυτό χρησιμοποιείται στις γραφικές τέχνες για την απόδοση στην εκτύπωση των έγχρωμων εικόνων.

111. Πως μπορούμε να μετασχηματίσουμε ένα πλαίσιο επιλογής (χωρίς να μετασχηματίσουμε την εικόνα μας);

Οι μόνες μεταβολές που δέχονται τα πλαίσια επιλογής είναι να προστεθούν ή να αφαιρεθούν επιλογές από αυτά.

Αυτά μπορούν να γίνουν με τη σύγχρονη πίεση των πλήκτρων shift αν πρόκειται να προσθέσουμε επιλογή και alt αν πρόκειται να αφαιρέσουμε συγχρόνως με όλα τα υπόλοιπα εργαλεία επιλογής.

112. Σε ποια περίπτωση χρησιμοποιούμε την εντολή paste into;

H εντολή paste into χρησιμοποιείται στη περίπτωση που έχουμε μία ενεργοποιημένη περιοχή επιλογής η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μάσκα και θέλουμε μέσα σε αυτή να τοποθετήσουμε το χαρτογραφικό αρχείο που είναι κρατημένο στο clipboard.

113. Πως γράφουμε γράμματα σε μία εικόνα;

Για να μπορέσουμε να γράψουμε σε μία εικόνα θα πρέπει να επιλέξουμε το type tool να δώσουμε τα χαρακτηριστικά του κειμένου (οικογένεια, στυλ, χρώμα κλπ) στη συνέχεια να πατήσουμε μία φορά πάνω στην εικόνα και μετά να ξεκινήσουμε να γράφουμε.

114. Σε τι μας χρησιμεύει η παλέτα info;

Η παλέτα info είναι μία πολύ χρήσιμη παλέτα γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με το χρώμα που υπάρχει σε κάθε σημείο της εικόνας που βρισκόμαστε, καθώς επίσης τις συντεταγμένες αυτού του σημείου και τέλος τις διαστάσεις της οποιασδήποτε επιλογής.

115. Με την κατασκευή της μάσκας τι επιτυγχάνουμε;

Με την κατασκευή της μάσκας στην ουσία επιτυγχάνουμε να επιλέξουμε περιοχές τις οποίες μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να τις επικαλεστούμε όποτε τις χρειαζόμαστε για να επέμβουμε στις περιοχές αυτές, για χρωματικές διορθώσεις, ενθέσεις, φίλτρα κλπ.

116. Πως επιτυγχάνεται ο χρωματισμός των πινέλων από τα χρώματα της εικόνας;

Τα πινέλα παίρνουν χρώμα από το foreground της εργαλειοθήκης το οποίο με τη σειρά του παίρνει χρώμα από το σταγονόμετρο επιλέγοντας το χρώμα της εικόνας που μας ενδιαφέρει κάθε φορά

117. Τι είναι η αντίθεση (contrast);

Αντίθεση ονομάζουμε την εντολή που προκαλεί ή αύξηση της διαφοράς μεταξύ των σκούρων και ανοιχτών τόνων μίας εικόνας.

118. Τι είναι η φωτεινότητα (brightness);

Φωτεινότητα ονομάζουμε την εντολή που προκαλεί ή ελάττωση της διαφοράς μεταξύ των σκούρων και ανοιχτών τόνων μίας εικόνας.

119. Πως αλλάζουμε τις διαστάσεις και την ανάλυση μιας εικόνας;

Από την εντολή Image->image size

120. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η επιλογή μας έχει feather;

Εννοούμε ότι στην άκρη η επιλογή δεν τελειώνει απότομα, αλλά υπάρχει διαβάθμιση (σβήσιμο), τόσο όσο είναι και ο αριθμός των pixel που έχουν οριστεί από την εντολή feather.

121. Με το εργαλείο της σφραγίδας (rubber stamp) τι επιτυγχάνουμε;

Με το εργαλείο της σφραγίδας μπορούμε να αντιγράψουμε μέρος μιας εικόνας σε άλλο σημείο της ίδιας ή και σε διαφορετική εικόνα.

122. Σε τι χρησιμοποιούνται τα σταγονόμετρα του παραθύρου διαλόγου Levels;

Τα σταγονόμετρα του διαλόγου levels χρησιμοποιούνται για να καθορίσουμε το λευκά, τα μεσαία και τα σκούρα μέρη μιας εικόνας.

Έτσι ώστε να τα αποδώσουμε χειροκίνητα επιλέγοντας το καθένα από αυτά στα σημεία της εικόνας στα οποία επιθυμούμε να πάρουν αυτές τις τιμές.

Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζουμε τους γκρίζους τόνους μιας εικόνας.

123.Τι μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε το menu «curves»;

Με το menucurves” μπορούμε να αλλάξουμε την τονική καμπύλη μίας χαρτογραφικής εικόνας. Να σκουρύνουμε, να ανοίξουμε, να αλλάξουμε το κοντράστ. Να επέμβουμε χρωματικά και να επιδιορθώσουμε τυχόν προβλήματα στα χρωματα της εικόνας.

124.Τι καθορίζει το «tolerance» και σε ποια βασικά εργαλεία το συναντάμε;

«Tolerance” είναι μία παράμετρος που καθορίζει το εύρος των τόνων του χρώματος των γειτονικών εικονοστοιχείων (pixel). Το συναντάμε στο μαγικό ραβδί (magic tool) και στο κουβαδάκι (paint bucket tool)

125.Πώς αποθηκεύουμε ένα νέο αρχείο;

Από την εντολή File>save, File>save as και αν είναι για ίντερνετ File>save for web

126.Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εξειδικευμένο «πινέλο»;

To πινέλο καθορίζεται από το εργαλείο (brush tool), δίνοντας μέγεθος και απόληξη από το brush, ορίζοντας τη διαφάνεια από το opacity, τη ροή από το flow και ειδικό σχήμα από τα windows>tool presets>load tool presets και φορτώνοντας *.tpl αρχεία.

127.Σε ποιες κατηγορίες μπορούμε να διακρίνουμε ανάλογα με τον προορισμό τους τα υπολογιστικά συστήματα πολυμέσων; Δώστε εν συντομία τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων πολυμέσων : τα συστήματα ανάπτυξης και τα συστήματα παρουσίασης πολυμέσων.

Τα συστήματα ανάπτυξης θα πρέπει να έχουν μεγάλη υπολογιστική ισχύ, ταχύτητα και αποθηκευτική ικανότητα, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν με επιτυχία την πολύπλοκη διαδικασία της επεξεργασίας του μεγάλου όγκου πολλαπλών μορφών δεδομένων που απαιτείται για την ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής.

Από την άλλη μεριά, η παρουσίαση μιας εφαρμογής δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις εξοπλισμού.

128.Ποια είναι τα βασικά εξαρτήματα ενός συστήματος παρουσίασης πολυμέσων;

Τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για την παρουσίαση, μιας πολυμεσικής εφαρμογής είναι τα εξής :

 • Επεξεργαστής
 • Μνήμη
 • Συσκευές εισόδου
 • Πληκτρολόγιο
 • Ποντίκι
 • Οδηγός οπτικού δίσκου (CD-ROM)
 •  Modem
 • Σκληρός δίσκος
 • Συσκευές εξόδου
 • Οθόνη και κάρτα οθόνης ή γραφικών
 • Οθόνη αφής
 • Ηχεία και κάρτα ήχου

§         Προβολέας Παρουσιάσεων

129.Τι είναι τα πολυμέσα;

Τα Πολυμέσα (Multimedia) είναι ο κλάδος της πληροφορικής τεχνολογίας που ασχολείται με τον συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών, δηλ. κειμένου, γραφικών, εικόνας, κινούμενης εικόνας (animation), ήχου και βίντεο, για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών.

Αυτού του είδους οι εφαρμογές αναφέρονται ως πολυμεσικές εφαρμογές, τίτλοι πολυμέσων ή πολυμέσα και αποτελούν σήμερα μια από τις πιο δυναμικά εξελισσόμενες τεχνολογίες στον χώρο της πληροφορικής, με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, αγορά-διαφήμιση, παρουσιάσεις, ψυχαγωγία, ηλεκτρονικά παιχνίδια, περίπτερα παροχής πληροφοριών (kiosks), τηλεδιάσκεψη, Internet κ.ά.

130.Τι είναι το υπερκείμενο;

Το υπερκείμενο (hypertext) αποτελεί μια ειδικά δομημένη μορφή κειμένου σ’ ένα δίκτυο από κόμβους (nodes), οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links). Οι σύνδεσμοι είναι προσαρτημένοι σε ειδικές λέξεις ή φράσεις που ενσωματώνονται σε κάθε κόμβο και λέγονται θερμές λέξεις (hotwords).

Οι θερμές λέξεις έχουν διαφορετικό χρώμα ή μορφή-συνήθως είναι υπογραμμισμένες- και περιέχουν τις πληροφορίες ή τις ενδείξεις που είναι απαραίτητες, ώστε αν κάνουμε κλικ πάνω τους με το ποντίκι, να πάμε αμέσως στον κόμβο που δείχνουν.

Ο κόμβος προορισμού μπορεί να είναι μια άλλη οθόνη ή ένα άλλο παράθυρο πληροφοριών και περιέχει συνήθως κάποια επεξήγηση ή κάποιον ορισμό για τη θερμή λέξη. Αυτή η διαδικασία διασύνδεσης λέγεται και υπερσύνδεση (hyperlinking).

131.Αναφέρατε ονομαστικά τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων πολυμέσων;

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων πολυμέσων είναι τα εξής

 • Πρέπει να ελέγχονται από υπολογιστή.
 • Είναι ολοκληρωμένα (integrated).
 • Μη γραμμική οργάνωση της πληροφορίας
 • Το interface με το χρήστη πρέπει να επιτρέπει αλληλεπίδραση (interaction).

132.Εξηγείστε τι εννοούμε όταν λέμε ότι τα συστήματα πολυμέσων είναι ολοκληρωμένα συστήματα.

Η ολοκλήρωση υπονοεί ότι ο αριθμός των υποσυστημάτων είναι κατά το δυνατόν ελάχιστος και ενσωματωμένος στον υπολογιστή. Παράδειγμα ολοκλήρωσης αποτελεί ή οθόνη του υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση κειμένου, εικόνας και βίντεο.

133.Τι είναι τα αλληλεπιδραστικά (ή διαδραστικά) πολυμέσα (interactive multimedia);

Είναι η ιδιότητα των πολυμεσικών συστημάτων που δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της εφαρμογής, δηλ. να συμμετέχει στην εξέλιξή της και να ελέγχει δυναμικά την παρουσίαση της πληροφορίας στην οθόνη του.

Αλληλεπιδραστικότητα 1ου Βαθμού

Είναι τα συστήματα αλληλεπιδραστικών πολυμέσων όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει μερικές μόνο προκαθορισμένες επιλογές, όπως σχετικά με τη μορφή, τη σειρά και την ταχύτητα εμφάνισης των πληροφοριών.

Αλληλεπιδραστικότητα 2ου Βαθμού

Είναι τα συστήματα υπερμέσων όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου στο περιβάλλον πληροφόρησης.

Αλληλεπιδραστική Μάθηση

Ένας τρόπος μάθησης όπου ο εκπαιδευόμενος καλείται να αλληλεπιδράσει, δηλ. να απαντήσει σε ερωτήσεις, μ’ ένα πρόγραμμα υπολογιστή.

134.Αναφέρατε τους τομείς όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πολυμέσα.

Οι χώροι εφαρμογής των πολυμέσων σήμερα είναι πάρα πολλοί και συνεχώς διευρύνονται. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής :

 • Εκπαίδευση
 • Επιμόρφωση
 • Παρουσιάσεις - Κατάρτιση Στελεχών
 • Σημεία Ενημέρωσης του Κοινού (Information Kiosks)
 • Παιχνίδια
 • Διασκέδαση
 • Αναψυχή (Recreation)
 • Edutainment
 • Περιοδικά
 • Βιβλία
 • Εγκυκλοπαίδειες
 • Αγορά και Διαφήμιση

135.Τι εννοούμε με τον όρο "Edutainment";

(Education and Entertainment - Εκπαίδευση και Ψυχαγωγία)

136.Ποια η συμβολή των πολυμέσων στη διαφήμιση;

Η ανάπτυξη των πολυμέσων και του Internet συντελεί στην αυτοματοποίηση των υπηρεσιών και στην παροχή ενημέρωσης υψηλού επιπέδου στους υποψήφιους πελάτες. Έτσι είναι δυνατόν να υπάρχουν βάσεις δεδομένων οι οποίες θα περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα , τα οποία μπορούν να δίνονται στους ενδιαφερόμενους με διάφορους τρόπους, σε ηλεκτρονική ή μη μορφή. Οι βάσεις δεδομένων έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύουν multimedia πληροφορία (εικόνες, βίντεο, ήχος κ.τ.λ.) και έτσι γίνεται εύκολη η διαδικασία ανανέωσης των περιεχομένων, ενώ αυξάνεται κατά πολύ η ποιότητα, η πληρότητα και η αξία των παρεχόμενων πληροφοριών. Τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση της πληροφορίας αυξάνονται. Πέρα των κλασσικών εντύπων, υπάρχουν πλέον τα CD-ROM, οι τοποθεσίες στο Internet (Web sites), και τα ηλεκτρονικά κιόσκια πληροφοριών.

137.Αναφέρατε ονομαστικά ποια είναι τα δομικά χαρακτηριστικά των πολυμέσων;

Τα δομικά χαρακτηριστικά των πολυμέσων:

 • Βάση πληροφοριών
 • Οι κόμβοι:
 • Οι σύνδεσμοι
 • Ο δυναμικός έλεγχος του χρήστη του συστήματος
 • Οι διαδρομές πλοήγησης (Κύριο σύστημα πλοήγησης και Εναλλακτικό σύστημα πλοήγησης)

138.Τι είναι μια διαδρομή πλοήγησης;

Πλοήγηση είναι η διαδικασία αναζήτησης και εξερεύνησης των πληροφοριών, από διάφορους δρόμους μέσα στον πληροφοριακό χώρο. ο τελικό αποτέλεσμα της παρουσίασης της εφαρμογής προκύπτει από τις εξατομικευμένες απαιτήσεις του χρήστη, που ακολουθεί διάφορες διαδρομές πλοήγησης, που μπορούν να καθοριστούν από το δημιουργό ή το χρήστη της εφαρμογής ή και τους δυο.

Η πρόσβαση στις διάφορες ενότητες πληροφοριών βασίζεται στο κύριο σύστημα πλοήγησης και στα εναλλακτικά συστήματα πλοήγησης.

139.Τι είναι το κύριο σύστημα πλοήγησης ή ο χάρτης πλοήγησης;

Ειδικό διάγραμμα ροής που δείχνει τη γενική υπερδομή της πληροφορίας και το σύστημα ευρετηρίων των θεματικών ενοτήτων.

140.Τι είναι το περιβάλλον διεπαφής / διεπιφάνεια (Interface);

Αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μέσω του οποίου ο χρήστης επικοινωνεί με την εφαρμογή. Περιλαμβάνει το τμήμα εμφάνισης της πληροφορίας και τα εργαλεία αλληλεπίδρασης χρήστη-εφαρμογής.

141.Ποιους στόχους μπορεί να εκπληρώνει η χρήση εικόνων σε μια εφαρμογή πολυμέσων;

Η  εικόνα έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο κάθε σύγχρονης πολυμεσικής εφαρμογής. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η εικόνα δεν αποτελεί αντικείμενο της εφαρμογής, οι απαιτήσεις για απλά και κατανοητά interfaces εισάγουν αναπόφευκτα την εικόνα.

142.Από ποιες παραμέτρους χαρακτηρίζεται μια χαρτογραφική εικόνα (bitmap graphics);

Ανάλυση (image resolution)

Βάθος χρώματος (color depth ή pixel depth ή bit resolution).

Μορφές (formats)

143.Τι είναι η ανάλυση (resolution) μιας χαρτογραφικής εικόνας (bitmap graphics);

Η πυκνότητα των εικονοστοιχείων (pixels) μιας εικόνας ανά ίντσα. Εκφράζεται σε dpi (dots per inch) ή ppi (pixels per inch). Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση τόσο περισσότερες λεπτομέρειες της εικόνας μπορούμε να δούμε και τόσο πιο καθαρή θα είναι η εικόνα.

144.Τι είναι το χρωματικό βάθος μιας χαρτογραφικής εικόνας (bitmap graphics);

Σε κάθε εικονοστοιχείο μπορούμε να αντιστοιχίσουμε κάποιον αριθμό από bits για να μπορούμε να ορίσουμε έτσι πόσα διαφορετικά χρώματα θα μπορεί να εμφανίζει αυτό το εικονοστοιχείο. Αυτό ονομάζεται βάθος χρώματος (colordepth ή pixeldepth ή bitresolution).

Για παράδειγμα, αν ορίσουμε βάθος χρώματος 1 bit, θα έχουμε μόνο δύο χρώματα, άσπρο ή μαύρο (21 = 2). Αν ορίσουμε βάθος χρώματος 2 bits, θα έχουμε 4 επίπεδα του γκρίζου ή 4 χρώματα (22 = 4). Παρόμοια, αν ορίσουμε βάθος χρώματος 4 bits, θα έχουμε 16 επίπεδα του γκρίζου ή 16 χρώματα (24 = 16) και αν ορίσουμε βάθος χρώματος 8 bits, θα έχουμε 256 επίπεδα του γκρίζου ή 256 χρώματα (28 = 256).

Το βάθος χρώματος 16 bits ορίζει 65.536 χρώματα (216) και το βάθος χρώματος 24 bits ορίζει 16,7 εκατομμύρια χρώματα (224). Για να υπολογίσουμε το μέγεθος σε bytes μιας εικόνας, δεν έχουμε παρά να πολλαπλασιάσουμε το πλάτος επί το ύψος (σε ίντσες) επί την ανάλυση της εικόνας στο τετράγωνο και αν το βάθος εικόνας είναι 24 bits και επί 3, γιατί 24 bits = 3 bytes.

145.Με  ποιόν τύπο υπολογίζεται το μέγεθος μιας χαρτογραφικής εικόνας (bitmap graphics);

Η ανάλυση εικόνας καθώς, το βάθος χρώματος και ο αριθμός των καναλιών επηρεάζουν σημαντικά το μέγεθος που απαιτεί η ψηφιοποίηση εικόνων

Μέγεθος αρχείου=(αριθ. Pixels) Χ (βάθος χρώματος) Χ (αριθμό των καναλιών)

Αριθμός pixels = (pixels κατά πλάτος)Χ (pixels κατά ύψος)=(ανάλυση) Χ (πλάτος) Χ (ανάλυση) Χ (ύψος)

146.Αναφέρατε  ονομαστικά τους τρόπους / πηγές με τους οποίους μπορούμε να αποκτήσουμε ψηφιακές εικόνες για να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές πολυμέσων.

Με το σαρωτή με σάρωση χάρτινων προτύπων και σλάϊτσ

Με τη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Από το ίντερνετ

147.Τι εκφράζει ο λόγος συμπίεσης μιας χαρτογραφικής εικόνας (bitmap graphics);

Εκφράζει το βαθμό που συμπιέζεται ένα αρχείο και ισούται με το λόγο του όγκου των αρχικών δεδομένων προς τον όγκο τους μετά τη συμπίεση. Εάν ένας αλγόριθμος υποστηρίζει συμπίεση εικόνας με λόγο 20:1, αυτό σημαίνει ότι ένα αρχείο μεγέθους 2MB συμπιέζεται σε μέγεθος 0.1MB.

                            (Αρχική πληροφορία) 

Δίνεται από τον τύπο:       Λόγος συμπίεσης = --------------------------------------                  

                         (Συμπιεσμένη πληροφορία)

Όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος συμπίεσης τόσο χειρότερη είναι η εικόνα. Τυπικές τιμές για το λόγο συμπίεσης είναι:

 • 10:1 έως 20:1 - Υψηλή ποιότητα εικόνας με μικρή ή μη παρατηρήσιμη διαφορά από την αρχική εικόνα
 • 30:1 έως 50:1 - Μέτρια ποιότητα
 • 60:1 έως 100:1 - Κακή ποιότητα

148.Τι είναι οι αλγόριθμοι απώλειας δεδομένων (lossy);

Ειδικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση εικόνων, ήχων και βίντεο και μπορούν να πετύχουν μεγάλο λόγο συμπίεσης, έως και 200:1 για εικόνες, αλλά με ταυτόχρονη απώλεια δεδομένων και άρα μείωση της ποιότητας της εικόνας ή του ήχου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα χρησιμοποιηθεί μεγάλος ή μικρός λόγος συμπίεσης με αντίστοιχο αποτέλεσμα χειρότερη ή καλύτερη ποιότητα στο αναπαραγόμενο αρχείο. Με λόγο συμπίεσης 20:1 μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητική ποιότητα χωρίς ουσιαστική αλλοίωση της αρχικής εικόνας. 

149.Τι είναι τα πρότυπα συμπίεσης εικόνων JPEG και GIF;

Πρότυπο αποθήκευσης ψηφιογραφικών εικόνων που χρησιμοποιεί μεθόδους απωλεστικής συμπίεσης. Μπορεί να επιτύχει πολύ μεγάλη συμπίεση και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πρότυπα αποθήκευσης ψηφιογραφικών εικόνων, κυρίως στο Internet. Κατά την αποθήκευση μιας εικόνας σε μορφή JPEG, μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε υψηλή ποιότητα και άρα μεγάλο μέγεθος αρχείου ή χαμηλή ποιότητα και άρα μικρό μέγεθος αρχείου.

150.Τι είναι η ανάλυση και τι η χρωματική απόδοση ενός σαρωτή εικόνων (scanner);

Ανάλυση ενός εκτυπωτή είναι ο μέγιστος αριθμός των pixels που μπορεί να σαρώσει στο πλάτος και στο ύψος. Ενώ χρωματική απόδοση το μέγιστο βάθος χρώματος που μπορεί να σκανάρει. Π.χ. 1200Χ1200 dpi, 24 bit

151.Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η ψηφιοποίηση και η εισαγωγή κειμένων σε μια εφαρμογή πολυμέσων; Εξηγείστε τις διαδικασίες.

H ψηφιοποίηση του κειμένου μπορεί να γίνει α) Με τη βοήθεια ενός επεξεργαστή κειμένου β) αν είναι τυπωμένο σε χαρτί, με σάρωση και στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός προγράμματος OCR, γ) Με μετατροπή της ομιλίας σε κείμενο με κατάλληλο λογισμικό.

152.Συγκρίνατε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα όταν το κείμενο σε μια εφαρμογή πολυμέσων είναι σε μορφή χαρακτήρων (text) ή σε μορφή εικόνας (bitmap).

Όταν το κείμενο είναι σε μορφή χαρακτήρων έχουμε πολλά πλεονεκτήματα όπως: είναι πολύ ελαφρύ ως πληροφορία, μπορούμε να αλλάξουμε στυλ, μέγεθος, χρώμα κλπ. να κάνουμε διορθώσεις σε αυτό, ενώ αν είναι σε εικόνα bitmap έχει μειονεκτήματα καθώς δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα από αυτά που ανέφερα παραπάνω, ενώ είναι εξαιρετικά βαρύ ως πληροφορία. Το μοναδικό ίσος πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λογότυπο, ή ως σχέδιο σε μία εφαρμογή.

153. Τι είναι το animationκαι ποιες οι χρήσεις του;

Το κινούμενο σχέδιο (animation) είναι η διαδικασία με την οποία προστίθεται το στοιχείο της κίνησης σε μια εικόνα.

Χρησιμοποιείται για:

 • Να προσομοιώσει και να αναπαραστήσει έννοιες, γεγονότα ή καταστάσεις
 • Να δημιουργήσει την αίσθηση της χρονικής αλληλουχίας
 • Να δοθεί έμφαση και να προκληθεί η προσοχή των χρηστών σε κάποιο θέμα
 • Να δημιουργηθεί η οπτική εναλλαγή (transition) από θέμα σε θέμα.

154. Περιγράψτε την ιδιομορφία του ανθρώπινου ματιού στην οποία βασίζεται η λειτουργία του animation.

Η δημιουργία της κίνησης είναι μια ψευδαίσθηση που οφείλεται στη φυσιολογία του ανθρώπινου ματιού (μετείκισμα – σχόλιο Γιώτας: μετείκασμα είναι, πρέπει να είναι ορθογραφικό λάθος στο βιβλίο). Μια εικόνα που βλέπουμε παραμένει, μετά την παρατήρησή της, στον αμφιβληστροειδή χιτώνα για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι μια σειρά εικόνων, που ανανεώνονται διαδοχικά με μεγάλη ταχύτητα, φαίνονται να αναμιγνύονται η μία με την άλλη δημιουργώντας την εντύπωση της κίνησης.

Η ιδιομορφία αυτή αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη όχι μόνο του animation αλλά και όλων των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν κινούμενη εικόνα (κινηματογράφος, βίντεο). Οι κινηματογραφικές ταινίες παράγονται με ταχύτητα ανανέωσης 24 εικόνων (πλαισίων) ανά δευτερόλεπτο (framespersecond, fps). Η παραγωγή ταινιών βίντεο βασίζεται στην ανανέωση της εικόνας με συχνότητα 25-30fps, ενώ για τη δημιουργία αποτελεσματικού animation απαιτούνται τουλάχιστον 15fps. Όταν χρησιμοποιούνται μικρότεροι ρυθμοί ανανέωσης, παύει να ισχύει η εντύπωση της κίνησης και η εικόνα τρεμοπαίζει (το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως flickering).

155. Τι γνωρίζετε για την τεχνική cellanimation στην παραγωγή animation δύο διαστάσεων;

Η τεχνική cellanimation είναι η ίδια με τον τρόπο που κατασκευάζονταν τα κινούμενα σχέδια στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη celluloid, το διαφανές φύλλο που χρησιμοποιούνταν για τη σχεδίαση εικόνων και την τοποθέτησή τους σε ένα σταθερό υπόβαθρο. Σύμφωνα με την τεχνική cellanimation το υπόβαθρο παραμένει σταθερό καθώς ο χαρακτήρας ή το αντικείμενο αλλάζει από καρέ σε καρέ. Ο σχεδιαστής δημιουργεί μια ομάδα σχεδίων του ίδιου χαρακτήρα στα οποία κάνει μόνο μερικές διακριτές αλλαγές. Τα σχέδια αυτά που ονομάζονται cells τοποθετούνται σε ένα σωρό και στη συνέχεια δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης με το ξεφύλλισμά τους.

Το cellanimation με τη βοήθεια υπολογιστή υλοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με τη διαφορά ότι το ξεφύλλισμα των σχεδίων γίνεται από ειδικά προγράμματα. Πολλά συγγραφικά εργαλεία όπως το MacromediaDirector υποστηρίζουν animationτου τύπου αυτού.

156. Τι γνωρίζεται για την τεχνική pathanimation στην παραγωγή animationδύο διαστάσεων;

Το pathanimation είναι μια τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται η κίνηση ενός αντικειμένου κατά μήκος μιας γραμμής στην οθόνη του υπολογιστή. Η γραμμή μπορεί να είναι ευθεία, τεθλασμένη, ή καμπύλη. Ο σχεδιαστής παράγει ένα μόνο σχέδιο και με τη βοήθεια του προγράμματος καθοδηγεί τον υπολογιστή, ώστε να δημιουργηθούν οι επόμενες θέλεις (καρέ). Η τεχνική αυτή είναι γνωστή ως animation βασισμένο σε διαδρομή και υποστηρίζεται από τα πιο γνωστά εργαλεία (HyperCArd, Tool-book, AuthorwareProfessional).

Άλλα εργαλεία (MacromediaDirector) επιτρέπουν στο χρήστη να ορίσει την αρχική θέση του αντικειμένου σε ένα καρέ και την τελική σε ένα άλλο. Το πρόγραμμα συμπληρώνει αυτόματα τα ενδιάμεσα καρέ χρησιμοποιώντας μια τεχνική που είναι γνωστή ως tweening.

157. Περιγράψτε εν συντομία τα βασικά βήματα του animationτριών διαστάσεων (3Danimation).

 • Μοντελοποίηση

είναι η διαδικασία δημιουργίας των τρισδιάστατων αντικειμένων και των σκηνών. Περιλαμβάνει τη σχεδίαση όψεων του αντικειμένου (πάνω, πλάγια, διατομή) τοποθετώντας τα διάφορα σημεία σε ένα πλέγμα. Ο καθορισμός της μορφής του αντικειμένου βασίζεται στις όψεις αυτές.

 • Προσομοίωση κίνησης

Περιλαμβάνει τον καθορισμό της κίνησης και των αλλαγών στην εμφάνιση και το φωτισμό του αντικειμένου κατά τη διάρκειά της.

 • Φωτορεαλιστική απεικόνιση (

Περιλαμβάνει την απόδοση στα αντικείμενα φωτορεαλιστικών χαρακτηριστικών όπως χρώμα, επιφανειακή υφή, διαπερατότητα κτλ. Η διαδικασία αυτή απαιτεί πολύ χρόνο ειδικά για πολύπλοκα animation. Για το λόγο αυτό οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν αρχικά μια διαδικασία χαμηλής ανάλυσης για την παραγωγή του δοκιμαστικού και στη συνέχεια μια υψηλής ανάλυσης για το τελικό animation

158. Τι γνωρίζετε για το “animationχαρακτήρων” στα πολυμέσα;

Τα κινούμενα σχέδια χαρακτήρων (ανθρώπων ή ζώων) αποτέλεσαν τη βάση των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών κινουμένων σχεδίων.  Η χρήση κινούμενων χαρακτήρων δίνει έμφαση και ρυθμό, δημιουργεί διάθεση ή εισάγει μια χιουμοριστική διάσταση στην εφαρμογή. Η κίνηση χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται σε μια πολυμεσική εφαρμογή δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο animation. Υπάρχουν πολλές τεχνικές και εμπειρίες από το χώρο του κινηματογράφου που κάνουν το animationχαρακτήρων αποτελεσματικό.

Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε:

 • Οι χρησιμοποιούμενοι χαρακτήρες να διαθέτουν φυσικότητα και ρεαλιστικές αναλογίες μεγέθους
 • Η κίνηση να μην περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο ή τα χέρια, αλλά να φαίνεται σε όλο το σώμα ώστε να δηλώνεται η αντίστοιχη δράση
 • Να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες εκφράσεις του προσώπου και των χεριών για τη δημιουργία διάθεσης
 • Να συνοδεύεται η δράση των χαρακτήρων από κατάλληλα ηχητικά εφέ και μουσική
 • Να συγχρονίζεται η κίνηση των χαρακτήρων με τη μουσική

159. Πώς επιτυγχάνεται η αναπαράσταση χώρου στις εφαρμογές πολυμέσων;

Για την αναπαράσταση του χώρου έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα προγράμματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχεδιαστικά προγράμματα CAD (ComputerAidedDesign) για να φτιάξουμε ένα κτίριο και να έχουμε εικόνες από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό του τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε πχ ως υπόβαθρο (background) σε μια εφαρμογή πολυμέσων

Ακόμη υπάρχουν άλλα προγράμματα που μπορούμε να δημιουργήσουμε τις εικόνες φυσικών τοπίων. Με αυτά κατασκευάζουμε το βασικό στοιχείο μιας σκηνής όπως ένα τμήμα εδάφους, στη συνέχεια το τροποποιούμε φτιάχνοντας πλαγιές, διαβρωμένα πετρώματα και χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα υλικά και υφές, προσθέτουμε νερό, σύννεφα, βλάστηση. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε τη θέση, το χρώμα και την ένταση των φωτεινών πηγών. Τέλος μπορούμε να δούμε το τοπίο από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να βιντεοσκοπήσουμε μια πορεία μέσα σε αυτό.

160. Τι είναι η εικονική πραγματικότητα (VirtualReality);

Ως εικονική πραγματικότητα ορίζεται ένα τρισδιάστατο περιβάλλον δημιουργημένο από Η/Υ (κυβερνοδιάστημα) στο οποίο ο χρήστης συνδεδεμένος κατάλληλα μπορεί να χειρίζεται προσομοιώσεις φυσικών καταστάσεων. Η έμφαση δίνεται στην άμεση προσομοίωση των αισθήσεων, ώστε να δημιουργείται η εμπειρία ενός εικονικού κόσμου. Σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (virtualreality, VR) υπάρχει ένας ή περισσότεροι εικονικοί κόσμοι. Σαν τέτοιους μπορούμε να ορίσουμε γραφικές αναπαραστάσεις (πάντα με τη βοήθεια υπολογιστή) περιβαλλόντων (απομιμήσεις πραγματικών ή εντελώς υποθετικών, πχ ένα μόριο, ένα δωμάτιο, ένας πλανήτης, γραφική αναπαράσταση μιας συνάρτησης κλπ.) στα οποία ο χρήστης μπορεί να περιπλανηθεί κατά βούληση, να παρατηρήσει τα δρώμενα και να αλληλεπιδράσει (σε μικρό ή μεγάλο βαθμό) με στοιχεία του κόσμου.

Η περιπλάνηση στον κόσμο και η αλληλεπίδραση γίνεται με απλές ή εξειδικευμένες συσκευές ενώ η πρωτοβουλία για οτιδήποτε αφήνεται αποκλειστικά στον χρήστη.

161. Τι γνωρίζετε για το εφέ των animation «Μεταμόρφωση» (morphing);

Η μεταμόρφωση είναι το πιο κοινό εφέ για την παραγωγή animation. Πρόκειται για τη διαδικασία παραμόρφωσης και μετασχηματισμού μιας εικόνας σε μια άλλη μέσω διαδοχικών καρέ. Ενδιαφέροντα παραδείγματα animation μεταμόρφωσης που χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές είναι ο μετασχηματισμός μιας εικόνας ή η συνένωση δύο εικόνων. Το εφέ αυτό χρησιμοποιείται συχνά σε εκπαιδευτικές εφαρμογές για να απεικονιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ δύο αντικειμένων ή καταστάσεων.

Η διαδικασία υλοποίησης περιλαμβάνει την επιλογή σε κάθε εικόνα ειδικών σημείων, που λέγονται σημαία κλειδιά (keypoints). Ο καθορισμός των σημείων αυτών είναι βασικός για την ομαλή μετάβαση από τη μία στην άλλη εικόνα. Το κάθε σημείο της αρχικής εικόνας μετασχηματίζεται στο αντίστοιχο της τελικής εικόνας. Όσο περισσότερα σημεία κλειδιά ορίζονται τόσο ομαλότερη είναι η μεταμόρφωση της εικόνας. Για τη μετάβαση από την αρχική εικόνα στην τελική το χρησιμοποιούμενο λογισμικό αναδιατάσσει σταδιακά τα διάφορα εικονοστοιχεία στις ενδιάμεσες εικόνες.

162. Από τι αποτελείται ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας (virtualreality, VR);

Ως εικονική πραγματικότητα ορίζεται ένα τρισδιάστατο περιβάλλον δημιουργημένο από Η/Υ στο οποίο ο χρήστης «συνδεδεμένος» κατάλληλα μπορεί να χειρίζεται προσομοιώσεις φυσικών καταστάσεων. Η έμφαση δίνεται στην άμεση προσομοίωση των αισθήσεων, ώστε να δημιουργείται η εμπειρία ενός εικονικού κόσμου. Σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας υπάρχει ένας ή περισσότεροι εικονικοί κόσμοι. Σαν τέτοιους μπορούμε να ορίσουμε γραφικές αναπαραστάσεις περιβαλλόντων στα οποία ο χρήστης μπορεί να περιπλανηθεί κατά βούληση, να παρατηρήσει τα δρώμενα και να αλληλεπιδράσει με στοιχεία του κόσμου. Η περιπλάνηση στον κόσμο και η αλληλεπίδραση γίνεται με απλές ή εξειδικευμένες συσκευές ενώ η πρωτοβουλία για οτιδήποτε αφήνεται αποκλειστικά στο χρήστη.

Ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας αποτελείται όσον αφορά το υλικό, από το λογισμικό σύστημα και περιφερειακές συσκευές ή στοιχεία (κυρίως ηλεκτρονικών και οπτικών).

Όσον αφορά το λογισμικό, πρέπει να διαχωρίσουμε το λογισμικό κατασκευής από το λογισμικό εκτέλεσης. Το μεν πρώτο κυμαίνεται από γλώσσες προγραμματισμού, μέχρι γραφικές προσεγγίσεις μέσα από editors με φιλικό interface, ενώ το δεύτερο αναλαμβάνει τη διασύνδεση του χρήστη και του παρέχει την ελευθερία στην πλοήγηση ως βασικό συστατικό στοιχείο. Είναι πιθανόν όλο το σύστημα να υποστηρίζεται από μια βάση δεδομένων ή γνώσης.

Το λογισμικό που είναι υπεύθυνο για την κατασκευή του εικονικού κόσμου περιέχει τις παρακάτων βασικές λειτουργίες:

 • Δημιουργία σχημάτων, δομών, αντικειμένων. Απόδοση υφής, χρώματος και κίνησης στα αντικείμενα
 • Δημιουργία εικονικών κόσμων για την τοποθέτηση και χειρισμό των αντικειμένων. Τοποθέτηση φωτισμού και συναφών χαρακτηριστικών
 • Δημιουργία δυναμικών και έξυπνων χαρακτήρων και φυσικών ιδιοτήτων και απόδοσή τους στα αντικείμενα
 • Δημιουργία ήχων, διασύνδεσή τους με την εφαρμογή
 • Καθορισμός τρόπων επικοινωνίας του χρήστη με τις κατάλληλες διασυνδέσεις.

Έχοντας ως κριτήριο το υλικό (υπολογιστής, ειδικές συσκευές) του συστήματος μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω βαθμίδες συστημάτων εικονικής πραγματικότητας:

 • Επιτραπέζια συστήματα, που στηρίζονται σε προσωπικό υπολογιστή και μπορεί να δουλέψουν ακόμη και χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό. Διαθέτει φθηνό λογισμικό για τέτοιες χρήσεις. Σχετική είναι και η κατηγορία GarageVR που ασχολείται ακόμη με ιδιοκατασκευές εξειδικευμένων περιφερειακών συσκευών.
 • Συστήματα εμβύθισης (ImmersionVR). Σε αυτά ο χρήστης αποκόπτεται από τον πραγματικό κόσμο με τη χρήση κάποια μορφής κράνους ή γυαλιών όπου προβάλλονται οι εικόνες του εικονικού περιβάλλοντος. Ως εμβύθιση ορίζεται η αποκοπή της όρασης (ή των αισθήσεων ή μελών του σώματος) του χρήστη από τον πραγματικό κόσμο. Στην κατάσταση αυτή η αποκομμένη αίσθηση δέχεται πληροφορίες μόνο από τον υπολογιστή. Η αποκοπή της όρασης επιτυγχάνεται με τη μορφή ενός ειδικού τύπου κράνους (ή γυαλιών) που έχοντας δυο οθόνες (μια μπροστά από κάθε μάτι) μπορούν να προβάλλουν στον χρήστη τις εικόνες του εικονικού περιβάλλοντος στο οποίο έχει εμβυθιστεί. Μια άλλη πολύ διαδεδομένη συσκευή αποτελεί το γάντι δεδομένων. Με αυτό ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί και να αλληλεπιδράσει με τα στοιχεία του εικονικού κόσμου, με άμεσους, φυσιολογικούς χειρισμούς. Μια πιο συνολική λύση αποτελεί η φόρμα δεδομένων. Ο χρήστης συμμετέχει σε αυτή την περίπτωση με όλο το σώμα του.

163. Περιγράψτε εν συντομία πέντε τεχνικές χρήσης κινουμένου κειμένου.

Οι πιο δημοφιλείς τεχνικές χρήσης κινούμενου κειμένου είναι οι εξής:

 • Κυλιόμενο κείμενο (scrollingtext), όπου το κείμενο κινείται όπως οι τίτλοι μιας κινηματογραφικής ταινίας. Χρησιμοποιείται κυρίως για τίτλους ενοτήτων και επιβράβευση του χρήστη. Μια ευρύτατα διαδεδομένη τεχνική είναι τα κινούμενα bulletcharts που χρησιμοποιούνται σε παρουσιάσεις
 • Κλιμακούμενο κείμενο (scalabletext), όπου το κείμενο αλλάζει δυναμικά μέγεθος καθώς έρχεται από το φόντο στο προσκήνιο (zoomin) ή αντίθετα απομακρύνεται (zoom).
 • Dancingtext, το οποίο κινείται στην οθόνη σε χορευτικούς ρυθμούς ζωντανεύοντας την εφαρμογή
 • Εκρηγνυόμενο κείμενο (explodingtext), το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη με τη μορφή έκρηξης και χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει εντυπωσιασμό ή κατάλληλη ψυχική διάθεση.
 • Μεταμορφούμενο κείμενο (morphingtext), το οποίο χρησιμοποιείται σε τίτλους, επιβραβεύσεις και για να τονιστεί ή δοθεί έμφαση σε κάποιο σημείο. 

164. Ποιος ο ρόλος του ήχου σε μία εφαρμογή πολυμέσων

Ο ήχος αποτελεί στοιχείο των περισσότερων πολυμεσικών εφαρμογών βελτιώνοντας την παρουσίαση του πληροφοριακού υλικού. Λειτουργεί συμπληρωματικά στο κείμενο, την εικόνα, το βίντεο και τη σχεδιοκίνηση.  Ο σωστός συνδυασμός ήχου και μουσικής προδιαθέτει ευχάριστα τον χρήστη.

Οι βασικές κατηγορίες ήχων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές πολυμέσων είναι: α) ο ήχος περιβάλλοντος και β) ο ήχος περιεχομένου».

165. Όταν ο ήχος στα πολυμέσα χρησιμοποιείται ως «ήχος περιεχομένου», τι μπορεί να περιλαμβάνει;

Οι «ήχοι περιεχομένου» παρέχουν ουσιαστική πληροφορία στον χρήστη και είναι ισοδύναμοι με το διάλογο που υπάρχει στο θέατρο ή στον κινηματογράφο.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφηγήσεις κειμένου, εκφωνήσεις οδηγιών, ηχητικά ντοκουμέντα αλλά και μουσική όταν είναι μέρος της παρουσίασης.

166. Όταν ο ήχος στα πολυμέσα χρησιμοποιείται ως «ήχος περιβάλλοντος», τι μπορεί να περιλαμβάνει;

Οι ήχοι περιβάλλοντος δεν παρέχουν ουσιώδη πληροφορία αλλά χρησιμοποιούνται για να ενισχύουν τα μηνύματα και βελτιώνουν την παρουσίαση. Είναι τα διάφορα ηχητικά εφέ (ήχοι της φύσης, φωνές ζώων, ήχοι πόλης) και μουσική επένδυση για να προκαλέσουν μια αίσθηση ρεαλισμού.

167. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία ψηφιοποίησης (digitizing) ή δειγματοληψίας (sampling) του ήχου;

Για να μπορέσουμε να ακούσουμε ή και να επεξεργαστούμε έναν ήχο από τον υπολογιστή, πρέπει να τον μετατρέψουμε από αναλογική σε ψηφιακή μορφή, που είναι αυτή που καταλαβαίνει ο υπολογιστής. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται δειγματοληψία (sampling) και απαιτεί την παρουσία ειδικού εξοπλισμού και του κατάλληλου προγράμματος επεξεργασίας ήχου.

Η συσκευή που πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε είναι ο μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό ή ADC (AnalogtoDigitalConverter). Η είσοδος του αναλογικού σήματος στον υπολογιστή γίνεται μέσω μικροφώνου ή ηχογραφημένου αναλογικά σήματος (line) στο ADC.

Το ADC σαρώνει το αναλογικό σήμα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, μετράει το πλάτος του σήματος εκείνη τη στιγμή και το αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή. Η διαδικασία αυτή αποτελεί τη δειγματοληψία του σήματος. Έτσι έχουμε μια ακολουθία από δείγματα, τα οποία κατά τη φάση της αναπαραγωγής τους μάς δίνουν τον αρχικό ήχο.

168. Tι γνωρίζετε για το μέγεθος του δείγματος (sampling size)  κατά τη διαδικασία ψηφιοποίησης του ήχου;

Το μέγεθος του αρχείου ενός ψηφιακού δείγματος εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια και από την ποιότητα του ήχου. Η ποιότητα με τη συχνότητα δειγματοληψίας και το μέγεθος του δείγματος. Ο τύπος που δίνει τη χωρητικότητα σε bits είναι:

Χωρητικότητα (bits)=Συχνότητα (Hz) X Μέγεθος δείγματος (bits) X Διάρκεια(sec)

169. Τι γνωρίζετε για τον ρυθμό δειγματοληψίας (sample rate) κατά τη διαδικασία ψηφιοποίησης του ήχου;

O ρυθμός της δειγματοληψίας είναι το πόσες φορές το δευτερόλεπτο λαμβάνει τιμές ο μετατροπέας ADC  από το αναλογικό σήμα και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η συχνότητα τόσο πιστότερη είναι η μετατροπή του ήχου.

Όσο πιο μεγάλος είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας τόσο μεγαλύτερο είναι το εύρος συχνοτήτων που μπορούμε να ηχογραφήσουμε και γενικά, όσο καλύτερες είναι οι επιλογές που κάνουμε για την πιστότητα του ήχου, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο απαιτούμενος χώρος για την αποθήκευση ήχου της ίδιας διάρκειας.

Με τη δειγματοληψία μαζεύεται ένας τεράστιος αριθμός από δείγματα και αυτό απαιτεί μεγάλες και γρήγορες μονάδες αποθήκευσης. Για να καθορίσουμε τη συχνότητα δειγματοληψίας χρησιμοποιούμε το θεώρημα του Nyquist, σύμφωνα με το οποίο :

“Η μεγαλύτερη συχνότητα ενός αναλογικού σήματος που μπορεί να αποδοθεί χωρίς αλλοίωση πρέπει να είναι ίση με το μισό της συχνότητας δειγματοληψίας”.

170. Τι γνωρίζετε για το πρότυπο ΜΙDI;

Τα αρχικά MIDI σημαίνουν MusicalInstrumentDigitalInterface και είναι ένας τρόπος ψηφιακής αναπαραγωγής ήχου που αναπτύχθηκε το 1982 από μεγάλες εταιρείες κατασκευής μουσικών οργάνων, σαν μια μέθοδος για την επικοινωνία συσκευών σ’ ένα ψηφιακό στούντιο μουσικής.

Σ’ αυτή την περίπτωση, ο ήχος καταγράφεται σαν μια ακολουθία από νότες, οι οποίες και αναπαράγονται με τις κατάλληλες περιφερειακές συσκευές. Δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε ομιλία, αλλά μόνο μουσική και το μέγεθος των αρχείων που σχηματίζονται είναι πολύ μικρό, αφού πρόκειται για αρχεία μορφής ASCII.

Τα MIDI αρχεία ήχου αποθηκεύουν τη μουσική σαν μια ακολουθία από νότες, όπου η κάθε νότα συνοδεύεται από ένα πλήθος χαρακτηριστικών όπως είναι το όργανο που την αναπαράγει, η διάρκεια του ήχου, η ένταση, η χροιά κ.ά. Στη συνέχεια, μια ειδική κάρτα ήχου αναπαράγει αυτές τις νότες και συνθέτει την τελική μουσική. Η πιστότητα της μουσικής που παράγεται εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της MIDI κάρτας ήχου.

Τα προγράμματα επεξεργασίας ήχων MIDI αναφέρονται σαν MIDISequencers και η διαδικασία της επεξεργασίας του ήχου ως MIDISequencing. Από τα καλύτερα προγράμματα επεξεργασίας ήχων MIDI είναι το Cakewalk.

171. Ποιες οι κατηγορίες αρχείων ήχου και τι τις χαρακτηρίζει;

Τα είδη αρχείων ήχου που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι τα εξής :

 • VOC

εισήχθη από την εταιρεία Creative για χρήση με την κάρτα ήχου Sound Blaster και υποστηρίζει πληροφορία των 8 bits με συχνότητα δειγματοληψίας από 11.025 έως 44.100 Hz.

 • WAV

που είναι ο στάνταρτ τρόπος υποστήριξης ψηφιακού ήχου στο περιβάλλον των Windows. Υποστηρίζει ήχους σε 8 ή και 16 bits με συχνότητα δειγματοληψίας από 11.025 έως 44.100 Hz.

 • MID

 πρόκειται για αρχεία κειμένου (ascii files), όπου οι πληροφορίες αφορούν στις νότες που πρέπει να αναπαραχθούν, στον ρυθμό της μουσικής και στο μέτρο.

 • AIFF

(AudioInterchangeFileFormat), είναι μια μορφή κωδικοποίησης που εισήγαγε η εταιρεία Apple για τους υπολογιστές Macintosh.

172. Ποια η αξία του ηχητικού περιβάλλοντος διεπαφής;

 Η απάντηση δόθηκε στην ερώτηση 166

173. Όταν το βίντεο στα πολυμέσα χρησιμοποιείται ως «βίντεο περιεχομένου»,, τι σκοπούς μπορεί να εκπληρώνει;

To «βίντεο περιεχομένου» παρέχει ουσιαστική πληροφορία στον χρήστη. Αποτελεί το κύριο κομμάτι παρουσίασης της πολυμεσικής εργασίας. Η διεπαφή που παρουσιάζει το βίντεο είναι σχεδιασμένη για να προβάλει το περιεχόμενο του.

174. Όταν το βίντεο στα πολυμέσα χρησιμοποιείται ως «χρηστικό βίντεο», τι μπορεί να περιλαμβάνει;

Χρηστικό ονομάζεται το βίντεο όταν χρήστης έχει την δυνατότητα να απομονώσει οποιαδήποτε πρότασή του, να ακούσει και να ξανακούσει, και βέβαια ταυτόχρονα να δει και να ξαναδεί τα αντίστοιχα στιγμιότυπα του βίντεο. 

175. Αναφέρετε ονομαστικά  τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν το σήμα του βίντεο;

Το βίντεο το ξεχωρίζουμε σε αναλογικό και σε ψηφιακό.

Στην αναλογική μορφή έχουμε ηλεκτρονική μετάδοση οπτικοακουστικής πληροφορίας με σήματα αναλογικού τύπου. Η προβολή αυτού γίνεται με διαπλεκόμενη ή συνεχή σάρωση σε οθόνες σε διάφορες αναλογίες Λόγου οθόνης (4:3, 16:9 κλπ) και διάφορο ρυθμό. Τα συστήματα αναλογικού βίντεο είναι το PAL & NTSC, ενώ οι μορφοποιήσεις κωδικοποίησης χρώματος: Component-Y/C-Composite)

Στο ψηφιακό βίντεο, η παραγωγή γίνεται είτε με τη μετατροπή του αναλογικού σε ψηφιακό με ειδικές κάρτες, είτε απευθείας με τη χρήση DV, με υποδειγματοληψία χρώματος και  μεθόδους συμπίεσης.

176. Με ποια κριτήρια μπορεί να χωριστούν σε κατηγορίες τα συγγραφικά εργαλεία πολυμέσων;

Το βασικό χαρακτηριστικό κάθε συγγραφικού εργαλείου είναι η μεταφορά (metaphor), με τη χρήση της οποίας δημιουργείται το περιβάλλον προγραμματισμού. Η “μεταφορά” είναι μια οργανωτική δομή που χρησιμοποιείται από το συγγραφικό εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε σωστά το πολυμεσικό υλικό.

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορεί να ανήκει ένα εργαλείο συγγραφής ανάλογα με τη μεταφορά που χρησιμοποιεί :

 • Εργαλεία σελίδας ή κάρτας

Χρησιμοποιούν τη μεταφορά της σελίδας σαν οργανωτική δομή για την τοποθέτηση της πληροφορίας. Η πολυμεσική εφαρμογή έχει τη μορφή ενός βιβλίου στις σελίδες του οποίου τοποθετούνται τα πολυμεσικά στοιχεία. Τέτοια εργαλεία είναι το HyperCard για περιβάλλον Macintosh και το ToolBook για περιβάλλον Windows.

 • Εργαλεία εικονιδίων

Χρησιμοποιούν τη μεταφορά του εικονιδίου σαν στοιχειώδη μονάδα αποθήκευσης πληροφορίας και η παρουσίαση ακολουθεί τη σειρά με την οποία τα εικονίδια είναι τοποθετημένα πάνω στην ιδεατή γραμμή ροής. Τέτοια εργαλεία είναι το Authorware για περιβάλλοντα Windows και Macintosh και το IconAuthor για περιβάλλον Windows

 • Εργαλεία χρονοδιαδρόμου

Χρησιμοποιούν τη μεταφορά του χρονοδιαδρόμου (timeline), που είναι μια σειρά κελιών τοποθετημένων κατά μήκος του άξονα του χρόνου. Χαρακτηριστικό τέτοιο εργαλείο είναι το Director για περιβάλλοντα Windows και Macintosh.

177. Αναφέρατε ονομαστικά τις κατηγορίες των συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων με κριτήριο το προγραμματιστικό εργαλείο που χρησιμοποιούν;

 • Εργαλεία με κοινές γλώσσες προγραμματισμού
 • Εργαλεία προγραμματισμού με γλώσσα σεναρίων
 • Εργαλεία οπτικού προγραμματισμού

178. Αναφέρατε ονομαστικά τις κατηγορίες των συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων με κριτήριο τις δυνατότητες που διαθέτουν και την πολυπλοκότητα που έχουν;

 • Εργαλεία παρουσιάσεων (presentation tools)
 • Εργαλεία ολοκλήρωσης δομικών στοιχείων (media integration tools)
 • Εργαλεία ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών (multimedia development tools)

179. Αναφέρατε ονομαστικά τις κατηγορίες των συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων με κριτήριο τη λειτουργική αλληγορία που χρησιμοποιούν;

 • Εργαλεία παρουσίασης ηλεκτρονικών διαφανειών
 • Εργαλεία κάρτας ή σελίδας
 • Εργαλεία λογικού διαγράμματος
 • Εργαλεία ροής χρόνου ή χρονοδιαδρόμου
 • Αντικειμενοστρεφή εργαλεία
 • Γλώσσες Προγραμματισμού

180. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων δημιουργίας ηλεκτρονικών διαφανειών;

Εργαλεία παρουσίασης ηλεκτρονικών διαφανειών έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους παραδοσιακούς προβολείς διαφανειών ή φωτογραφικών slides. Παρότι όλα τα συγγραφικά εργαλεία πολυμέσων μπορούν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές διαφάνειες, υπάρχουν προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα γι αυτό, όπως το PowerPoint της Microsoft.

181. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων τύπου κάρτας ή σελίδας;

Τα εργαλεία κάρτας ή σελίδας παρέχουν μια οικεία αλληγορία που βασίζεται στην οργάνωση των συμβατικών μέσων παρουσίασης πληροφοριών. Τα δομικά στοιχεία της εφαρμογής λέγονται κάρτες ή σελίδες και συνδέονται μεταξύ τους σε μορφή βιβλίου ή σωρού καρτών, ώστε να συνθέσουν την εφαρμογή. Οι κάρτες περιέχουν πληροφορίες όλων των μορφών. Οι εφαρμογές αυτές είναι ουσιαστικά σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Αντιπροσωπευτικό εργαλείο του τύπου αυτού είναι το Asymetrix Toolbook για το περιβάλλον Windows και σε περιβάλλον Macintosh είναι η Hypercard. Βασικό πλεονέκτημα η γλώσσα προγραμματισμού η οποία δίνει τη δυνατότητα να προσθέσει ο προγραμματιστής ένα πρόγραμμα ελέγχου στα αντικείμενα της εφαρμογής (πχ. πατάω κουμπί και υπάρχει δράση). Μειονέκτημα η δυσκολία εκμάθησης της γλώσσας.

182. Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά των συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων τύπου ροής  χρόνου ή χρονοδιαδρόμου;

Εργαλεία ροής χρόνου ή χρονοδιαδρόμου χρησιμοποιούν την αλληγορία ταινίας ή χρονοδιαδρόμου. Ο χρονοδιάδρομος είναι το εργαλείο οργάνωσης των στοιχείων και γεγονότων μιας εφαρμογής και αποτελείται από κελιά τοποθετημένα κατά μήκος μιας χρονικής γραμμής. Η υλοποίηση μιας εφαρμογής βασίζεται στη χρήση πολλών χρονοδιαδρόμων που εκτελούνται παράλληλα. Αντιπροσωπευτικό εργαλείο τύπου χρονοδιαδρόμου είναι το Macromedia Director.

183. Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του director;

Το Director έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Macromedia. Ανήκει στην κατηγορία των Cast/Score/Scripting paradigm εργαλείων και προσφέρεται τόσο σε πλατφόρμα MS Windows όσο και σε Macintosh. Πρόκειται για ένα  εργαλείο με πολλές δυνατότητες, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πολλών εμπορικών εφαρμογών.

Είναι πολύ καλό για ανάπτυξη εφαρμογών που στηρίζονται στο animation, αλλά υστερεί στον χειρισμό κειμένου και στη δημιουργία πολύπλοκων δομών ελέγχου της ροής της πληροφορίας από τον χρήστη (navigation intensive applications).

Μια εφαρμογή γραμμένη στο Director ονομάζεται ταινία (movie) και περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Το cast, δηλαδή τους "ηθοποιούς" που παίρνουν μέρος στην εφαρμογή
 • Τη σκηνή (stage), δηλαδή το παράθυρο στο οποίο παρουσιάζεται η εφαρμογή κατά την διάρκεια της συγγραφής της
 • Την παρτιτούρα (score). Η παρτιτούρα περιγράφει αναλυτικά τους ρόλους των διαφόρων ηθοποιών και έχει τη μορφή ενός διδιάστατου πίνακα.

184. Αναφέρατε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διανομής εφαρμογών πολυμέσων μέσω δικτύου.

Η διανομή πολυμέσων μέσω δικτύων αποτελεί σήμερα ένα αποτελεσματικό και δυναμικά εξελισσόμενο τρόπο παρουσίασης εφαρμογών σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

Η χρήση δικτύων (LAN,WAN) και ειδικότερα του Διαδικτύου (Ιnternet) για την διανομή πολυμέσων αναμένεται να έχει τρομακτική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Οι απαιτήσεις των εφαρμογών πολυμέσων είναι διαφορετικές από αυτές των παραδοσιακών εφαρμογών. Οι εφαρμογές πολυμέσων είναι ευαίσθητες στην καθυστέρηση καθώς πρέπει να διαδίδονται σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ταχύτητα ενώ παράλληλα είναι ανεκτικές σε περιστασιακές απώλειες δεδομένων όπως ήχου και εικόνας.

185.Ποιες  κυριότερες  ιδιαιτερότητες που  θα  πρέπει να  ληφθούν υπόψη  όταν  μια εφαρμογή πολυμέσων δεν προορίζεται να διανεμηθεί με CDROM αλλά  μέσω Διαδικτύου;

Να είναι συμβατή με τις νέες αλλά και τις παλαιότερες εκδόσεις των φυλλομετρητών

Να είναι ‘ελαφριά’ ώστε να κατεβαίνει εύκολα και σε υπολογιστή μεσαίων δυνατοτήτων

Να μην απαιτεί plug-ins που δεν υπάρχουν στον υπολογιστή του μέσου χρήστη

186.Τι λύσεις προτείνονται για την αύξηση της ταχύτητας μεταφοράς και του ελέγχου του χρήστη σε εφαρμογές πολυμέσων του Web;

ταχύτητας μεταφοράς

Η ταχύτητα ενός συστήματος και ο χρόνος που πρέπει να περιμένει ο χρήστης για να 'απαντήσει' το σύστημα είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες στο σχεδιασμό ενός web site. Για την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου απάντησης του συστήματος θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μεγάλων γραφικών, τα οποία 'φορτώνονται' πολύ αργά. Το μέγεθος τους θα  πρέπει να είναι κάτω από 40K, αλλιώς ο χρήστης μπορεί να χάσει το ενδιαφέρον του περιμένοντας να φορτωθεί η εικόνα ή το γραφικό στην οθόνη. Η χρήση μικρού μεγέθους γραφικών σε συνάρτηση με τυπογραφικό σχεδιασμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτύχει την ίδια οπτική επίδραση.

έλεγχος του χρήστη

Ένας δικτυακός τόπος πρέπει να είναι ευέλικτος, δηλαδή να δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα σημεία της, σε προηγούμενα και επόμενα τμήματα της, καθώς και πρόσβαση με λέξεις κλειδιά μέσω των μηχανών αναζήτησης. Επίσης ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στους τοπικούς δεσμούς (δεσμοί μέσα στο δικτυακό τόπο). Ένας δικτυακός τόπος χωρίς τοπικούς δεσμούς οδηγεί σε αδιέξοδο το χρήστη γι αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη δεσμών προς το κύριο μενού του προγράμματος.

187.Περιγράψτε εν συντομία τις φάσεις του μοντέλου έλικας της διαδικασίας ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων;

Υποστηρίζει μια εξελικτική διαδικασία δημιουργία μιας εφαρμογής

Συγκεκριμένα: η ανάπτυξη στο μοντέλο αυτό αποτελείται από την επαναληπτική εκτέλεση ενός κύκλου φάσεων. Κάθε φορά ο κύκλος παράγει μια ενδιάμεση έκδοση του τελικού προϊόντος η οπoία βελτιώνεται κατά τον επόμενο κύκλο. Η σειρά με την οποία ακολουθούνται οι ενέργειες είναι:

 • Ανάλυση
 • Σχεδίαση
 • Υλοποίηση
 • Αξιολόγηση και σχεδιασμός του επόμενου κύκλου.

Πλεονεκτήματα:

Δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης από τους χρήστες κάθε ενδιάμεσου προϊόντος, άρα διασφαλίζεται ότι το τελικό προϊόν θα είναι κοντά στις απαιτήσεις του χρήστη

Μειονεκτήματα:

Έχει αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο και πόρους, και πολύπλοκη διαδικασία ανάπτυξης

188.Αναφέρατε ονομαστικά ποιοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων.

 • Διευθυντής παραγωγής
 • Ειδικός συλλογής πολυμεσικού υλικού
 • Σχεδιαστής του περιβάλλοντος διεπαφής (interface)
 • Ειδικός για τη συγγραφή του τίτλου και προγραμματιστής (Multimedia Architect)
 • Σεναριογράφος (Script Writer)
 • Ειδικός στη Θεωρία της Μάθησης
 • Γραφίστας-Καλλιτέχνης/Σχεδιαστής γραφικών για πολυμέσα
 • Φωτογράφος, βιντεολήπτης, ηχολήπτης
 • Animator
 • Προγραμματιστής ΗΥ
 • Νομικός σύμβουλος

189. Αναφέρατε ονομαστικά τους παράγοντες που καθορίζουν τις επιλογές ανάπτυξης ενός πολυμεσικού προϊόντος.

Σε πολλές εφαρμογές πρέπει να ανανεώνεται το υλικό τακτικά. Η μέθοδος που θα επιλεχθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τον αριθμό και τις τοποθεσίες των συστημάτων, τον όγκο της νέας πληροφορίας και τη συχνότητα ενημέρωσης. Η ενημέρωση μπορεί να είναι μονόπλευρή (νέα πληροφορία εισάγεται στα συστήματα) ή αμφίπλευρη (τα συστήματα συλλέγουν και δέχονται νέα πληροφορία). Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται με οπτικούς δίσκους, τοπικά δίκτυα, τηλεφωνικές γραμμές ή ISDN συνδέσεις.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται από τον κατασκευαστή ή από τον ίδιο το χρήστη. Οι περισσότεροι χρήστες προτιμούν να κάνουν οι ίδιοι τις αλλαγές, γιατί έτσι έχουν καλύτερο έλεγχο του συστήματος τους. Άρα μερικές φορές, απαιτείται να έχει το σύστημα πολυμέσων και μηχανισμούς ενημέρωσης των στοιχείων από το χρήστη.

190.Πως ο τρόπος διανομής ενός  πολυμεσικού προϊόντος καθορίζει τις επιλογές ανάπτυξης του προϊόντος;

Αν η εφαρμογή πρόκειται να διανεμηθεί σε μορφή ψηφιακού δίσκου τότε ουσιαστικά δεν υπάρχει περιορισμός στο σχεδιασμό του. Αν όμως πρόκειται να διανεμηθεί μέσω του Παγκόσμιου Ιστού τότε θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα κατά το σχεδιασμό να είναι συμβατή με τις νέες αλλά και τις παλαιότερες εκδόσεις των φυλλομετρητών και να είναι ‘ελαφριά’ ώστε να κατεβαίνει εύκολα και σε υπολογιστή μεσαίων δυνατοτήτων

191. Πως η ποιότητα των πολυμεσικών στοιχείων καθορίζει τις επιλογές ανάπτυξης ενός πολυμεσικού προϊόντος;   

Οι εφαρμογές των πολυμέσων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία δικτύων μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Εφαρμογές Τηλεπαρουσίας (Telepresence). Τέτοιες είναι η τηλεδιάσκεψη, η εκπαίδευση από απόσταση κ.λ.π.

Συστήματα πληροφοριών (Information Systems). Εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα πολυμέσα για να παρέχουν πληροφορίες.

Ψηφιακή τηλεόραση και αλληλεπιδρούσες υπηρεσίες (Interactive Services).

192.Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την επιλογή  του συγγραφικού εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη ενός πολυμεσικού προϊόντος.

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορεί να ανήκει ένα εργαλείο συγγραφής ανάλογα με τη μεταφορά που χρησιμοποιεί :

Εργαλεία σελίδας ή κάρτας

Χρησιμοποιούν τη μεταφορά της σελίδας σαν οργανωτική δομή για την τοποθέτηση της πληροφορίας. Η πολυμεσική εφαρμογή έχει τη μορφή ενός βιβλίου στις σελίδες του οποίου τοποθετούνται τα πολυμεσικά στοιχεία. Τέτοια εργαλεία είναι το HyperCard για περιβάλλον Macintosh και το ToolBook για περιβάλλον Windows.

Εργαλεία εικονιδίων

Χρησιμοποιούν τη μεταφορά του εικονιδίου σαν στοιχειώδη μονάδα αποθήκευσης πληροφορίας και η παρουσίαση ακολουθεί τη σειρά με την οποία τα εικονίδια είναι τοποθετημένα πάνω στην ιδεατή γραμμή ροής. Τέτοια εργαλεία είναι το Authorware για περιβάλλοντα Windows και Macintosh και το IconAuthor για περιβάλλον Windows

Εργαλεία χρονοδιαδρόμου

Χρησιμοποιούν τη μεταφορά του χρονοδιαδρόμου (timeline), που είναι μια σειρά κελιών τοποθετημένων κατά μήκος του άξονα του χρόνου. Χαρακτηριστικό τέτοιο εργαλείο είναι το Director για περιβάλλοντα Windows και Macintosh.

193.Τι  είναι η  διαδικασία νοητικής θύελλας γέννησης ιδεών (brainstorming) και που χρησιμεύει στη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων;

Eίναι μια ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε αυτούς που εμπλέκοντια στην παραγωγή της εφαρμογής. Kατά τη διάρκεια του brainstorming ανταλλάσσονται σκέψεις με αμεσότητα και χωρίς περιορισμούς. Στη συνέχεια διευρευνώνται οι αντιφάσεις τους και τελικώς αποκρυσταλλώνται εκείνες οι σκέψεις που μπορούν να έχουν εφαρμογή.

 

194.Τι είναι ο "σχεδιασμός επί χάρτου" μιας εφαρμογής πολυμέσων;

Αφορά τη μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων και βασίζεται στα εξής σημεία:

 • Σχεδιάγραμμα πλάνου της εφαρμογής
 • Τα σενάρια πλοήγησης
 • Το διάγραμμα ροής (flowchart)
 • Προδιαγραφές λειτουργικότητας (functional specifications)

195.Τι είναι το "σχεδιάγραμμα πλάνου" (Storyboard) μιας πολυμεσικής εφαρμογής;

Τεχνική που προέρχεται από τη σκηνοθεσία και χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση του σεναρίου μιας παρουσίασης ή μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Αναπαριστά την παρουσίαση με τη μορφή μιας σειράς από εικόνες που αντιστοιχούν στις διαφορετικές χρονικές στιγμές της. Παρέχει μια γενική εικόνα της πολυμεσικής εφαρμογής και λειτουργεί ως οδηγός για τον προγραμματιστή, παρουσιάζοντας τη διασύνδεση και λειτουργικότητα των αντικειμένων της.

196.Τι είναι το "διάγραμμα ροής" (flowchart) μιας πολυμεσικής εφαρμογής;

Το διάγραμμα ροής (flow chart) μας επιτρέπει να παραστήσουμε με λεπτομέρεια τη ροή της εφαρμογής. Δηλαδή ποια τα κύρια κουμπιά του μενού, που οδηγούν (άλλες σελίδες) κτλ.

197.Αναφέρατε ονομαστικά τις τεχνικές με τις οποίες μια εφαρμογή πολυμέσων μπορεί να προσελκύσει την προσοχή του χρήστη και να αυξήσει την ένταση των ερεθισμάτων που αυτός λαμβάνει.

Animation (σχεδιοκίνηση)

Βίντεο,

Ήχο,

Έντονα χρώματα στα γράμματα

198.Τι είναι το οπτικό βάρος ενός αντικειμένου στην οθόνη μιας εφαρμογής πολυμέσων και από τι εξαρτάται;

Οπτικό βάρος είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα αντικείμενο στην οθόνη και εξαρτάται από το μέγεθος του, από το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένο στην οθόνη π.χ. στο κέντρο, πάνω αριστερά, κάτω δεξιά κτλ), από το αν είναι έγχρωμο ή ασπρόμαυρο και από το αν είναι κινούμενο ή στατικό.

199.Από τι καθορίζεται η ισορροπία της οθόνης και ποια τα χαρακτηριστικά της συμμετρικής ισορροπίας και της ασύμμετρης ισορροπίας;

Ως ισορροπία εννοούμε την σχέση ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξιό μέρος της οθόνης. Με βάση ένα νοητό άξονα (κάθετο ή οριζόντιο), που καθορίζεται από το οπτικό κέντρο της οθόνης, διαμορφώνεται η τυπική ή συμμετρική ισορροπία, όπου με βάση το νοητό άξονα τα υπάρχοντα αντικείμενα στην οθόνη κατανέμονται συμμετρικά, και η άτυπη ή ασύμμετρη ισορροπία όπου τα υπάρχοντα αντικείμενα κατανέμονται ασύμμετρα στην οθόνη 

200.Αναφέρατε τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να κατευθύνουμε την προσοχή του χρήστη μιας εφαρμογής πολυμέσων σε συγκεκριμένο σημείο της οθόνης.

 1. Η αντίθεση στη χρήση διαφόρων χρωμάτων (ανοιχτό- σκούρο), διαφόρων τύπων γραμμάτων (plain-bold ή μικρά-μεγάλα), μεγεθών (μικρό-μεγάλο) κτλ.
 2. Η κίνηση του ματιού Αυτή προϋποθέτει τη δυνατότητα του καταναλωτή να παρακολουθεί με τα μάτια του διαδοχικά τα διάφορα στοιχεία της διαφήμισης και επικεντρώνει την προσοχή του εκεί που οι υπεύθυνοι δημιουργοί επιθυμούν. Γίνεται με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών όπως π.χ. χρησιμοποίηση βελών, γραμμών, αριθμών, αξιοποιώντας το γεγονός ότι ο καταναλωτής έχει τη συνήθεια να παρατηρεί στοιχεία ίδιου μεγέθους, σχήματος, χρώματος, από αριστερά προς τα δεξιά και από επάνω προς τα κάτω

201.Τι εννοούμε με τους όρους "ενότητα ύφους της οθόνης" και "ενότητα ύφους του έργου" σε μια εφαρμογή πολυμέσων;

Ένα σύνολο στοιχείων θα πρέπει να παρουσιάζεται ομοιόμορφα και με σταθερότητα για να προσδίδει ένα ολοκληρωμένο χαρακτήρα και να καθορίζει τη μορφή ενός δικτυακού τόπου. ΣΕ περιπτώσεις που έχει επιτευχθεί αυτό μιλάμε για ενότητα ύφους της οθόνης Στοιχεία που επαναλαμβάνονται σε κάθε οθόνη (π.χ banners) μπορούν να επιτύχουν ενότητα ύφους του έργου.

202. Τι είναι και πώς καθορίζεται και από τι επηρεάζεται το «μετά-ύφος» μιας εφαρμογής πολυμέσων;

Ο συνδυασμός ανόμοιων εικόνων απαιτεί συνήθως την αναζήτηση, πέρα από το μεμονωμένο ύφος της καθεμιάς, ενός μετα-ύφους για ολόκληρη την ομάδα. Το μετα-ύφος είναι το γενικό ύφος του έργου. Η δημιουργία του μετα-ύφους μοιάζει με την επίπλωση ενός διαμερίσματος. Θα θέλαμε ένα κομμάτι στο καθιστικό να συνδυάζεται τέλεια, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που χρειαζόμαστε είναι το σωστό χαλί που θα κάνει τα πράγματα να ταιριάζουν.

Πώς θα επιλέξουμε το σωστό μετα-ύφος;

Η φύση του περιεχομένου καθορίζει το ύφος που θα πρέπει να έχει η παρουσίασή του. Ποια είναι η πιο έντονη εντύπωση που δημιουργεί το περιεχόμενο της εφαρμογής; Αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ποιότητα ή το χαρακτηριστικό που δίνει ουσία στο έργο μα, τότε έχουμε αρχίσει να προσδιορίζουμε το ύφος του.

Ο τρόπος εκτίμησης ενός ύφους επηρεάζεται κυρίως από τα κοινωνικά πρότυπα των «καθωσπρέπει» προτιμήσεων. Οι άνθρωποι τις αποκτούν στην παιδική τους ηλικία και τις αναθεωρούν, σε κάποιο βαθμό, αργότερα καθώς οι μόδες αλλάζουν στη διάρκεια της ζωής του. Αν το ύφος μιας εφαρμογής πολυμέσων συγκρούεται με τις καθιερωμένες προτιμήσεις του κοινού στο οποίο απευθύνεται τότε δημιουργούν εμπόδια στο να περάσει το μήνυμα στους χρήστες. Συνεπώς η διαδικασία επιλογής του ύφους θα πρέπει να αρχίσει με τον εντοπισμό των κοινωνικών προτύπων των εν δυνάμει χρηστών.

 203.Εξηγήστε τι καθορίζει το πόση και τι είδους αλληλεπίδραση χρειάζεται να έχει μια εφαρμογή πολυμέσων;

 1. Τύπος εφαρμογής (π.χ. εμπορική, εκπαιδευτική κτλ.)  
 2.  Μέσο προβολής και προώθησης (παγκόσμιος ιστός ή ψηφιακός δίσκος)
 3. κοινό στόχος (target group) όσον αφορά στην ηλικία και στις ικανότητες

204.Αναφέρατε ονομαστικά τους τέσσαρες βασικούς τύπους δόμησης των εφαρμογών πολυμέσων.

Οι τέσσερις βασικοί τύποι δόμησης των εφαρμογών πολυμέσων είναι:

 • Γραμμική (Linear)
 • Ιεραρχική (Hierarchical)
 • Δικτυακή (Networked)
 • Μεικτή (Composite)

205.Τι είναι η ιεραρχική / δενδροειδή δόμηση μιας εφαρμογής πολυμέσων.

Ιεραρχική (Hierarchical): Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πλοήγησης κατά μήκος των διακλαδώσεων μιας δενδρικής δομής,η οποία αντικατοπτρίζει τη φυσική ροή του περιεχομένου.Η ιεραρχική δόμηση χρησιμοποιείται στα διαλογικά πολυμέσα.

206.Τι είναι η δικτυακή δόμηση μιας εφαρμογής πολυμέσων.

Δικτυακή (Networked):Ο χρήστης πλοηγεί ελεύθερα από σύνδεσμο σε σύνδεσμο μέσα στο περιεχόμενο μιας εφαρμογής, χωρίς να περιορίζεται από προκαθορισμένες διαδρομές.Η δικτυακή δόμηση αποτελεί τη βάση των υπερμέσων.

207.Τι είναι ένας εικονοχάρτης και που χρησιμοποιείται σε μια εφαρμογή πολυμέσων;

Οι εικονοχάρτης έχει ως στόχο αφενός να εκφράσουν με τις εικόνες τους έννοιες του περιεχομένου και αφετέρου να οδηγήσουν σ‘ αυτό.

208.Τι είναι οι 'μεταφορές / αλληγορίες και που χρησιμοποιούνται σε μια εφαρμογή πολυμέσων;

Βασικό χαρακτηριστικό των εργαλείων συγγραφής πολυμέσων είναι η “μεταφορά” που χρησιμοποιείται από το εργαλείο για να διευκολύνει τον προγραμματισμό. Η μεταφορά είναι μια οργανωτική δομή που προσφέρει ένα οπτικοποιημένο τρόπο οργάνωσης υλικού και προγραμματισμού. Συνήθως η μεταφορά είναι παρμένη από κάποιο άλλο μέσο π.χ. βιβλίο, κινηματογράφος.

Για παράδειγμα, η μεταφορά που χρησιμοποιείται στο Director MX είναι η μεταφορά του χρονοδιαδρόμου (timeline based) και έχει ως βάση το κινηματογράφο. Η μεταφορά αναφέρεται σε σκηνές, σε ηθοποιούς που είναι το υλικό της εφαρμογής (κείμενα, εικόνες, ήχοι, κτλ) και στον σκηνοθέτη (director) που καθορίζει το χρόνο και τον τρόπο εμφάνισης των ηθοποιών στις σκηνές.  

Η μεταφορά που χρησιμοποιείται στο Toolbook είναι η μεταφορά βιβλίου. (Σελίδες, βιβλία, κτλ).

209.Τι είναι οι "προσωπικότητες" σε μια εφαρμογή πολυμέσων; Σε τι χρησιμεύουν;

Οι προσωπικότητες είναι ηθοποιοί (πραγματικοί ή σκίτσα ή καρτούν) που ζουν μέσα σε μια εφαρμογή πολυμέσων δίνοντάς μια πιο προσωπική αίσθηση στην εμπειρία του χρήστη, που μπορεί να είναι χιουμοριστική, να έχει μια δόση κυνισμού ή να δίνει μια ανάλαφρη νότα σε ένα σοβαρό θέμα, όπως συμβαίνει την εφαρμογή “Abriefhistoryoftime” όπου η Μέριλιν Μονρόε εξηγεί στον Αϊνστάιν την θεωρία της σχετικότητας.

Οι ηθοποιοί μπορεί να είναι απλοί χαρακτήρες, μέρος του περιβάλλοντος διεπαφής, που βοηθούν κατά τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης ή χωρίς να είναι μέρος του περιβάλλοντος διεπαφής να παίρνουν μέρος στην ίδια παράσταση διεκπεραιώνοντας κάποιες λειτουργίες.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Simon το κοράκι που ξεναγεί και αφηγείται το μύθο του Αισώπου στο «Λαγό και τη Χελώνα». Η ύπαρξη χαρακτήρων που επιλέγονται μπορεί να βοηθήσει το χρήστη να προσεγγίσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες το ίδιο θέμα.

210.Αναφέρατε ονομαστικά τις ιδιότητες εκείνες που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την εργονομική σχεδίαση μιας εφαρμογής πολυμέσων.

Χρησιμοποιώντας αντικείμενα καθημερινής χρήσης στη σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής βοηθάμε το χρήστη να μαντέψει τον τρόπο που πρέπει να τα χειριστεί. Τον διευκολύνουμε αν η λειτουργία αυτών των καθημερινών πραγμάτων ακολουθεί την εργονομική σχεδίαση που έχουν αποκτήσει από την μακρόχρονη διαδικασία βελτίωσης τους και η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιότητες όπως

 • συνοχή,
 • απλότητα,
 • χρηστικότητα,
 • σαφήνεια,
 • ανάδραση,
 • συνέπεια,
 • σταθερότητα,
 • διαφάνεια

211.Τι είναι οι "γραμμές πλοήγησης" και τι τα "πάνελ χειρισμών";

Η γραμμές πλοήγησης και τα πάνελ χειρισμών είναι γραφικά τα οποία διευκολύνουν την πλοήγηση στη εφαρμογή. Με τον όρο πλοήγηση εννοούμε τη μετάβαση του χρήστη από το ένα τμήμα της εφαρμογής στο άλλο και η διαδικασία της αναζήτησης και εξερεύνησης πληροφοριών σε πολυμεσικές εφαρμογές μέσα από διάφορες διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές μπορούν να καθοριστούν από τον δημιουργό της εφαρμογής ή από τον χρήστη ή και από τους δύο.

212.Αναφέρατε τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης.

Η διαδικασία της αξιολόγησης μιας πολυμεσικής εφαρμογής είναι διαρκής και δυναμική. Τη διακρίνουμε σε εσωτερική (γίνεται από τα μέλη της ομάδας) και σε εξωτερική.

τύπου α: λαμβάνει χώρα όταν το έργο, αν δεν είναι ακόμα τελειωμένο μπορεί να δουλέψει. Σκοπός της είναι ο προσδιορισμός του κατά πόσο είναι επαρκής η γενική κατεύθυνση και η δομή του έργου.

213.Ποιές είναι οι φάσεις μιας τυπικής εξωτερικής αξιολόγησης;

τύπου β: όταν το έργο βρίσκεται στην τελική του μορφή, μερικά αντίγραφά του θα πρέπει να διατεθούν σε μια ομάδα δυναμικών χρηστών που ονομάζεται ομάδα δοκιμών ‘βήτα‘. Ο στόχος της αξιολόγησης τύπου ‘βήτα‘ είναι να έχουμε ανάδραση για το πως δουλεύει η εφαρμογή μας σε όλο το εύρος της ποικιλίας των υπολογιστικών συστημάτων παρουσίασης στα οποία στοχεύουμε.

Μετά από κάθε φάση δοκιμών θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αναθεωρήσεις της εφαρμογής. Ο όρος χρυσή έκδοση είναι η μορφή που θα έχει η εφαρμογή όταν δοθεί στους πελάτες ή στο κοινό. Όταν εκδοθεί το προϊόν θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανάμεσα σε μας και τον χρήστη, προκειμένου να έχουμε την τελική αξιολόγηση.

214.Τι πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα του CD;

Οι ετικέτες και συσκευασία του προϊόντος προβάλλουν το προϊόν στους καταναλωτές που αγνοούν το περιεχόμενο του και το διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές του. Επίσης είναι απαραίτητο να αναγράφονται:

 1. ο τίτλος της εφαρμογής
 2. η πλατφόρμα για την οποία προορίζεται (π.χ. Mac, PC)
 3. το μέγεθος της εφαρμογής
 4. τυχόν πρόσθετα προγράμματα που απαιτούνται για την προβολή της

215.Ποια στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στο περιεχόμενο του εγχειριδίου (μιας εφαρμογής πολυμέσων);

Μια εφαρμογή πολυμέσων πρέπει να συνοδεύεται από ένα κατατοπιστικό εγχειρίδιο χρήσης που μπορεί να είναι σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

216.Ποια η χρησιμότητα των τύπων ΜΙΜΕ (Multipurpose internet Mail Extensions) στο Διαδίκτυο:

Τον Ιούνιο του 1992, ένα νέο πρωτόκολλο του Internet καθιερώθηκε, το ΜΙΜΕ. ΜΙΜΕ είναι το ακρωνύμιο της αγγλικής φράσης MultipurposeInternetMailExtensions και χτίζεται πάνω στο RFC822, προσφέροντας έναν τρόπο για την ανταλλαγή κειμένου σε γλώσσες εκτός της αγγλικής και μηνυμάτων πολυμέσων μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, ένα μήνυμα συμβατό του ΜΙΜΕ μπορεί να περιέχει:

 • Πολλαπλά αντικείμενα.
 • Κείμενο με απεριόριστο μήκος και απεριόριστο μήκος γραμμών.
 • Σύνολα χαρακτήρων πέρα από το USASCII, επιτρέποντας την σύνταξη μηνυμάτων σε διάφορες γλώσσες.
 • Εμπλουτισμένο κείμενο, χρήση δηλαδή διάφορων τυπογραφικών στοιχείων (fonts).
 • Εικόνα, κινούμενη εικόνα, ήχο.
 • Δυαδικά αρχεία ή αρχεία εφαρμογών (tarfiles, postscriptfiles).
 • Δείκτες σε αρχεία αποθηκευμένα σε άλλους υπολογιστές.

Το ΜΙΜΕ υποστηρίζει αρκετούς προκαθορισμένους τύπους περιεχομένων, όπως 8 bit μ-LAWaudio με δειγματοληψία 8 kHz, αρχεία εικόνων GIF, προγράμματα postscript και επιπλέον επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν τους δικούς τους τύπους δεδομένων. Λογισμικό που ενσωματώνει το ΜΙΜΕ, παράγει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιεχόμενα που μπορούν αναμφίβολα να αναγνωριστούν, ενώ όταν το ίδιο λογισμικό επεξεργάζεται ένα εισερχόμενο μήνυμα, είναι σε θέση να διαχειριστεί όλη την πληροφορία που δεν προορίζεται για τον χρήστη και να τον προστατέψει από την μη ερμηνεύσιμη απόδοση της.

Ένα μήνυμα ΜΙΜΕ αποτελείται από πολλά κομμάτια που καλούνται bodyparts και κάθε κομμάτι αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό αντικείμενο (ηχητικό μήνυμα, κείμενο, αρχείο κτλ.). Κάθε body part με την σειρά του αποτελείται από τον κορμό (body) και από τις επικεφαλίδες (headers). Στον κορμό υπάρχουν τα δεδομένα που προορίζονται για τον χρήστη, ενώ στις επικεφαλίδες περιλαμβάνονται πληροφορίες που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα του χρήστη.

217.Τι είναι τα εμφυτεύματα (plug-ins) και ποια η χρησιμότητά τους;

Ειδικό λογισμικό που προσθέτει δυνατότητες εμφάνισης πολυμεσικών αρχείων στους φυλλομετρητές. 

 • Εφευρέτης της μεθόδου είναι ο Αλόϊς Σενεφέλντερ. Παρατήρησε ότι, όταν άπλωνε μείγμα νερού και σταγόνων λαδιού σε ένα τυπωμένο χαρτί, το λάδι συγκρατούνταν μόνο στα μελανωμένα μέρη του εντύπου. . Παραδοσιακή λιθογραφία Περισσότερα
 • Εφευρέτης της μεθόδου είναι ο Αλόϊς Σενεφέλντερ. Παρατήρησε ότι, όταν άπλωνε μείγμα νερού και σταγόνων λαδιού σε ένα τυπωμένο χαρτί, το λάδι συγκρατούνταν μόνο στα μελανωμένα μέρη του εντύπου. Kόλλες και συγκολλητικές ουσίες Περισσότερα
 • Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εκτυπωτικές εργασίες γίνονται με ψηφιακά μηχανήματα, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία εκτύπωσης έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην αγορά. Εκτυπωτές inject Περισσότερα
 • 1
 • 2